Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: pluplu trong 02:36:17 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9350Tiêu đề: Bài điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: pluplu trong 02:36:17 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
Cho mạch điện gồm cuôn dây nối tiếp với tụ C. Đặt vào 2 đầu mạch điện một điện áp xoaay chiều ổn định u=48[tex]\sqrt{2}cos\omega t[/tex]
. Dùng vôn kế để đo điện áp hai đầu cuộn dây và hai đầu tụ điện thì thấy chỉ số của chúng lần lượt là 60V và 36V. Cho C thay đổi thì điện áp tức thời hai đầu tụ C có giá trị cực đại là:
A. 60V   B. 96[tex]\sqrt{2}[/tex] V   C. 60[tex]\sqrt{2}[/tex]
 V   D. 64[tex]\sqrt{2}[/tex] V


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: kydhhd trong 03:06:06 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
Cho mạch điện gồm cuôn dây nối tiếp với tụ C. Đặt vào 2 đầu mạch điện một điện áp xoaay chiều ổn định u=48[tex]\sqrt{2}cos\omega t[/tex]
. Dùng vôn kế để đo điện áp hai đầu cuộn dây và hai đầu tụ điện thì thấy chỉ số của chúng lần lượt là 60V và 36V. Cho C thay đổi thì điện áp tức thời hai đầu tụ C có giá trị cực đại là:
A. 60V   B. 96[tex]\sqrt{2}[/tex] V   C. 60[tex]\sqrt{2}[/tex]
 V   D. 64[tex]\sqrt{2}[/tex] V
nhận thấy cuộn cảm có điện trở
[tex]60^{2}=Ul^{2}+Ur^{2};48^{2}=Ur^{2}+(Ul-36)^{2}\Rightarrow Ul^{2}=1296,U^{2}r=2304\Rightarrow \frac{Ul^{2}}{Ur^{2}}=\frac{Zl^{2}}{r^{2}}=\frac{9}{16[tex]Ucmax=U\frac{\sqrt{r^{2}+Zl^{2}}}{r^{2}}=U\sqrt{1+\frac{Zl^{2}}{r^{2}}}=48\sqrt{1+\frac{9}{16}}=60V[/tex]
}[/tex]
để Ucmax thì: