Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: __Sunny__ trong 10:34:07 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9370Tiêu đề: Mọi người giúp đỡ vài câu trong đề thi thử. :D
Gửi bởi: __Sunny__ trong 10:34:07 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
1, Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào 2 đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R = 50[tex]\Omega ,[/tex] mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Khi roto của máy quay đều với tốc độ n vòng/phút thì cường độ hiệu dụng trong đoạn mạch là 1A. Khi roto của máy quay đều với tốc độ 3n vòng/phút thì cường độ hiệu dụng trong đoạn mạch là [tex]\sqrt{3}[/tex]A. Nếu roto của máy quay đều với tốc độ 2n vòng/phút thì cảm kháng của đoạn mạch AB là:
A. 70,7
B. 57,7
C. 86,6
D. 28,9

2. Trong đoạn mạch RLC không phân nhánh, khi điều chỉnh tụ C người ta thấy khi C = 40 [tex]\mu F[/tex] thì trong mạch có cộng hưởng điện. Trong khi điều chỉnh C người ta thấy có hai giá trị của C thì dòng hiệu dụng trong mạch là như nhau với C1 = 30 [tex]\mu F[/tex] và C2. Giá trị C2 là:
A. 35 [tex]\mu F[/tex]
B. 10 [tex]\mu F[/tex]
C. 70 [tex]\mu F[/tex]
D. 60 [tex]\mu F[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Mọi người giúp đỡ vài câu trong đề thi thử. :D
Gửi bởi: mark_bk99 trong 10:53:19 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
1, Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào 2 đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R = 50[tex]\Omega ,[/tex] mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Khi roto của máy quay đều với tốc độ n vòng/phút thì cường độ hiệu dụng trong đoạn mạch là 1A. Khi roto của máy quay đều với tốc độ 3n vòng/phút thì cường độ hiệu dụng trong đoạn mạch là [tex]\sqrt{3}[/tex]A. Nếu roto của máy quay đều với tốc độ 2n vòng/phút thì cảm kháng của đoạn mạch AB là:
A. 70,7
B. 57,7
C. 86,6
D. 28,9

Khi quay đều với n vòng/phút  : I=[tex]\frac{kn}{\sqrt{R^{2}+ZL^{2}}}[/tex]=1

Khi quay đều với 3n vòng/phút: I'=[tex]\frac{k3n}{\sqrt{R^{2}+9ZL^{2}}}[/tex]=[tex]\sqrt{3}[/tex]
===>R=[tex]\sqrt{3}[/tex]ZL
KHi roto quay với 2n vòng/phút thì ZL'=2ZL ==>ZL'=2R/[tex]\sqrt{3}[/tex]=57,7