Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: cr794 trong 03:05:25 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9392Tiêu đề: bài vật lý 12 cần mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: cr794 trong 03:05:25 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
Câu 1 : đặt điện áp xoay chiều u = 220 .cos (100 π)V ( t tính bằng giây) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R = 100 Ω ,cuộn cảm thuần L = 318,3mH và tụ điện C = 15,92 µ F mắc nối tiếp .trong 1 chu kỳ ,khoảng thời gian điện áp 2 đầu đoạn mạch sinh công dương cung cấp điện năng cho mạch bằng
A. 20ms          B. 17,5ms                C. 12,5ms            D. 15ms
Câu 2 : chiếu 1 tia sang mặt trời hẹp tới mặt bên của 1 lăng kính dưới góc tới nhỏ . khi đi qua lăng kính , tia sang màu vàng bị lệch góc 3độ 9’0’’. Tia ló màu lam hợp với tia ló màu vàng góc 0độ 6’0’’.chiết suất của lăng kính đối với tia sáng màu lam bằng
A. 1,650             B. 1,610                C. 1,665                 D. 1,595

Câu 4 : một đồng hồ quả lắc chạy đúng ở mặt đất . nếu đưa lên mặt trăng thì trong 1 ngày đêm (24h) đồng hồ chạy chậm 852 phút .bỏ qua sự dài nở vì nhiệt ; lấy gia tốc rơi tự do ở mạt đất là g = 9,8m/s2. gia tốc rơi tự do ở mặt trăng là
A.6,16m/s2         B. 1,63m/s2             C. 1,90m/s2          D. 4,90m/s2
Câu 5 : truyền cho quả nặng của con lắc đơn đang đứng yên ở vị trí cân bằng 1 vận tốc vo = 1/3 m/s theo phương ngang thì nó dao động điều hòa với biên độ góc αo  = 6,0độ .lấy g = 10m/s2  .chu kỳ dao động của con lắc bằng
A. 2,00s               B. 2,60s               C. 30,0ms               D. 2,86


Tiêu đề: Trả lời: bài vật lý 12 cần mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: traugia trong 03:23:03 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
Câu 1 : đặt điện áp xoay chiều u = 220 .cos (100 π)V ( t tính bằng giây) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R = 100 Ω ,cuộn cảm thuần L = 318,3mH và tụ điện C = 15,92 µ F mắc nối tiếp .trong 1 chu kỳ ,khoảng thời gian điện áp 2 đầu đoạn mạch sinh công dương cung cấp điện năng cho mạch bằng
A. 20ms          B. 17,5ms                C. 12,5ms            D. 15ms
Cảm kháng : ZL = 100 [tex]\Omega[/tex]
Dung kháng :  ZC = 200 [tex]\Omega[/tex]
=> Cường độ dòng điện sớm pha [tex]\frac{\pi }{4}[/tex] so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch
=> Sử dụng giản đồ véc tơ ta thấy khoảng thời gian [tex]\Delta t[/tex]trong một chu kì điện áp sinh công dương là :
 [tex]\frac{\Delta t}{T} = \frac{270}{360} <=> \Delta t = 0,015s = 15ms[/tex]Tiêu đề: Trả lời: bài vật lý 12 cần mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: traugia trong 03:26:40 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012

Câu 2 : chiếu 1 tia sang mặt trời hẹp tới mặt bên của 1 lăng kính dưới góc tới nhỏ . khi đi qua lăng kính , tia sang màu vàng bị lệch góc 3độ 9’0’’. Tia ló màu lam hợp với tia ló màu vàng góc 0độ 6’0’’.chiết suất của lăng kính đối với tia sáng màu lam bằng
A. 1,650             B. 1,610                C. 1,665                 D. 1,595
Hình như thiếu dữ kiện ( góc chiết quang hoặc chiết suất của LK với ánh sáng vàng )


Tiêu đề: Trả lời: bài vật lý 12 cần mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: traugia trong 03:32:40 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
Câu 4 : một đồng hồ quả lắc chạy đúng ở mặt đất . nếu đưa lên mặt trăng thì trong 1 ngày đêm (24h) đồng hồ chạy chậm 852 phút .bỏ qua sự dài nở vì nhiệt ; lấy gia tốc rơi tự do ở mạt đất là g = 9,8m/s2. gia tốc rơi tự do ở mặt trăng là
A.6,16m/s2         B. 1,63m/s2             C. 1,90m/s2          D. 4,90m/s2

Khoảng thời gian đồng hồ chạy chậm : [tex]\Delta t = t\left|\frac{T_{đ}}{T_{s}} - 1\right| = t\left|\sqrt{\frac{g_{MT}}{g_{TĐ}}} - 1\right|[/tex]
=> gMT = 1.63 m/s2


Tiêu đề: Trả lời: bài vật lý 12 cần mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: traugia trong 03:45:18 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012

Câu 5 : truyền cho quả nặng của con lắc đơn đang đứng yên ở vị trí cân bằng 1 vận tốc vo = 1/3 m/s theo phương ngang thì nó dao động điều hòa với biên độ góc αo  = 6,0độ .lấy g = 10m/s2  .chu kỳ dao động của con lắc bằng
A. 2,00s               B. 2,60s               C. 30,0ms               D. 2,86

Sử dụng định luật bảo toàn cơ năng ( chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng )
 [tex]\frac{1}{2}mv^{2}_{0} = mgl(1-cos\alpha _{0})[/tex] (1)
 Với : [tex]l = \frac{T^{2}g}{4\pi ^{2}}[/tex] và [tex]1 - cos\alpha _{0} = 2sin^{2}(\frac{\alpha _{0}}{2})\approx \frac{\alpha _{0}^{2}}{2}[/tex] (2)
Thay (2) vào (1) ta được: T = 2 s
Tiêu đề: Trả lời: bài vật lý 12 cần mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: gaussvnpro trong 09:11:38 AM Ngày 11 Tháng Một, 2013
Câu 2 : chiếu 1 tia sang mặt trời hẹp tới mặt bên của 1 lăng kính dưới góc tới nhỏ . khi đi qua lăng kính , tia sang màu vàng bị lệch góc 3độ 9’0’’. Tia ló màu lam hợp với tia ló màu vàng góc 0độ 6’0’’.chiết suất của lăng kính đối với tia sáng màu lam bằng
A. 1,650             B. 1,610                C. 1,665                 D. 1,595
bạn sử dụng công thức sau: D=(nx-1)A lập tỉ lệ được 1.65 câu A