Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: quanghieneakar trong 05:34:19 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9555Tiêu đề: Điện phân cần giúp
Gửi bởi: quanghieneakar trong 05:34:19 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Điện phân 200ml dung dịch NaCl 2M, điện cực trơ,vách ngăn (d=1,1g/ml) cho đến khi ở catot thoát ra 20,9 lit khí (đktc) thì dừng lại.Nồng độ phần trăm của dung dịch sau khi điện phân là:
   A.34,84%                         B.9,32%                                 C.30,85%                        D.8,32%


Tiêu đề: Trả lời: Điện phân cần giúp
Gửi bởi: onehitandrun trong 08:26:37 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
Điện phân 200ml dung dịch NaCl 2M, điện cực trơ,vách ngăn (d=1,1g/ml) cho đến khi ở catot thoát ra 20,9 lit khí (đktc) thì dừng lại.Nồng độ phần trăm của dung dịch sau khi điện phân là:
   A.34,84%                         B.9,32%                                 C.30,85%                        D.8,32%

Chuẩn bị [tex] m_{ddNaOH}=220g ; n_{NaOH}=0,4 [/tex]
Dễ thấy khí thoát ra ở catot là [tex] H_2 [/tex] với [tex] n_{H_2}=0,933 [/tex]
PT điện phân: [tex] NaCl + H_2O \to NaOH + \frac{1}{2}H_2 + \frac{1}{2}Cl_2 [/tex] (1)
Dễ thấy [tex] n_{H_2}(1) =0,2 <0,933 [/tex] nên [tex] H_2O [/tex] điện phân
[tex] H_2O \to H_2 + \frac{1}{2}O_2 [/tex]
                  0,733---------0,3665
[tex] m_{ddsaupu}=220-(0,933.2 +0,3665.32+0,2.71)=192,206g [/tex]
Nên C%NaOH=8,32%