Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: 0mg01235 trong 03:16:02 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9460Tiêu đề: Giúp em một câu điện xoay chiều
Gửi bởi: 0mg01235 trong 03:16:02 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số f không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Gọi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở, giữa hai đầu tụ điện và hệ số công suất của đoạn mạch khi biến trở có giá trị R1 lần lượt là UR1 , UC1 , cosφ1 . Khi biến trở có giá trị R2 thì các giá trị tương ứng nói trên lần lượt là UR2 , UC2 , cosφ2   biết rằng [tex]\sqrt{\frac{UR1}{UR2}}[/tex]=0,75 và [tex]\sqrt{\frac{UC2}{UC1}}[/tex]=0,75 Giá trị của cosφ1 là:
Chọn câu trả lời đúng:
    A. 1/[tex]\sqrt{2}[/tex]
    B. [tex]\sqrt{3}[/tex]/2
    C. 1.
    D. 0,49.


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một câu điện xoay chiều
Gửi bởi: kydhhd trong 03:42:44 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số f không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Gọi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở, giữa hai đầu tụ điện và hệ số công suất của đoạn mạch khi biến trở có giá trị R1 lần lượt là UR1 , UC1 , cosφ1 . Khi biến trở có giá trị R2 thì các giá trị tương ứng nói trên lần lượt là UR2 , UC2 , cosφ2   biết rằng [tex]\sqrt{\frac{UR1}{UR2}}[/tex]=0,75 và [tex]\sqrt{\frac{UC2}{UC1}}[/tex]=0,75 Giá trị của cosφ1 là:
Chọn câu trả lời đúng:
    A. 1/[tex]\sqrt{2}[/tex]
    B. [tex]\sqrt{3}[/tex]/2
    C. 1.
    D. 0,49.
[tex]\frac{Ur1}{Ur2}=\frac{9}{16}\Rightarrow Ur2=\frac{16}{9}Ur1;Uc2=\frac{9}{16}Uc1[/tex]
[tex]U^{2}=Ur1^{2}+Uc1^{2}=Ur2^{2}+Uc2^{2}=\frac{16^{2}}{9^{2}}Ur1^{2}+\frac{9^{2}}{16^{2}}Uc1^{2}\Rightarrow Uc1=\frac{16}{9}Ur1[/tex]
[tex]U^{2}=Ur1^{2}+\frac{16^{2}}{9^{2}}Ur1^{2}\Rightarrow \frac{Ur1}{U}=\frac{9}{\sqrt{16^{2}+9^{2}}}=cos\varphi 1=0,49[/tex]