Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thutu trong 05:44:58 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9361Tiêu đề: câu điện trong thi thử pbc l2
Gửi bởi: thutu trong 05:44:58 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
Câu 33: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần 50căn3  mắc nối tiếp với tụ điện có dung kháng 50  , đoạn mạch MB là một cuộn dây. Đặt điện áp xoay chiều U=200V   vào hai đầu đoạn mạch AB. Khi đó điện áp trên đoạn mạch MB vuông pha với điện áp trên đoạn mạch AM và có giá trị hiệu dụng UMB=100căn3  . Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch AB là
A. 100 W.   B. 90 W.   C.100căn3  W   D. 180 W.


Tiêu đề: Trả lời: câu điện trong thi thử pbc l2
Gửi bởi: kydhhd trong 06:13:26 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
Câu 33: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần 50căn3  mắc nối tiếp với tụ điện có dung kháng 50  , đoạn mạch MB là một cuộn dây. Đặt điện áp xoay chiều U=200V   vào hai đầu đoạn mạch AB. Khi đó điện áp trên đoạn mạch MB vuông pha với điện áp trên đoạn mạch AM và có giá trị hiệu dụng UMB=100căn3  . Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch AB là
A. 100 W.   B. 90 W.   C.100căn3  W   D. 180 W.

nhận thấy cuộn cảm có chưa r
do Umb vuông pha với Uam:[tex]\frac{Ul}{Ur}=\frac{R}{Zc}=\sqrt{3}\Rightarrow Ul=\sqrt{3}Ur[/tex]
[tex](100\sqrt{3})^{2}=Ul^{2}+Ur^{2}\Rightarrow Ul=150V,Ur=50\sqrt{3}V[/tex]
[tex]Uc=\frac{U_{R}}{\sqrt{3}}[/tex]
[tex]200^{2}=(U_{R}+50\sqrt{3})^{2}+(150-\frac{U_{R}}{\sqrt{3})^{2}}\Rightarrow U_{R}=50\sqrt{3}[/tex]
[tex]P=(U_{R}+Ur)\frac{U_{R}}{R}=100\sqrt{3}\frac{50\sqrt{3}}{50\sqrt{3}}=100\sqrt{3}W[/tex]