Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: kiet321 trong 03:35:26 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9352Tiêu đề: Xin giúp đỡ một số bài điện xoay chiều
Gửi bởi: kiet321 trong 03:35:26 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
Câu 1. Hộp X chứa 2 trong 3 linh kiện là [TEX]{R}_{o}, {L}_{o}, {C}_{o}[/TEX] mắc nối tiếp. Khi đặt điện áp [TEX]u=120cos(100\pi t+\frac{\pi}{4})(V)[/TEX] vào hai đầu hộp X thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch có giá trị hiệu dụng là [TEX]\sqrt{2} A[/TEX] và trễ pha [TEX]\frac{\pi}{6}[/TEX] so với điện áp u. Khi mắc nối tiếp hộp X với cuộn cảm có độ tự cảm [TEX]L= \frac{0,6}{\pi}[/TEX] thì điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch bằng tổng điện áp hiệu dụng hai đầu hộp X và hai đâu cuộn cảm. Tổng trở của đoạn mạch khi đó là:
A. 118,5 ôm
B. [TEX]60\sqrt{3}[/TEX] ôm
C. 328 ôm
D. 180 ôm

Câu 2: Một đoạn mạch AB gồm đoạn AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM có điện trở [TEX]{R}_{1}[/TEX] nối tiếp với tụ điện có điện dung [TEX]{C}_{1}[/TEX]. Đoạn mạch MB có điện trở thuần [TEX]{R}_{2}[/TEX] nối tiếp tụ điện có điện dung [TEX]{C}_{2}[/TEX]. Khi đặt điện áp [TEX]u={U}_{o}cos\omega t[/TEX] ([TEX]{U}_{o}[/TEX] và [TEX]\omega[/TEX] không đổi ) vào hai đầu đoạn mạch AB thì tổng trở [TEX]{Z}_AB}={Z}_{AM}+{Z}_{MB}[/TEX]. Hệ thức liên hệ giữa [TEX]{R}_{1},{C}_{1}, {R}_{2}, {C}_{2}[/TEX] là:
[TEX]A. {R}_{1}+{R}_{2}={C}_{1}+{C}_{2}[/TEX]
[TEX]B.{R}_{2}.{C}_{2}={R}_{1}.{C}_{1}[/TEX]
[TEX]C.{R}_{2}.{C}_{1}={R}_{1}.{C}_{2}[/TEX]
[TEX]D.{R}_{1}.{R}_{2}={C}_{1}.{C}_{2}[/TEX]

Câu 3: Khi đặt hiệu điện thế không đổi 24V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần [tex]R=20[/tex] ôm mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm [tex]L=\frac{1}{2,5\pi}[/tex] thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 0,8A. Nếu đặt điện áp [tex]u=100\sqrt{2}cos 100\pi t(V)[/tex] vào hai đầu đoạn mạch đó thì công suất điện iêu thụ của cuộn cảm bằng:
A.40W
D.0W
C.120W
D.80W
Câu 4: Mạch điện xoay chiều MN gồm cuộn dây có trở, hộp X, cuộn cảm thuần mắc nối tiếp theo thứ tự. A là điểm giữa cuộn cảm có trở và hộp X. B là điểm giữa hộp X và cuộn cảm thuần. Trong hộp X có 2 linh kiện khác loại ( điện trở thuần, tụ điện, cuộn cảm ). Các giá trị tức thời [tex]{u}_{MN}=3{u}_{MA}=1,5{u}_{AN} và {Z}_{L1}=15\sqrt{3}[/tex] ôm. Đoạn mạch AB có điện áp vuông pha điện áp 2 đầu mạch. X chứa gì? Giá trị của nó ? Biết trở của cuộn cảm MA là [tex]R=15[/tex] ôm
[tex]A. C=\frac{1}{\pi \sqrt{3}}(mF)[/tex]
[tex]B.C=\frac{1}{2\pi \sqrt{3}}(mF)[/tex]
[tex]C. C=\frac{1}{3\pi \sqrt{3}}(mF)[/tex]
[tex]D.C=\frac{1}{4\pi \sqrt{3}}(mF)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp đỡ một số bài điện xoay chiều
Gửi bởi: missyou266 trong 03:42:09 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012

Câu 2: Một đoạn mạch AB gồm đoạn AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM có điện trở [TEX]{R}_{1}[/TEX] nối tiếp với tụ điện có điện dung [TEX]{C}_{1}[/TEX]. Đoạn mạch MB có điện trở thuần [TEX]{R}_{2}[/TEX] nối tiếp tụ điện có điện dung [TEX]{C}_{2}[/TEX]. Khi đặt điện áp [TEX]u={U}_{o}cos\omega t[/TEX] ([TEX]{U}_{o}[/TEX] và [TEX]\omega[/TEX] không đổi ) vào hai đầu đoạn mạch AB thì tổng trở [TEX]{Z}_AB}={Z}_{AM}+{Z}_{MB}[/TEX]. Hệ thức liên hệ giữa [TEX]{R}_{1},{C}_{1}, {R}_{2}, {C}_{2}[/TEX] là:
[TEX]A. {R}_{1}+{R}_{2}={C}_{1}+{C}_{2}[/TEX]
[TEX]B.{R}_{2}.{C}_{2}={R}_{1}.{C}_{1}[/TEX]
[TEX]C.{R}_{2}.{C}_{1}={R}_{1}.{C}_{2}[/TEX]
[TEX]D.{R}_{1}.{R}_{2}={C}_{1}.{C}_{2}[/TEX]


ta có tổng trở [TEX]{Z}_AB}={Z}_{AM}+{Z}_{MB}[/TEX] ===> phi(AM)=phi(MB) ( bạn vẽ hình thì sẽ thấy rõ )
 ==> -Zl1/R1=-Zl2/R2  ==> [TEX]B.{R}_{2}.{C}_{2}={R}_{1}.{C}_{1}[/TEX]


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp đỡ một số bài điện xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 03:50:50 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
Câu 1. Hộp X chứa 2 trong 3 linh kiện là [TEX]{R}_{o}, {L}_{o}, {C}_{o}[/TEX] mắc nối tiếp. Khi đặt điện áp [TEX]u=120cos(100\pi t+\frac{\pi}{4})(V)[/TEX] vào hai đầu hộp X thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch có giá trị hiệu dụng là [TEX]\sqrt{2} A[/TEX] và trễ pha [TEX]\frac{\pi}{6}[/TEX] so với điện áp u. Khi mắc nối tiếp hộp X với cuộn cảm có độ tự cảm [TEX]L= \frac{0,6}{\pi}[/TEX] thì điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch bằng tổng điện áp hiệu dụng hai đầu hộp X và hai đâu cuộn cảm. Tổng trở của đoạn mạch khi đó là:
A. 118,5 ôm
B. [TEX]60\sqrt{3}[/TEX] ôm
C. 328 ôm
D. 180 ôm
Th1 ==> [tex]Zx=U/I = 60[/tex]
Th2 ==> U=Ud + Ux ==> ud đồng pha ux (cuộn dây có r)==>[tex] sin(30)=ZL/Zd ==> Zd=2ZL[/tex]
[tex]==> Z= Zd+Zx=2.60+60=180\Omega[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp đỡ một số bài điện xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 03:58:23 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
Câu 3: Khi đặt hiệu điện thế không đổi 24V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần [tex]R=20[/tex] ôm mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm [tex]L=\frac{1}{2,5\pi}[/tex] thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 0,8A. Nếu đặt điện áp [tex]u=100\sqrt{2}cos 100\pi t(V)[/tex] vào hai đầu đoạn mạch đó thì công suất điện iêu thụ của cuộn cảm bằng:
A.40W
D.0W
C.120W
D.80W
+ [tex]I=U/Rtd ==> Rtd=30[/tex] ==> cuộn dây có [tex]r ==> r = 30-20=10[/tex]
+ Khi mắc xoay chiều ==> [tex]P=(R+r).\frac{U^2}{Z^2}=120W[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Xin giúp đỡ một số bài điện xoay chiều
Gửi bởi: kiet321 trong 06:54:44 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
Mọi người giúp em câu 4 ạ.