Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: KPS trong 09:16:48 AM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9338Tiêu đề: Sóng cơ và sóng ánh sáng
Gửi bởi: KPS trong 09:16:48 AM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
1) Tại hai điểm O1, O2 trên mặt chất lỏng cách nhau 11cm có hai nguồn kết hợp [tex]u1=4cos(100\pi t +\pi/4)mm, u2=4cos(100\pi t -2\pi/3)mm.[/tex] Biết vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng đó bằng 1m/s. Trên đoạn O1O2, điểm dao động cực đại gần nguồn nhất thì cách nguồn bao nhiêu?

A. 0,958mm

B. 0,245mm

C. 0,417mm

D. 0,417cm

2) Trong thí nghiệm I-âng, khe S được chiếu đồng thời hai bức xạ: [tex]\lambda_1=0,4\mu m ; \lambda_2=0,6\mu m[/tex]. Trong khoảng giữa 5 vân sáng của bức xạ [tex]\lambda_1[/tex] và vân sáng bậc 7 của bức xạ [tex]\lambda_2[/tex] ở hai bên vân trung tâm, có bao nhiêu  vân trùng nhau của hai hệ vân?

A. 4

B.5

C.3

D.2

thầy và các bạn giúp mình với


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ và sóng ánh sáng
Gửi bởi: missyou266 trong 09:40:03 AM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012


2) Trong thí nghiệm I-âng, khe S được chiếu đồng thời hai bức xạ: [tex]\lambda_1=0,4\mu m ; \lambda_2=0,6\mu m[/tex]. Trong khoảng giữa 5 vân sáng của bức xạ [tex]\lambda_1[/tex] và vân sáng bậc 7 của bức xạ [tex]\lambda_2[/tex] ở hai bên vân trung tâm, có bao nhiêu  vân trùng nhau của hai hệ vân?

A. 4

B.5

C.3

D.2

thầy và các bạn giúp mình với
[/quote] ta có : i1/i2=[tex]\lambda_1[/tex]/[tex]\lambda_2[/tex]=2/3
           ===> i trùng =3i1 =2i2
    ta có số vân trùng của [tex]\lambda_1[/tex] là : 4i1/i trùng =4i1/ 3i1 =4/3   ( được 1 vân trùng )
   ta lại có số vân trùng của [tex]\lambda_2[/tex] là 7i2/i trùng =2i2 =7/2    ( có 3 vân trùng )
   tông cộng có 3+1 = 4 vân trùng


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ và sóng ánh sáng
Gửi bởi: kydhhd trong 01:34:59 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
1) Tại hai điểm O1, O2 trên mặt chất lỏng cách nhau 11cm có hai nguồn kết hợp [tex]u1=4cos(100\pi t +\pi/4)mm, u2=4cos(100\pi t -2\pi/3)mm.[/tex] Biết vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng đó bằng 1m/s. Trên đoạn O1O2, điểm dao động cực đại gần nguồn nhất thì cách nguồn bao nhiêu?

A. 0,958mm

B. 0,245mm

C. 0,417mm

D. 0,417cm


bước sóng=v/f=2cm
số cực đại giữa O1O2 là:[tex]-11<d1-d2=k\lambda +\frac{\Delta \varphi }{2\Pi }\lambda <11\Rightarrow -11<2k+\frac{11}{12}<11[/tex]
---->k=-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5
cực đại gần nguồn nhất ứng với k=5
[tex]d1-d2=10+\frac{11}{12};d1+d2=11\Rightarrow d2=0,147mm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ và sóng ánh sáng
Gửi bởi: missyou266 trong 02:31:52 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
1) Tại hai điểm O1, O2 trên mặt chất lỏng cách nhau 11cm có hai nguồn kết hợp [tex]u1=4cos(100\pi t +\pi/4)mm, u2=4cos(100\pi t -2\pi/3)mm.[/tex] Biết vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng đó bằng 1m/s. Trên đoạn O1O2, điểm dao động cực đại gần nguồn nhất thì cách nguồn bao nhiêu?

A. 0,958mm

B. 0,245mm

C. 0,417mm

D. 0,417cm


bước sóng=v/f=2cm
số cực đại giữa O1O2 là:[tex]-11<d1-d2=k\lambda +\frac{\Delta \varphi }{2\Pi }\lambda <11\Rightarrow -11<2k+\frac{11}{12}<11[/tex]
---->k=-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5
cực đại gần nguồn nhất ứng với k=5
[tex]d1-d2=10+\frac{11}{12};d1+d2=11\Rightarrow d2=0,147cm[/tex]

 ta có : [tex] lambda= 3 cm [/tex]
 số cực đại giữa O1O2 là:[tex]-11<d1-d2=k\lambda -\frac{\Delta \varphi }{2\Pi }\lambda <11\Rightarrow -11<2k-\frac{11}{12}<11[/tex]
    k=-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5
cực đại gần nguồn nhất ứng với k=5
  [tex]d1-d2=10-\frac{11}{12};d1+d2=11\Rightarrow  d2=0,958 (mm)[/tex]
mình nghỉ thế này mói đúng chứ ???      


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ và sóng ánh sáng
Gửi bởi: kydhhd trong 03:16:44 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
1) Tại hai điểm O1, O2 trên mặt chất lỏng cách nhau 11cm có hai nguồn kết hợp [tex]u1=4cos(100\pi t +\pi/4)mm, u2=4cos(100\pi t -2\pi/3)mm.[/tex] Biết vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng đó bằng 1m/s. Trên đoạn O1O2, điểm dao động cực đại gần nguồn nhất thì cách nguồn bao nhiêu?

A. 0,958mm

B. 0,245mm

C. 0,417mm

D. 0,417cm


bước sóng=v/f=2cm
số cực đại giữa O1O2 là:[tex]-11<d1-d2=k\lambda +\frac{\Delta \varphi }{2\Pi }\lambda <11\Rightarrow -11<2k+\frac{11}{12}<11[/tex]
---->k=-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5
cực đại gần nguồn nhất ứng với k=5
[tex]d1-d2=10+\frac{11}{12};d1+d2=11\Rightarrow d2=0,147cm[/tex]

  ta có : [tex] lambda= 3 cm [/tex]
 số cực đại giữa O1O2 là:[tex]-11<d1-d2=k\lambda -\frac{\Delta \varphi }{2\Pi }\lambda <11\Rightarrow -11<2k-\frac{11}{12}<11[/tex]
    k=-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5
cực đại gần nguồn nhất ứng với k=5
  [tex]d1-d2=10-\frac{11}{12};d1+d2=11\Rightarrow  d2=0,958 (mm)[/tex]
mình nghỉ thế này mói đúng chứ ???       
ở trên mình bấm nhầm máy tính d2=0,417mm
làm của bạn  ra d2=0,958cm với k=5
nếu bạn xét k=-5---->d1=0,417mm(đây là giá trị cần lấy )


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Sóng cơ và sóng ánh sáng
Gửi bởi: missyou266 trong 03:34:46 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
1) Tại hai điểm O1, O2 trên mặt chất lỏng cách nhau 11cm có hai nguồn kết hợp [tex]u1=4cos(100\pi t +\pi/4)mm, u2=4cos(100\pi t -2\pi/3)mm.[/tex] Biết vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng đó bằng 1m/s. Trên đoạn O1O2, điểm dao động cực đại gần nguồn nhất thì cách nguồn bao nhiêu?

A. 0,958mm

B. 0,245mm

C. 0,417mm

D. 0,417cm


bước sóng=v/f=2cm
số cực đại giữa O1O2 là:[tex]-11<d1-d2=k\lambda +\frac{\Delta \varphi }{2\Pi }\lambda <11\Rightarrow -11<2k+\frac{11}{12}<11[/tex]
---->k=-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5
cực đại gần nguồn nhất ứng với k=5
[tex]d1-d2=10+\frac{11}{12};d1+d2=11\Rightarrow d2=0,147cm[/tex]

  ta có : [tex] lambda= 3 cm [/tex]
 số cực đại giữa O1O2 là:[tex]-11<d1-d2=k\lambda -\frac{\Delta \varphi }{2\Pi }\lambda <11\Rightarrow -11<2k-\frac{11}{12}<11[/tex]
    k=-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5
cực đại gần nguồn nhất ứng với k=5
  [tex]d1-d2=10-\frac{11}{12};d1+d2=11\Rightarrow  d2=0,958 (mm)[/tex]
mình nghỉ thế này mói đúng chứ ???       
ở trên mình bấm nhầm máy tính d2=0,417mm
làm của bạn  ra d2=0,958cm với k=5
nếu bạn xét k=-5---->d1=0,417mm(đây là giá trị cần lấy )
mình không hiểu lám về phần xác định giá tri k , câu giải thích dùm mình với , thank nha!