Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Quỷ Lệ. trong 08:17:59 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9565Tiêu đề: Điện xoay chiều cần giải đáp.
Gửi bởi: Quỷ Lệ. trong 08:17:59 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
1.Mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có L=0,4/pi(H) mắc nối tiếp với tụ điện C.Đặt vào 2 đầu mạch hiệu điện thế  u=Ucan2.coswt(V).Khi C=C1=2.10^-4/pi(pi)(F) thì Uc=Ucmax=100can5(V),khi C=2,5C1 thì cường độ dòng điện trễ pha pi/4 so với hiệu điện thế 2 đầu đoạn mạch.Giá trị của U là.
A.50 (V)
B.100(V)
C.100can2(V)
D.50can5(V)

2.Cho mạch RLC nt cuộn cảm thuần cảm. Đặt vào hai đầu đoạn mạch 1 HDT XC U và tần số f.Nếu dặt vào 2 đầu tụ ddienj 1 ampe kế thì nó chỉ 1A và dòng tức thời chậm pha pi/6 so với u.Thay ampe kế bằng một vôn kế nó chỉ 167,3 V và Uv lệch pha pi/4 so với u.Tìm U 2 đầu đoạn mạch
A.100 V
B.125 V
C.150 V
D.175 V


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều cần giải đáp.
Gửi bởi: kydhhd trong 12:18:02 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
1.Mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có L=0,4/pi(H) mắc nối tiếp với tụ điện C.Đặt vào 2 đầu mạch hiệu điện thế  u=Ucan2.coswt(V).Khi C=C1=2.10^-4/pi(pi)(F) thì Uc=Ucmax=100can5(V),khi C=2,5C1 thì cường độ dòng điện trễ pha pi/4 so với hiệu điện thế 2 đầu đoạn mạch.Giá trị của U là.
A.50 (V)
B.100(V)
C.100can2(V)
D.50can5(V)


[tex]U_{C}^{max}=\frac{U\sqrt{R^{2}+Zl^{2}}}{R}; Zc=\frac{R^{2}+Zl^{2}}{Zl}[/tex]
khi C2=2,5C1---->Zc2=Zc1/2,5=ZC/2,5
do i trể pha hơn U nên Zl>Zc/2,5
[tex]tan\frac{\Pi }{4}=\frac{Zl-0,4Zc}{R}=1\Rightarrow R=Zl-0,4ZC[/tex]
[tex]\Rightarrow Zc.Zl=Zl^{2}+(Zl-0,4Zc)^{2}\Rightarrow 2Zl^{2}-1,8ZcZl+0,16Zc^{2}=0\Rightarrow Zl=0,8Zc;Zl=0,1Zc(loai)[/tex]
[tex]\Rightarrow R=Zl-1,25.0,4Zl=0,5Zl[/tex]
[tex]\Rightarrow U_{C}^{max}=\frac{U\sqrt{Zl^{2}+0,25Zl^{2}}}{0,5Zl}=100\sqrt{5}\Rightarrow U=100V[/tex]