Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: SH.No1 trong 08:22:47 PM Ngày 04 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9331Tiêu đề: Công Thức Điện Xoay Chiều
Gửi bởi: SH.No1 trong 08:22:47 PM Ngày 04 Tháng Sáu, 2012
1) Đặt điện áp xoay chiều [tex]u=U_{o}cos\omega t[/tex] (Uo không đổi w thay đổi được) vào hai phần đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp, với [tex]CR^2<2L[/tex]. Khi [tex]\omega=\omega_o[/tex] thì cường độ dòng điện trong mạch là cực đại. Khi [tex]\omega=\omega_1[/tex] thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt cực đại. Tính giá trị cực đại đó?

[tex]A.U_{Cmax}=\frac{U\omega_o}{\sqrt{\omega_{o}^2 + \omega_{1}^2}}[/tex]

[tex]B.U_{Cmax}=\frac{U\omega_{o}^2}{\sqrt{\omega_{o}^4 - \omega_{1}^4}}[/tex]

[tex]C.U_{Cmax}=\frac{U\omega_{1}^2}{\sqrt{\omega_{o}^4 - \omega_{1}^4}}[/tex]

[tex]A.U_{Cmax}=\frac{U\omega_o}{\sqrt{\omega_{o}\omega_{1}}}[/tex]

mọi người giúp e bài này với ạ


Tiêu đề: Trả lời: Công Thức Điện Xoay Chiều
Gửi bởi: onehitandrun trong 10:52:34 PM Ngày 04 Tháng Sáu, 2012
1) Đặt điện áp xoay chiều [tex]u=U_{o}cos\omega t[/tex] (Uo không đổi w thay đổi được) vào hai phần đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp, với [tex]CR^2<2L[/tex]. Khi [tex]\omega=\omega_o[/tex] thì cường độ dòng điện trong mạch là cực đại. Khi [tex]\omega=\omega_1[/tex] thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt cực đại. Tính giá trị cực đại đó?

[tex]A.U_{Cmax}=\frac{U\omega_o}{\sqrt{\omega_{o}^2 + \omega_{1}^2}}[/tex]

[tex]B.U_{Cmax}=\frac{U\omega_{o}^2}{\sqrt{\omega_{o}^4 - \omega_{1}^4}}[/tex]

[tex]C.U_{Cmax}=\frac{U\omega_{1}^2}{\sqrt{\omega_{o}^4 - \omega_{1}^4}}[/tex]

[tex]A.U_{Cmax}=\frac{U\omega_o}{\sqrt{\omega_{o}\omega_{1}}}[/tex]

mọi người giúp e bài này với ạ
Các CT này luôn đúng:
[tex] U_{Cmax}=\frac{2UL}{R.\sqrt{4LC-R^2C^2}}(*), {\omega}_0=\frac{1}{\sqrt{LC}},{\omega}_1=\frac{1}{L}\sqrt{\frac{L}{C}-\frac{R^2}{2}} [/tex]
Ta có [tex] {\omega}_1^2=\frac{1}{L^2}.(\frac{L}{C}-\frac{R^2}{2}})=\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{2L^2} [/tex]
[tex] \to R^2=({\omega_0}^2-{\omega_1}^2).2L^2 \to R=\sqrt{{\omega_0}^2-{\omega_1}^2}.\sqrt{2}.L [/tex]
Thay vào (*) ta được:
[tex] U_{Cmax}=\frac{\sqrt{2}.U}{\sqrt{{\omega_0}^2-{\omega_1}^2}.\sqrt{\frac{4}{{\omega_0}^2}-\frac{({\omega_0}^2-{\omega_1}^2).2}{{\omega_0}^4}}} [/tex]
[tex]=\frac{\sqrt{2}.U.{\omega_0}^2}{\sqrt{{\omega_0}^2-{\omega_1}^2}.\sqrt{2.({\omega_0}^2+{\omega_1}^2)}}[/tex]
[tex]=\frac{U.{\omega_0}^2}{\sqrt{{\omega_0}^4-{\omega_1}^4}} [/tex]