Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: missyou266 trong 04:59:25 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9356Tiêu đề: Mọi người giải giúp vài câu trong đề thi thử.
Gửi bởi: missyou266 trong 04:59:25 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng 100g và lò xo nhẹ có độ cứng 0,01N/cm. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo dãn 10cm rồi buông nhẹ cho vật dao động. Trong quá trình dao động lực cản tác dụng lên vật có độ lớn không đổi 10-3N. Lấy π2 = 10. Sau 21,4s dao động, tốc độ lớn nhất của vật chỉ có thể là
A. 50π mm/s.   B. 57π mm/s.   C. 56π mm/s.   D. 54π mm/s.


Câu 2: Cường độ của một chùm sáng hẹp đơn sắc có bước sóng 0,5μm khi chiếu vuông góc tới bề mặt của một tấm kim loại là I (W/m2), diện tích của bề mặt kim loại nhận được ánh sáng tới là 32 (mm^2). Cứ 50 phô tôn tới bề mặt tấm kim loại thì giải phóng được 2 electron quang điện và số electron bật ra trong 1s là 3,2.10^13. Giá trị của I là
A. 9,9375 W/m2.   B. 9,9735 W/m2.   C. 8,5435 W/m2.   D. 8,9435 W/m2.
mong thầy và mọi người giúp mình !!! thank


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người giải giúp vài câu trong đề thi thử.
Gửi bởi: kydhhd trong 05:42:45 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng 100g và lò xo nhẹ có độ cứng 0,01N/cm. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo dãn 10cm rồi buông nhẹ cho vật dao động. Trong quá trình dao động lực cản tác dụng lên vật có độ lớn không đổi 10-3N. Lấy π2 = 10. Sau 21,4s dao động, tốc độ lớn nhất của vật chỉ có thể là
A. 50π mm/s.   B. 57π mm/s.   C. 56π mm/s.   D. 54π mm/s.

vị trí cân bằng mới của vật cách vị trí cân bằng cũ :[tex]x=\frac{F}{K}=\frac{10^{-3}}{1}=0,1cm[/tex]
số dao động mà vật thực hiện được sau 21,4s là:[tex]N=\frac{t}{T}=\frac{21,4}{1,98}=10,8[/tex] dao động, cứ sau 1 nửa chu kì biên độ giảm 2x, 1 chu kì thì biên độ con lắc giảm 4x vậy sau 10,8 chu kì biên độ của con lắc còn lại là
A=10-42x=5,8cm và tại vị trí này con lắc sẽ dao động về vj trí cân bằng mới và đạt vận tốc cực đại tại vị trí cân bằng, khi con lắc về vị trí cân bằng thì biên độ giảm thêm x---->A'=5,8-0,1=5,7cm
vận tốc cực đại:[tex]Vmax=A'.\omega =5,7.\sqrt{\frac{K}{m}}=57\Pi mm/s[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Mọi người giải giúp vài câu trong đề thi thử.
Gửi bởi: kydhhd trong 05:55:21 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012

Câu 2: Cường độ của một chùm sáng hẹp đơn sắc có bước sóng 0,5μm khi chiếu vuông góc tới bề mặt của một tấm kim loại là I (W/m2), diện tích của bề mặt kim loại nhận được ánh sáng tới là 32 (mm^2). Cứ 50 phô tôn tới bề mặt tấm kim loại thì giải phóng được 2 electron quang điện và số electron bật ra trong 1s là 3,2.10^13. Giá trị của I là
A. 9,9375 W/m2.   B. 9,9735 W/m2.   C. 8,5435 W/m2.   D. 8,9435 W/m2.
mong thầy và mọi người giúp mình !!! thank
để có số e thoát ra trong 1s thì số phôtn chiếu tới là:[tex]N=\frac{50}{2}.3,2.10^{13}=80.10^{13}[/tex]
năng lượng của N hạt photon:[tex]E=N\frac{hc}{\lambda }=I.S.t\Rightarrow I=N\frac{h.c}{\lambda .S.t}\Rightarrow I=80.10^{13}\frac{6,625.10^{-34}.3.10^{8}}{0,5.10^{-6}.32.10^{-6}}=9,9375W/m^{2}[/tex]