Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Trinh trong 07:54:57 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9433Tiêu đề: giúp mình vài câu trong đề thi 2009
Gửi bởi: Nguyễn Trinh trong 07:54:57 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
Mã đề 629
1.một mạch dao động LC có L=5[tex]\mu[/tex]H,C=5[tex]\mu[/tex]F,khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp mà điện tích trên một bản tụ có độ lớn cực đaị là:
A.5pi.10^-6 s   B.2,5pi.10^-6 s    C.10pi.10^-6 s     D.10^-6 s
18. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120V, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 30[tex]\Omega[/tex].cuộn cảm thuần L=0,4/pi H.C thay đổi được.chỉnh C thì UL max là?
A.150 V           B.160 V               C.100V                D.250V
cảm ơn mọi người.còn nhiều câu trong đề nữa,nhưng mình post 2 câu này trước,không biết có đúng cách chưa?mong mọi người giúp với.


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình vài câu trong đề thi 2009
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 08:17:09 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
Mã đề 629
1.một mạch dao động LC có L=5[tex]\mu[/tex]H,C=5[tex]\mu[/tex]F,khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp mà điện tích trên một bản tụ có độ lớn cực đaị là:
A.5pi.10^-6 s   B.2,5pi.10^-6 s    C.10pi.10^-6 s     D.10^-6 s
18. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120V, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 30[tex]\Omega[/tex].cuộn cảm thuần L=0,4/pi H.C thay đổi được.chỉnh C thì UL max là?
A.150 V           B.160 V               C.100V                D.250V
Câu 1: Giữa hai lần liên tiếp điện tích trên tụ có độ lớn cực đại là khoảng T/2. Vậy có thể tính được khoảng thời gian đó là:[tex]t=\frac{T}{2}=\frac{2\pi \sqrt{LC}}{2}=\pi \sqrt{5.10^{-6}.5.10^{-6}}=5\pi .10^{-6}s[/tex]
Câu 18: Khi thay đổi C mà UL max thì mạch xảy ra cộng hưởng vì:[tex]U_{L}=I.Z_{L}\Rightarrow U_{Lmax}\Leftrightarrow I_{max}\Rightarrow U_{Lmax}=\frac{U}{R}.Z_{L}=\frac{120}{30}.2\pi 50.\frac{0,4}{\pi }=160V[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình vài câu trong đề thi 2009
Gửi bởi: Nguyễn Trinh trong 01:51:47 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Khi Imax thì I=U/R hả bạn?mình chưa hiểu lắm.
còn câu này nữa  nà:
45.đặt điện áp u=U0cos(100[tex]\prod{}[/tex]t-[tex]\frac{\prod{}}{3}[/tex])V vào hai đầu một tụ điện có C=[tex]\frac{2.10^-4}{\prod}[/tex] F. Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu tụ điện là 150 V thì cường dộ dòng điện là 4A. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là:
A. i= 4can2 cos([tex]100\Pi t+\frac{\Pi }{6}[/tex])

B. i= 5 cos([tex]100\Pi t+\frac{\Pi }{6}[/tex])
C. i= 5cos([tex]100\Pi t-\frac{\Pi }{6}[/tex])
D. i= 4can2 cos([tex]100\Pi t-\frac{\Pi }{6}[/tex])
Tiêu đề: Trả lời: giúp mình vài câu trong đề thi 2009
Gửi bởi: onehitandrun trong 03:34:56 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Khi Imax thì I=U/R hả bạn?mình chưa hiểu lắm.
còn câu này nữa  nà:
45.đặt điện áp u=U0cos(100[tex]\prod{}[/tex]t-[tex]\frac{\prod{}}{3}[/tex])V vào hai đầu một tụ điện có C=[tex]\frac{2.10^-4}{\prod}[/tex] F. Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu tụ điện là 150 V thì cường dộ dòng điện là 4A. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là:
A. i= 4can2 cos([tex]100\Pi t+\frac{\Pi }{6}[/tex])

B. i= 5 cos([tex]100\Pi t+\frac{\Pi }{6}[/tex])
C. i= 5cos([tex]100\Pi t-\frac{\Pi }{6}[/tex])
D. i= 4can2 cos([tex]100\Pi t-\frac{\Pi }{6}[/tex])

Do mạch chỉ có tính tụ điện nên i sớm pha hơn u góc [tex] \frac{\pi}{2} [/tex] loại được C,D.
Do i và [tex] u_c [/tex] vuông pha với nhau nên:
[tex] \frac{u_c^2}{U_{0c}^2} + \frac{i^2}{I_0^2}=1 [/tex]
[tex] <=> \frac{9}{I_0^2} + \frac{16}{I_0^2}=1 \to I_0=5 [/tex]