Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: santacrus trong 10:25:36 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9446Tiêu đề: câu sóng ánh sáng nhờ mn giúp
Gửi bởi: santacrus trong 10:25:36 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
Chiếu ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38[tex]\mu m[/tex] đến 0,76[tex]\mu m[/tex] vào hai khe của TN Iang. Biết khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 3m. Số bức xạ cho vân sáng tại vị trí vân tối thứ ba của bức xạ có bước sóng 0,5[tex]\mu m[/tex]  là ?
Đ.s : 2 bức xạ

----thanks-----


Tiêu đề: Trả lời: câu sóng ánh sáng nhờ mn giúp
Gửi bởi: ankenz trong 10:43:40 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
Chiếu ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38[tex]\mu m[/tex] đến 0,76[tex]\mu m[/tex] vào hai khe của TN Iang. Biết khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 3m. Số bức xạ cho vân sáng tại vị trí vân tối thứ ba của bức xạ có bước sóng 0,5[tex]\mu m[/tex]  là ?
Đ.s : 2 bức xạ

----thanks-----

khoảng vân của bx lamba=0,5 là i=1,5mm
tại vị trí vân tối thứ ba tức là x=2,5i = 3,75 mm
ta có [tex]x=k\frac{\lambda D}{a}[/tex]
~~~> [tex]\lambda =\frac{ax}{Dk}[/tex]
mà [tex]0,38<=\lambda <= 0,76[/tex]
~~> 1,64<=K<= 3,8
VẬY có 2 giá trị k = 2 và 3
tức là có 2 bức xạ tại đó, muốn tính bước sóng của 2 bước sóng đó thì thế k vào