Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: pluplu trong 05:03:17 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9427Tiêu đề: Bài sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: pluplu trong 05:03:17 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là điểm bụng gần A nhất với AB=18cm, M là một điểm trên dây cách B một khoảng 12cm. Biết rằng trong 1 chu kì sóng, khoảng thời gian mà độ lớn vận tốc dao động của phần tử B nhỏ hơn vận tốc cực đại của phần tử M là 0,1s. Tốc độ truyền sóng trên dây là
    A. 3,2m/s       B. 5,6m/s       C. 4,8m/s       D. 2,4m/s


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: mizu_pro trong 08:33:28 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là điểm bụng gần A nhất với AB=18cm, M là một điểm trên dây cách B một khoảng 12cm. Biết rằng trong 1 chu kì sóng, khoảng thời gian mà độ lớn vận tốc dao động của phần tử B nhỏ hơn vận tốc cực đại của phần tử M là 0,1s. Tốc độ truyền sóng trên dây là
    A. 3,2m/s       B. 5,6m/s       C. 4,8m/s       D. 2,4m/s

[tex]\lambda /4=18cm[/tex] ==>[tex]\lambda =72 cm[/tex]
M cach B 12cm==>MA=6cm =[tex]\lambda /12[/tex]==>Biên độ dđ tại M là A(M)=2Asin (pi/6)=1/2A(B)
vẽ đường tròn lượng giác ==>t=2T/3=0.1==>T=0.15s==>v=[tex]\lambda .f=\lambda /T=480cm=4.8 m[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 10:59:00 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là điểm bụng gần A nhất với AB=18cm, M là một điểm trên dây cách B một khoảng 12cm. Biết rằng trong 1 chu kì sóng, khoảng thời gian mà độ lớn vận tốc dao động của phần tử B nhỏ hơn vận tốc cực đại của phần tử M là 0,1s. Tốc độ truyền sóng trên dây là
    A. 3,2m/s       B. 5,6m/s       C. 4,8m/s       D. 2,4m/s

[tex]\lambda /4=18cm[/tex] ==>[tex]\lambda =72 cm[/tex]
M cach B 12cm==>MA=6cm =[tex]\lambda /12[/tex]==>Biên độ dđ tại M là A(M)=2Asin (pi/6)=1/2A(B)
vẽ đường tròn lượng giác ==>t=2T/3=0.1==>T=0.15s==>v=[tex]\lambda .f=\lambda /T=480cm=4.8 m[/tex]
chỗ này chỉnh lại xíu này:
Thời gian trong 1Tmà độ lớn vận tốc dao động của phần tử B nhỏ hơn vận tốc cực đại của phần tử M là T/3 suy ra T/3 = 0,1 hay T = 0,3s dẫn đến v = 2,4m/s