Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Dangaiphuong trong 04:10:27 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9402Tiêu đề: Bài tập phản ứng hạt nhân?
Gửi bởi: Dangaiphuong trong 04:10:27 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
Giúp em giải chi tiết nếu giải bằng hình giúp em vẽ hình ạ?
Hạt prôtôn có động năng Wp=1,8 MEV bắn vào hạt nhân Li(7-3) đứng yên sinh ra hai hạt X có cùng động năng WX=9,6 Mev.biêt khối lượng các hạt nhân xấp xỉ bằng số khối tính bằng đơn vị u của chúng.góc hợp bởi hai vectơ vận tốc của hai hạt nhân X sinh ra là?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập phản ứng hạt nhân?
Gửi bởi: traugia trong 04:30:36 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
Giúp em giải chi tiết nếu giải bằng hình giúp em vẽ hình ạ?
Hạt prôtôn có động năng Wp=1,8 MEV bắn vào hạt nhân Li(7-3) đứng yên sinh ra hai hạt X có cùng động năng WX=9,6 Mev.biêt khối lượng các hạt nhân xấp xỉ bằng số khối tính bằng đơn vị u của chúng.góc hợp bởi hai vectơ vận tốc của hai hạt nhân X sinh ra là?
Mối quan hệ giữa động lượng và động năng là: P2 = 2mK
Gọi góc tạo bởi giữa hướng chuyển động của hai hạt nhân X là [tex]\alpha[/tex]  theo định lí hàm số cos ta có:
 P2 = 2PX2 - 2PX2cos(180 -[tex]\alpha[/tex])
 <=> 2mpKp = 2.2mXKX + 2.2mXKXcos[tex]\alpha[/tex]
<=>[tex]\alpha[/tex] = 167,570