Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: truonglongmoto trong 10:59:59 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9525Tiêu đề: Thi thử Sư Phạm Hà Nội lần 7, need help
Gửi bởi: truonglongmoto trong 10:59:59 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: Cho các khí sau: CO2, NH3, O2, SO2, H2, CH4, Cl2, CH3-NH2, SO3, HCl. Có thể dùng H2SO4 đặc để làm khô được bao nhiêu khí trong các khí trên:
A.8    B. 7   C. 6    D. 5
(Đáp án: C)

Câu 2: Một loại oleum chứa 74,56 % SO3 về khối lượng. Để sản xuất được 16,9 tấn oleum trên phải dùng m tấn quặng pirit sắt chứa 10% tạp chất trơ, hiệu suất của quá trình sản xuất là 80%. Giá trị của m là:
A. 14,33 tấn      B. 16,67 tấn      C. 8,64 tấn       D. 12 tấn

Câu 3: Khi cho axetic tác dụng với rượu êtylic, ở t độ C hằng số cân bằng K của phản ứng có giá trị 4. Este hoá 1 mol axit axetic với x mol rượu êtylic, khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng ở t độ C thì thu được 0,9 mol este. Giá trị của x là:
A. 0,34 mol     B. 1,25 mol    C. 2,9 mol    D. 2.25 mol

Câu 4: Cho m gam hỗn hợp hai chất hữu cơ đơn chức, mạch hở tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 11,2 gam KOH thu được muối của một axit cacboxylic và một ancol X. Cho toàn bộ X tác dụng hết với Na, thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Hai chất hữu cơ đó là
A. một este và một axit           B. một axit và một rượu
C. một este và một rượu          D. Đáp án khác 

Câu 5: Một mẫu nước cứng chứa các ion:[tex]Ca^{2+}, Mg^{2+}, Na^{+}, HCO_{3}^{-}, Cl^{-}, SO_{4}^{2-}[/tex].Mẫu nước này chứa độ cứng :
A. Vĩnh cữu    B. Tạm thời       C. Toàn phần     D. Đáp án khác

Câu 6: Trong công nghiệp người ta sản xuất Cu từ quặng CuFeS2, thực tế phải qua:
A. 4 giai đoạn    B. 2 giai đoạn    C. 3 giai đoạn    D. 5 giai đoạn

Câu 7: Hỗn hợp X gồm CaO, Mg, Ca, MgO. Hoà tan 5,36 gam hỗn hợp X bằng dd HCl vừa đủ thu được 1,624 lít H2 (đktc) và dung dịch Y trong đó có 6,175 gam MgCl2 và m gam CaCl2. Giá trị của m là:
 A. 1,403     B. 7,770     C. 8,0475    D. 8,6025

Tuy hơi dài nhưng mọi người giúp mình với nha


Tiêu đề: Trả lời: Thi thử Sư Phạm Hà Nội lần 7, need help
Gửi bởi: khaikull trong 11:25:52 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
câu 5 là A vì nó chứa đủ các loại có điều kiện tạo thành


Tiêu đề: Trả lời: Thi thử Sư Phạm Hà Nội lần 7, need help
Gửi bởi: truonglongmoto trong 11:38:35 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Dap an D ban oi


Tiêu đề: Trả lời: Thi thử Sư Phạm Hà Nội lần 7, need help
Gửi bởi: mark_bk99 trong 02:11:14 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: Cho các khí sau: CO2, NH3, O2, SO2, H2, CH4, Cl2, CH3-NH2, SO3, HCl. Có thể dùng H2SO4 đặc để làm khô được bao nhiêu khí trong các khí trên:
A.8    B. 7   C. 6    D. 5
(Đáp án: C)

Câu 6: Trong công nghiệp người ta sản xuất Cu từ quặng CuFeS2, thực tế phải qua:
A. 4 giai đoạn    B. 2 giai đoạn    C. 3 giai đoạn    D. 5 giai đoạn

Câu 7: Hỗn hợp X gồm CaO, Mg, Ca, MgO. Hoà tan 5,36 gam hỗn hợp X bằng dd HCl vừa đủ thu được 1,624 lít H2 (đktc) và dung dịch Y trong đó có 6,175 gam MgCl2 và m gam CaCl2. Giá trị của m là:
 A. 1,403     B. 7,770     C. 8,0475    D. 8,6025

Câu1.Những chất không tác dụng với H2SO4 thì H2S04 có thể làm khô được khí đó ,những chất đó là: H2,CO2,O2,CH4,S02(fix lại chỗ này nhé các bạn SO2 ko tác dụng với H2S04, SO3 pư tạo oleum sorry nhé ) và HCl

Câu6.Trong công nghiệp người ta sản xuất Cu từ CuFeS2 qua 3 giai đoạn Làm giàu bằng phương pháp tuyển nổi ,chuyển hóa quặng đồng thành đồng
. CuFeS2 +O2 --->Cu2S +FeO +S02   Cu2S +02 --->Cu20 + SO2
Cu20 + Cu2S -->Cu +S02

Câu7.Thử kết quả cho mau :D số mol nào bé bé xinh xinh, dễ xương thì phang -->đáp án B  =))


Tiêu đề: Trả lời: Thi thử Sư Phạm Hà Nội lần 7, need help
Gửi bởi: mark_bk99 trong 02:36:14 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012

Câu 2: Một loại oleum chứa 74,56 % SO3 về khối lượng. Để sản xuất được 16,9 tấn oleum trên phải dùng m tấn quặng pirit sắt chứa 10% tạp chất trơ, hiệu suất của quá trình sản xuất là 80%. Giá trị của m là:
A. 14,33 tấn      B. 16,67 tấn      C. 8,64 tấn       D. 12 tấn


Câu 4: Cho m gam hỗn hợp hai chất hữu cơ đơn chức, mạch hở tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 11,2 gam KOH thu được muối của một axit cacboxylic và một ancol X. Cho toàn bộ X tác dụng hết với Na, thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Hai chất hữu cơ đó là
A. một este và một axit           B. một axit và một rượu
C. một este và một rượu          D. Đáp án khác 

Câu4. nNaOH=0,2mol n H2=0,15
Hh 2 chất hữu cơ tác dụng với KOH thu được muối của acid và ancol ===>Có một este
ta nó nancol=2nH2=0,3 ===>nancol>nNaOH ==>Phải có 1 ancol
Vậy --->Đáp án C đúng

Câu2. FeS2 -->2S02 --->S03 --->H2S04.nSO3
%mS03 trong oleum là 74,56% vậy trong 16,9 tấn oleum trên có 12,6 tấn SO3  -->có 4,3 tấn H2SO4.
Áp dụng đl bảo toàn nguyên tố S : ta tính được nS=12,6/80 +4,3/98=0,201
==>nFeS2=0,201/2=0,1005 (lấy gần đúng )
Trong quặng có 10% tạp chất trơ vậy có 90% là FeS2 nguyên chất
==>mFeS2=[tex]\frac{0,1005*120*100}{90}*\frac{100}{80}[/tex]=16,75 tấn


Tiêu đề: Trả lời: Thi thử Sư Phạm Hà Nội lần 7, need help
Gửi bởi: onehitandrun trong 03:16:08 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012


Câu 7: Hỗn hợp X gồm CaO, Mg, Ca, MgO. Hoà tan 5,36 gam hỗn hợp X bằng dd HCl vừa đủ thu được 1,624 lít H2 (đktc) và dung dịch Y trong đó có 6,175 gam MgCl2 và m gam CaCl2. Giá trị của m là:
 A. 1,403     B. 7,770     C. 8,0475    D. 8,6025
Nhận thấy với 4 chất mà chỉ có 3 pt thì nên quy đổi
Ở đây mình quy về hỗn hợp gồm:Mg,MgO,Ca.Gọi a,b,c lần lượt là số mol của 3 chất
Dễ dàng thiết lập được hệ pt sau:
[tex] \begin{cases} 24a+40b+40c=5,36 \\ a+c=0,0725 \\ a+b=0,065 \end{cases} [/tex]
[tex] \to c=0,07 \to m_{CaCl_2}=7,77 [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Thi thử Sư Phạm Hà Nội lần 7, need help
Gửi bởi: truonglongmoto trong 03:21:45 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Còn câu 3 nữa?


Tiêu đề: Trả lời: Thi thử Sư Phạm Hà Nội lần 7, need help
Gửi bởi: mark_bk99 trong 03:38:57 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Bạn truonglong nên thanks những mem đã giải bài cho bạn ,nếu muốn họ tiếp tục giải bài cho bạn  :D


Tiêu đề: Trả lời: Thi thử Sư Phạm Hà Nội lần 7, need help
Gửi bởi: khaikull trong 05:44:57 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Dap an D ban oi

ẹc. chắc thì tại có Na+ nên nó làm mất tính cứng của nước cứng