Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: dangkhoacb5 trong 11:55:00 AM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9346Tiêu đề: cần mọi người giúp một số câu trong đề thi
Gửi bởi: dangkhoacb5 trong 11:55:00 AM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
cần mọi người giúp một số câu trong đề thi
Mọi người giúp giùm mình một số câu trong đề thi thử nha, cám ơn mọi người nhiều!!!
Câu 1: Cho m gam hh gồm NaBr, NaI phản ứng với H2SO4 đặc, nóng thu được hh khí A ở đktc, ở điều kiện thích hợp A phản ứng vừa đủ với nhau tạo chất rắn có màu vàng và một chất lỏng chuyển màu quỳ tím. Cho Na dư vào phần lỏng được dd B. Dung dịch B hấp thụ vừa đủ 2,24 lít CO2(đktc) được 9,5 gam muối. Giá trị của m là:
A. 195,45 g. B. 205,5 g. C. 145,95 g. D. 195,54 g.
(đáp án là A)
Câu 2: Hỗn hợp X gồm Al và Cr2O3. Nung 21,14 gam X trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp Y. Cho toàn bộ Y vào dung dịch NaOH loãng, dư thấy có 11,024 gam chất rắn không tan và thu được 1,5456 lít khí (đktc). Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là:
A. 83%   B. 87%   C. 79,1%   D. 90%
(đáp án là B)
Câu 3: Nung m gam KClO3 một thời gian thu được hỗn hợp rắn Y trong đó phần trăm khối lượng của oxi là 20,49%, của KCl là 51,68%. Phần trăm KClO3 bị phân hủy là:
A. 60,0%   B. 63,75%   C. 80,0%   D. 85,0%
(đáp án là C)
Câu 4: Hỗn hợp X gồm FeS2 và MS (tỉ lệ mol 1:2; M là kim loại có số oxi hóa không đổi trong các hợp chất). Cho 71,76 gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 đặc,nóng thu được 83,328 lít NO2 (đktc,sản phẩm khử duy nhất). Thêm BaCl2 dư vào dung dịch sau phản ứng trên thấy tách ra m gam kết tủa. Giá trị của m là:
A. 111,84 gam   B. 178,56 gam   C. 173,64 gam   D. 55,92 gam
(đáp án là D)
Câu 5: Khi nung butan với xúc tác thích hợp đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp T gồm CH4, C3H6, C2H4, C2H6, C4H8, H2 và C4H6. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp T thu được 8,96 lít CO2 (đo ở đktc) và 9,0 gam H2O. Mặt khác, hỗn hợp T làm mất màu vừa hết 19,2 gam Br2 trong dung dịch nước brom.Phần trăm về số mol của C4H6 trong T là:
A. 9,091%.   B. 16,67%.   C. 22,22%.   D. 8,333%.
(đáp án là A)


Tiêu đề: Trả lời: cần mọi người giúp một số câu trong đề thi
Gửi bởi: onehitandrun trong 12:20:27 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012


[
Câu 4: Hỗn hợp X gồm FeS2 và MS (tỉ lệ mol 1:2; M là kim loại có số oxi hóa không đổi trong các hợp chất). Cho 71,76 gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 đặc,nóng thu được 83,328 lít NO2 (đktc,sản phẩm khử duy nhất). Thêm BaCl2 dư vào dung dịch sau phản ứng trên thấy tách ra m gam kết tủa. Giá trị của m là:
A. 111,84 gam   B. 178,56 gam   C. 173,64 gam   D. 55,92 gam


[tex] hh X 71,76g: \begin{cases} FeS_2 (a mol) \\ MS  (2a mol) \end{cases} [/tex]
Qua trình trao đổi:
[tex] FeS_2 -15e \to .. ;MS -8e \to... ;N^{+5} + 1e \to N^{+4} [/tex]
Bảo toàn e:[tex]15a + 16a=3,72 \to a=0,12 [/tex]
Dễ dàng suy ra M=207(Pb)
Ta có [tex] 3FeS_2 \to 2Fe_2(SO_4)_3; PbS \to PbSO_4 [/tex]
Chỉ cân bằng S.Dễ thấy  muối [tex]PbSO_4 [/tex] kết tủa nên không thể điện ly ra ion [tex] SO_4^{2-}[/tex] được.
Vậy nên [tex] n_{SO_4^{2-}}=3.n_{Fe_2(SO_4)_3}=0,24 [/tex]
[tex] \to m_{BaSO_4}=0,24.233=55,92 [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: cần mọi người giúp một số câu trong đề thi
Gửi bởi: onehitandrun trong 01:17:57 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
cần mọi người giúp một số câu trong đề thi
Mọi người giúp giùm mình một số câu trong đề thi thử nha, cám ơn mọi người nhiều!!!

Câu 5: Khi nung butan với xúc tác thích hợp đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp T gồm CH4, C3H6, C2H4, C2H6, C4H8, H2 và C4H6. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp T thu được 8,96 lít CO2 (đo ở đktc) và 9,0 gam H2O. Mặt khác, hỗn hợp T làm mất màu vừa hết 19,2 gam Br2 trong dung dịch nước brom.Phần trăm về số mol của C4H6 trong T là:


Gọi a,b,c lần lượt là số mol của [tex] ankan,anken,C_4H_6 [/tex]
Ta có [tex] n_{CO_2}=0,4 , n_{H_2O}=0,5 [/tex]
Thoạt nhiên  [tex] n_{H_2O} >n_{CO_2} [/tex]
nên [tex] n_{H_2O}-n_{CO_2}=a - c=0,1 [/tex]
Lại có [tex] n_{Br_2}=b+2c=0,12 [/tex]
Thế nên [tex] n_{T}=a+b+c=0,22 [/tex]
Có [tex] n_{C_4H_10}bd=\frac{0,4.12+0,5.2}{58}=0,1 [/tex]
Mà [tex] a=0,22 -0,1 =0,12 \to c=0,02 \to [/tex] %=9,091
Cần nhớ rằng: đối với ankan,ankin(ankadien) ta có
+Nếu [tex] n_{CO_2}<n_{H_2O} \to n_{ankan}-n_{ankin}=n_{H_2O}-n_{CO_2} [/tex]
+Nếu [tex] n_{CO_2}>n_{H_2O} \to n_{ankin}-n_{ankan}=n_{CO_2}-n_{H_2O} [/tex]
+Nếu [tex] n_{CO_2}=n_{H_2O} \to n_{ankan}=n_{ankin} [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: cần mọi người giúp một số câu trong đề thi
Gửi bởi: dangkhoacb5 trong 06:39:42 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
cần mọi người giúp một số câu trong đề thi
Mọi người giúp giùm mình một số câu trong đề thi thử nha, cám ơn mọi người nhiều!!!

Câu 5: Khi nung butan với xúc tác thích hợp đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp T gồm CH4, C3H6, C2H4, C2H6, C4H8, H2 và C4H6. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp T thu được 8,96 lít CO2 (đo ở đktc) và 9,0 gam H2O. Mặt khác, hỗn hợp T làm mất màu vừa hết 19,2 gam Br2 trong dung dịch nước brom.Phần trăm về số mol của C4H6 trong T là:


Gọi a,b,c lần lượt là số mol của [tex] ankan,anken,C_4H_6 [/tex]
Ta có [tex] n_{CO_2}=0,4 , n_{H_2O}=0,5 [/tex]
Thoạt nhiên  [tex] n_{H_2O} >n_{CO_2} [/tex]
nên [tex] n_{H_2O}-n_{CO_2}=a - c=0,1 [/tex]
Lại có [tex] n_{Br_2}=b+2c=0,12 [/tex]
Thế nên [tex] n_{T}=a+b+c=0,22 [/tex]
Có [tex] n_{C_4H_10}bd=\frac{0,4.12+0,5.2}{58}=0,1 [/tex]
Mà [tex] a=0,22 -0,1 =0,12 \to c=0,02 \to [/tex] %=9,091
Cần nhớ rằng: đối với ankan,ankin(ankadien) ta có
+Nếu [tex] n_{CO_2}<n_{H_2O} \to n_{ankan}-n_{ankin}=n_{H_2O}-n_{CO_2} [/tex]
+Nếu [tex] n_{CO_2}>n_{H_2O} \to n_{ankin}-n_{ankan}=n_{CO_2}-n_{H_2O} [/tex]
+Nếu [tex] n_{CO_2}=n_{H_2O} \to n_{ankan}=n_{ankin} [/tex]
bạn xem lại nha, minh thấy có vấn đề, nếu giải như vậy thì mình không tìm được giá trị của b, đây là cách giải của mình:
Giả sử cracking gồm các quá trình sau:
(1): C4H10  C4H6 + 2H2.
            c   c   2c

(2): C4H10   C4H8 + H2; C2H4 + C2H6:; CH4 + C3H6.

ở quá trình (2) ta coi sản phẩm chỉ gồm ankan và anken với số mol ankan=anken=a, vậy ta có:
a + c = 0,1 và a + 2c =0,12
suy ra a=0,08, c=0,02
nhh = 3c + 2a +0,22
=> % = 9,091


Tiêu đề: Trả lời: cần mọi người giúp một số câu trong đề thi
Gửi bởi: quanghieneakar trong 08:03:57 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
Câu 2: Hỗn hợp X gồm Al và Cr2O3. Nung 21,14 gam X trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp Y. Cho toàn bộ Y vào dung dịch NaOH loãng, dư thấy có 11,024 gam chất rắn không tan và thu được 1,5456 lít khí (đktc). Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là:
A. 83%   B. 87%   C. 79,1%   D. 90%
Theo mình thế naỳ bạn[tex]\left(Al+Cr_2O_3 \right)\rightarrow \left(Al_{dư}+Cr2O_3_{dư}+Cr+Al_2O_3 \right)[/tex]
qua NaOH thì có Al phản ứng tạo ra khí=== chất rắn còn lại là Cr
[tex]n_{Al_{dư}}=0.046(mol)[/tex]    [tex]n_{Cr}=0.212[/tex]
[tex]2Al+Cr_2O_3\rightarrow Al_2O_3+2Cr[/tex]
[tex]\Rightarrow H=\frac{21,14-(0,046+0,0,212)*27}{0,106*152}100=87,97[/tex]%


Tiêu đề: Trả lời: cần mọi người giúp một số câu trong đề thi
Gửi bởi: onehitandrun trong 06:56:40 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
cần mọi người giúp một số câu trong đề thi
Mọi người giúp giùm mình một số câu trong đề thi thử nha, cám ơn mọi người nhiều!!!

Câu 3: Nung m gam KClO3 một thời gian thu được hỗn hợp rắn Y trong đó phần trăm khối lượng của oxi là 20,49%, của KCl là 51,68%. Phần trăm KClO3 bị phân hủy là:
A. 60,0%   B. 63,75%   C. 80,0%   D. 85,0%
(đáp án là C)

Bạn tham khảo bài này của thầy mình nè:
[tex]4KClO_3 \to 3KClO_4+KCl [/tex]
x-----------------0,75x------0,25x

[tex]KClO_3 \to KCl+\frac{3}{2}O_2[/tex]
y----------------y-------1,5y

Xét 1 mol KClO_3 =>mY=(122,5−48y)gam

=>0,5168(122,5−48y)=74,5(0,25x+y)=>122,5−48y=144(0,25x+y)

nO=3−3y=>0,2049(122,5−48y)=48(1−y)

=>x=0,2 ; y=0,6

HS = 80%


Tiêu đề: Trả lời: cần mọi người giúp một số câu trong đề thi
Gửi bởi: dangkhoacb5 trong 06:28:22 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2012
Câu 2: Hỗn hợp X gồm Al và Cr2O3. Nung 21,14 gam X trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp Y. Cho toàn bộ Y vào dung dịch NaOH loãng, dư thấy có 11,024 gam chất rắn không tan và thu được 1,5456 lít khí (đktc). Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là:
A. 83%   B. 87%   C. 79,1%   D. 90%
Theo mình thế naỳ bạn[tex]\left(Al+Cr_2O_3 \right)\rightarrow \left(Al_{dư}+Cr2O_3_{dư}+Cr+Al_2O_3 \right)[/tex]
qua NaOH thì có Al phản ứng tạo ra khí=== chất rắn còn lại là Cr
[tex]n_{Al_{dư}}=0.046(mol)[/tex]    [tex]n_{Cr}=0.212[/tex]
[tex]2Al+Cr_2O_3\rightarrow Al_2O_3+2Cr[/tex]
[tex]\Rightarrow H=\frac{21,14-(0,046+0,0,212)*27}{0,106*152}100=87,97[/tex]%

mình cũng thử giải như vậy rồi nhưng mà thấy số mol Cr2O3 không thỏa, không biết như thế nào nữa


Tiêu đề: Trả lời: cần mọi người giúp một số câu trong đề thi
Gửi bởi: xoajsj trong 12:58:14 PM Ngày 11 Tháng Tư, 2013
Câu 2: Hỗn hợp X gồm Al và Cr2O3. Nung 21,14 gam X trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp Y. Cho toàn bộ Y vào dung dịch NaOH loãng, dư thấy có 11,024 gam chất rắn không tan và thu được 1,5456 lít khí (đktc). Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là:
A. 83%   B. 87%   C. 79,1%   D. 90%
Theo mình thế naỳ bạn[tex]\left(Al+Cr_2O_3 \right)\rightarrow \left(Al_{dư}+Cr2O_3_{dư}+Cr+Al_2O_3 \right)[/tex]
qua NaOH thì có Al phản ứng tạo ra khí=== chất rắn còn lại là Cr
[tex]n_{Al_{dư}}=0.046(mol)[/tex]    [tex]n_{Cr}=0.212[/tex]
[tex]2Al+Cr_2O_3\rightarrow Al_2O_3+2Cr[/tex]
[tex]\Rightarrow H=\frac{21,14-(0,046+0,0,212)*27}{0,106*152}100=87,97[/tex]%

mình cũng thử giải như vậy rồi nhưng mà thấy số mol Cr2O3 không thỏa, không biết như thế nào nữa

Sai hết rôi@@~, Cr và Cr2O3 chỉ phản ứng trong NaOH đặc, do đó 11.024 gam chất rắn đó gồm Cr và Cr2O3, Viết PT phản ứng và đặt số mol bình thường giải ra 87%