Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: jd3t2qh36r trong 01:10:02 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9538Tiêu đề: Nhờ mọi người giải bài hạt nhân
Gửi bởi: jd3t2qh36r trong 01:10:02 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Trong phản ứng dây chuyền của hạt nhân 235U  , phản ứng thứ nhất có 100 hạt nhân 235U  bị phân rã và hệ số nhân notron là 1,6. Tính tổng số hạt nhân bị phân rã đến phản ứng thứ 100.
A. 5,45.10^23  
B. 3,24.10^22
C. 6,88.10^22
D. 6,22.10^23


Cám ơn mọi người!


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ mọi người giải bài hạt nhân
Gửi bởi: arsenal2011 trong 02:51:36 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Trong phản ứng dây chuyền của hạt nhân 235U  , phản ứng thứ nhất có 100 hạt nhân 235U  bị phân rã và hệ số nhân notron là 1,6. Tính tổng số hạt nhân bị phân rã đến phản ứng thứ 100.
A. 5,45.10^23  
B. 3,24.10^22
C. 6,88.10^22
D. 6,22.10^23


Cám ơn mọi người!
Số nơtron sau 100 pứ là [tex]N=1,6+1,6^{2}+...+1,6^{100}[/tex]
[tex]\Rightarrow 1,6N=1,6^{2}+...+1,6^{101}[/tex]
[tex]\Rightarrow 0,6N=1,6^{101}-1,6\Rightarrow N=6,886.10^{20}[/tex]
Mà có 100 hạt nhân nên có [tex]6,88.10^{20}.100=6,88.10^{22}\Rightarrow C[/tex]