Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: khaikull trong 06:04:29 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9556Tiêu đề: bài hóa cần giúp
Gửi bởi: khaikull trong 06:04:29 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
hòa tan 4.4g FeS vừa đủ vào dung dịch HCl 3.65%. dung dịch muối thu được có nồng độ % là (Đá 6.183%)


Tiêu đề: Trả lời: bài hóa cần giúp
Gửi bởi: lehieu94 trong 07:26:12 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
nFeS = 0,05
PTPU: FeS + 2HCl -> H2S + FeCl2
          0.05   0.1       0.05     0,05
mdd sau pứng = mdd trước pứng - m khí = ( 4,4 + 0,1 x 36,5 x [tex]\frac{100}{3,65}[/tex] - 0,05 x (2+32) = 102,7
% chất tan = [tex]\frac{0,05 . (56 + 35,5 . 2 )}{102,7}=6,183[/tex]
[tex]\frac{(0,05 . (56 + 35,5 . 2 )).100}{102,7}=6,183[/tex]