Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: santacrus trong 11:58:31 AM Ngày 04 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9323Tiêu đề: 2. hóa khó cần giúp
Gửi bởi: santacrus trong 11:58:31 AM Ngày 04 Tháng Sáu, 2012
C1  Cho m gam Ba vào 600ml dd chứa KOH 0,1M và NaOH 0,1 M thu được dd X . Cho từ từ dd X vào 200ml Al2(SO4)3 0,1M đc kết tủa Y. Để thu đc kết tủa Y lớn nhất thì giá trị m tối thiểu và khối lượng Y lần lượt ?
Đ/s : 8,22gam và 13,98 gam

C2 Hòa tan hh X gồm CuO , a mol Cu, b mol Cu(NO3)2 vào dd HCl thu đc dd chỉ chứa một muối duy nhất. Quan hệ giữa a và b
đ/s : a=3b

C3 Trong số các đồng phân chứa vòng benzen của C7H8O có : a đồng phân tác dụng với NaOH ; b đồng phân tác dụng với Na ; c đồng phân ko td với Na và NaOH. Giá trị a,b,c ?
Đ/s : 3,4,1

C4 hh X gồm ancol metylic và một ancol đơn chức mạch không phân nhánh R. Cho 8,5gam X td với Na dư thu đc 2,24 lít khí H2 dktc. Oxi hóa 8,5 gam X bằng CuO nung nog thu đc hh Y. Cho toàn bộ hh Y td với AgNO3/nh3 đun nóng thu đc 64,8gam chất kết tủa. Các phản ứng đều đạt hiệu suất 100%. Tên thay thế của R là
A. ancol sec-butylic
B. propan-2-ol
C. butan-1-ol
D. butan-2-ol

C5 Chất hữu cơ X (C6H10O4) chỉ chứa một loại nhóm chức . Đun nóng X thu đc NaOH dư thu đc một muối của acid cacboxyic Y và một ancol Z. Biết Y có mạch C không phân nhánh và ko có phản ứng tráng Ag. Số CTCT của X là
đ/s 3

--------------thanks---------------


Tiêu đề: Trả lời: 2. hóa khó cần giúp
Gửi bởi: onehitandrun trong 12:58:33 PM Ngày 04 Tháng Sáu, 2012
C1  Cho m gam Ba vào 600ml dd chứa KOH 0,1M và NaOH 0,1 M thu được dd X . Cho từ từ dd X vào 200ml Al2(SO4)3 0,1M đc kết tủa Y. Để thu đc kết tủa Y lớn nhất thì giá trị m tối thiểu và khối lượng Y lần lượt ?
[tex] Ba \to Ba(OH)_2 [/tex]
 a              a     
dd X gồm:[tex] \begin{cases} Ba^{2+} a mol \\ OH^- 2a+0,12 \end{cases} [/tex]
Có [tex] n_{Al^{3+}}=0,04 ,n_{SO_4^{2-}}=0,06 [/tex]
 [tex] Ba^{2+} + SO_4^{2-} \to BaSO_4 [/tex]
Để kết tủa lớn nhất thì [tex] n_{Ba^{2+}}=n_{SO_4^{2-}}=0,06=a \to m=8,22 \to n_{OH^-}=0,24 [/tex]
Nhận thấy [tex] n_{OH^-}=4n_{Al^{3+}}=0,24 [/tex]
Vậy nên kết tủa [tex] Al(OH)_3 [/tex] đã tan hết nên chỉ có [tex] BaSO_4 [/tex] kết tủa 0,06.233=13,98   


Tiêu đề: Trả lời: 2. hóa khó cần giúp
Gửi bởi: onehitandrun trong 01:14:14 PM Ngày 04 Tháng Sáu, 2012
C4 hh X gồm ancol metylic và một ancol đơn chức mạch không phân nhánh R. Cho 8,5gam X td với Na dư thu đc 2,24 lít khí H2 dktc. Oxi hóa 8,5 gam X bằng CuO nung nog thu đc hh Y. Cho toàn bộ hh Y td với AgNO3/nh3 đun nóng thu đc 64,8gam chất kết tủa. Các phản ứng đều đạt hiệu suất 100%. Tên thay thế của R là
A. ancol sec-butylic
B. propan-2-ol
C. butan-1-ol
D. butan-2-ol

Gọi a,b lần lượt là số mol của [tex] CH_3OH ,ROH [/tex]
Dễ đàng có ngay 2 pt: [tex]8,5=32a+Rb [/tex] (1)
[tex] a+b= 2n_{H_2}=0,2 [/tex]
Có [tex] n_{Ag}=0,6 [/tex]
TH1: R là ancol bậc 1 ta có hệ pt sau:
[tex] \begin{cases} 32a+Rb=8,5 \\ a+b=0,2 \\ 4a+2b=0,6 \end{cases} [/tex]
[tex] \to \begin{cases} a=b=0,1 \\ R=53 \end{cases} [/tex]
Không thỏa
TH2:R là ancol bậc 2
Làm tương tự [tex] \to R=74 [/tex]
Vậy có 2 đáp án thỏa là A và D.Nhưng vì hỏi tên thay thế nên ta chọn D, còn A là tên thông thường ( hihi cái này tớ vừa lật sách 11 coi lại trang 181 đó cậu)


Tiêu đề: Trả lời: 2. hóa khó cần giúp
Gửi bởi: onehitandrun trong 05:44:06 PM Ngày 04 Tháng Sáu, 2012
C3 Trong số các đồng phân chứa vòng benzen của C7H8O có : a đồng phân tác dụng với NaOH ; b đồng phân tác dụng với Na ; c đồng phân ko td với Na và NaOH. Giá trị a,b,c ?
Đ/s : 3,4,1

Ta có [tex] \Delta=4= 3{\pi}[/tex] +1 vòng.Vậy nên nhánh gắn vào benzen phải là nhánh no
-Đồng phân tác dụng với NaOH là [tex] HOC_6H_4CH_3(-o,p,m) [/tex] nên có 3 đp
-Đồng phân tác dụng với Na gồm 3 đp ở trên với [tex] C_6H_5CH_2OH [/tex]
-Không tác dụng với Na,NaOH chỉ có [tex] C_6H_5OCH_3 [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 2. hóa khó cần giúp
Gửi bởi: onehitandrun trong 07:20:47 PM Ngày 04 Tháng Sáu, 2012

C2 Hòa tan hh X gồm CuO , a mol Cu, b mol Cu(NO3)2 vào dd HCl thu đc dd chỉ chứa một muối duy nhất. Quan hệ giữa a và b
đ/s : a=3b

Ta có [tex] CuO + 2 HCl \to CuCl_2 + H_2O [/tex]
Do dd thu được chỉ chứa 1 muối thì muối đó phải là [tex] CuCl_2 [/tex].Vậy thì muối [tex] Cu(NO_3)_2 [/tex] sẽ đi đâu ???
Ta có [tex] n_{NO_3^-}=2b [/tex]
Nó sẽ xảy ra phản ứng ion sau:
[tex] 3Cu + 8H^+ +2NO_3^- \to 3Cu^{2+} +2NO + 4H_2O [/tex]
[tex] n_{NO_3^-}=\frac{2}{3}a=2b \to a=3b [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 2. hóa khó cần giúp
Gửi bởi: onehitandrun trong 07:34:51 PM Ngày 04 Tháng Sáu, 2012
C5 Chất hữu cơ X (C6H10O4) chỉ chứa một loại nhóm chức . Đun nóng X thu đc NaOH dư thu đc một muối của acid cacboxyic Y và một ancol Z. Biết Y có mạch C không phân nhánh và ko có phản ứng tráng Ag. Số CTCT của X là

Ta có [tex]\Delta=2 [/tex] do chỉ chứa 1 loại nhóm chức nên đây là este 2 chức vậy mạch là no.Các công thức có thể là:
[tex] C_2H_5OOC-COOC_2H_5 [/tex]
[tex]CH_3OOC-CH_2-CH_2-COOCH_3 [/tex]
[tex]CH_3COO-CH_2-CH_2-OOCH_3 [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 2. hóa khó cần giúp
Gửi bởi: santacrus trong 04:02:12 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
onehitandrun giỏi thế này mà không ứng tuyển làm mod BOX HÓA thì phí quá!!