Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: denyoblur trong 07:22:19 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9494Tiêu đề: Giúp mình các bài trắc nghiệm này nhé (4)
Gửi bởi: denyoblur trong 07:22:19 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
1) Clo hóa PVC thu được một polime chưa 63,96% clo về khối lượng, trung bình một phân tử clo phản ứng với k mắc xích trong mạch PVC, giá trị của k là: a) 5 b) 4 c) 3 d)2

2) Dung dịch A gồm HCl, H2SO4 có pH=2. Để trung hòa hoàn toàn 0,59 gam hỗn hợp 2 amin đơn chức no bậc 1 (có số C không quá 4) phải dùng 1 lít dd A. CTPT 2 amin
A. CH3Nh2 và C4H9NH2 B. Ch3Nh2 và C2H5nh2 c. c3h7nh2 d. c4h9nh2 và ch3nh2 hoặc c2h5nh2

3) Cho FeS2 tác dụng với HNO3 sinh ra khí N2Ox. Trong dung dịch thu được sau phản ứng còn có H2SO4. Hệ số cân bằng tối giản của h2O trong phương trình ion thu gọn là:
a) 2(10+x) b) 10+2x c) 3(10+x) d) 10+x


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình các bài trắc nghiệm này nhé (4)
Gửi bởi: mark_bk99 trong 10:06:05 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
1) Clo hóa PVC thu được một polime chưa 63,96% clo về khối lượng, trung bình một phân tử clo phản ứng với k mắc xích trong mạch PVC, giá trị của k là: a) 5 b) 4 c) 3 d)2

2) Dung dịch A gồm HCl, H2SO4 có pH=2. Để trung hòa hoàn toàn 0,59 gam hỗn hợp 2 amin đơn chức no bậc 1 (có số C không quá 4) phải dùng 1 lít dd A. CTPT 2 amin
A. CH3Nh2 và C4H9NH2 B. Ch3Nh2 và C2H5nh2 c. c3h7nh2 d. c4h9nh2 và ch3nh2 hoặc c2h5nh2

3) Cho FeS2 tác dụng với HNO3 sinh ra khí N2Ox. Trong dung dịch thu được sau phản ứng còn có H2SO4. Hệ số cân bằng tối giản của h2O trong phương trình ion thu gọn là:
a) 2(10+x) b) 10+2x c) 3(10+x) d) 10+x
1.PVC : CH2-CHCl
Ta có C2nH3nCln + xCl2 ===>C2nH3n-xCln+x +xHCl
Polime chứa 63,96% Clo về KL <-->[tex]\frac{35,5(n+x)}{62,5n+34,5x}=0,6396[/tex]
Vậy ứng với 1 phân tử Clo(x=1) thì ==>Có 3 mắt xích tương ứng

2/ pH=2 ==>[H+]=0,01 ==>n[H+]=0,01 mol
CTPT của 2 amin: CnH2n+3N
 ==>Mtrungbinh=59  ==>n=3
Vậy có 1 amin có số C nhỏ hơn 3 và 1amin có C=4
So dap' an' thi` D thỏa

3.FeS2+HNO3---->Fe(NO3)3+H2SO4+N2Ox+H2O


FeS2-15e---->Fe(+3)+S(+6)     2*(5-x) (1)

2*N(+5)+2*(5-X)e---->2*N(x)   15 (2) (2)

==>(10-2x)FeS2 + (60-6x)HNO3 --> (10-2x)Fe(NO3)3 + (20-4x)H2SO4 +15 N2Ox +(10+x)H2O