Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: quocnh trong 04:55:28 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9408Tiêu đề: Xin giúp bài điện xoay chiều.
Gửi bởi: quocnh trong 04:55:28 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
(http://nn5.upanh.com/b2.s27.d1/54a0a87a127221b287e01461fa4330c1_45779735.ly6.jpg) (http://www.upanh.com/ly6_upanh/v/crud7eagepj.htm)


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp bài điện xoay chiều.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:51:22 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
(http://nn5.upanh.com/b2.s27.d1/54a0a87a127221b287e01461fa4330c1_45779735.ly6.jpg) (http://www.upanh.com/ly6_upanh/v/crud7eagepj.htm)
link http://thuvienvatly.com/forums/index.php?action=printpage;topic=8369.0 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?action=printpage;topic=8369.0)


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp bài điện xoay chiều.
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:04:08 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
+ TH1:

[tex]U_{d}= 30 \: (V)[/tex]

[tex]cos\varphi _{1} = \frac{R}{Z_{1}}[/tex]

+ TH2:

C' = 3C nên ta có: [tex]Z_{C'}= \frac{Z_{C}}{3}[/tex]
 
[tex]U'_{d}= 90 \: (V)[/tex]

[tex]cos\varphi _{2} = \frac{R}{Z_{2}}[/tex]

 ~O) Ta có:

[tex]\frac{U'_{d}}{U_{d}}= \frac{I_{2}}{I_{1}}= 3 \Rightarrow Z_{1}= 3Z_{2}[/tex]

Với [tex]Z_{1}; \, Z_{2}[/tex] là tổng trở trong từng trường hợp.

Mà: [tex]cos\varphi _{2} = \frac{R}{Z_{2}} = \frac{R}{\frac{Z_{1}}{3}}=3 cos\varphi _{1}[/tex]

[tex]\Rightarrow sin\varphi _{1} = -3 cos\varphi _{1}\Rightarrow tan\varphi _{1} =-3[/tex] (1)

(Do ở TH1 u chậm pha hơn i)

[tex]\Rightarrow tan\varphi _{2} = \frac{1}{3}[/tex] (Vì [tex]\varphi _{1} + \varphi _{2}= \frac{\pi }{2}[/tex]) (2)

Từ (1) suy ra: [tex]Z_{L}-Z_{C}= -3R[/tex] (4)

Từ (2) suy ra: [tex]Z_{L}-Z_{C'}= Z_{L}- \frac{Z_{C}}{3}= \frac{R}{3}[/tex] (5)

Thế (4) vào (5) suy ra [tex]Z_{C}= 2,5Z_{L}[/tex]

Suy ra tiếp [tex]Z_{L}= 2R[/tex]

Vậy tổng trở cuộn dây: [tex]Z_{d}= R\sqrt{5}[/tex]

Với TH1: [tex]U_{d}= I.Z_{d}= IR\sqrt{5} = 30 \Leftrightarrow U_{R} = \frac{30}{\sqrt{5}}= 6\sqrt{5} \: (V)[/tex]

[tex]\Rightarrow U_{L}= 12\sqrt{5} \: (V)[/tex]

[tex]\Rightarrow U_{C}= 30\sqrt{5} \: (V)[/tex]

[tex]\Rightarrow U_{AB}= 30\sqrt{2} \: (V)[/tex]