Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: nhonho trong 06:35:22 PM Ngày 03 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9319Tiêu đề: hai bài vô cơ cần mọi ngừi giúp
Gửi bởi: nhonho trong 06:35:22 PM Ngày 03 Tháng Sáu, 2012
câu 1:hòa tan hoàn toàn 19,2 g hỗn hợp gồm Fe,FeO.Fe3Oa và Fe2O3 trong 400 ml dung dịch HNO3 3M dư đun nóng thu dược dung dịch y va Vlít khí NO sản phẩm khử duy nhất của N+5.cho 350ml dung dịch NAOH 2M vào dung dịch Y dược 21,4 g kết tủa.giá trị cua V là:
dáp án 4,48l
câu 2:cho 16 gam hỗn hợp X gồm Fe,Cu,Zn tác dụng vói ôxi thu dược 19,2 g chat rắn y.hòa tan Y trong dung dich H2SO4 đặc nóng dư thu được v lít khí so2(sản phảm khử duy nhất) cô cạn dung dịch thu được 49,6 g hỗn hợp muối khan.tinh V
đáp an là 3,36 lít


Tiêu đề: Trả lời: hai bài vô cơ cần mọi ngừi giúp
Gửi bởi: onehitandrun trong 08:36:06 PM Ngày 03 Tháng Sáu, 2012
câu 1:hòa tan hoàn toàn 19,2 g hỗn hợp gồm Fe,FeO.Fe3Oa và Fe2O3 trong 400 ml dung dịch HNO3 3M dư đun nóng thu dược dung dịch y va Vlít khí NO sản phẩm khử duy nhất của N+5.cho 350ml dung dịch NAOH 2M vào dung dịch Y dược 21,4 g kết tủa.giá trị cua V là:

Quy đổi hỗn hợp về Fe,O
Gọi a,b,c lần lượt là số mol của Fe,O,NO
Ta có 19,2=56a+16b (1)
 Bảo toàn electron:3a -2b=3c (2)
[tex] m_{ktua}=m_{Fe(OH)_3}=0,2 [/tex]
[tex] Fe^3+ + 3OH^- \to Fe(OH)_3 [/tex]
[tex] H^+ + OH^- \to H_2O [/tex]
Dễ thấy [tex] n_{HNO_3}du=2.0,35-3.0,2=0,1 \to n_{HNO_3}pu=1,1 [/tex]
Bảo toàn nguyên tố N tá có:1,1=3a + c (3)
Từ (1),(2),(3) ta có [tex]c=0,2 \to V=4,48l [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: hai bài vô cơ cần mọi ngừi giúp
Gửi bởi: onehitandrun trong 09:01:57 PM Ngày 03 Tháng Sáu, 2012

câu 2:cho 16 gam hỗn hợp X gồm Fe,Cu,Zn tác dụng vói ôxi thu dược 19,2 g chat rắn y.hòa tan Y trong dung dich H2SO4 đặc nóng dư thu được v lít khí so2(sản phảm khử duy nhất) cô cạn dung dịch thu được 49,6 g hỗn hợp muối khan.tinh V
đáp an là 3,36 lít
Đặt CT của 3 kl là M mol pứ là a
[tex] 2M + \frac{y}{2}O_2 \to M_2O_y [/tex]
[tex] M_2O_y \to M_2(SO_4)_y [/tex]
Ta có [tex] n_{O_2}=\frac{ay}{4}=\frac{19,2-16}{32} \to ay=0,4 [/tex]
Ta có [tex] 49,6=m_{kl} + m_{SO_4^{2-}} [/tex]
[tex] \to n_{SO_4^{2-}}=0,35=n_{H_2SO_4} [/tex]
Bảo toàn S: [tex] n_{H_2SO_4}=y.n_{M_2(SO_4)_y} + n_{SO_2} [/tex]
[tex] \leftrightarrow 0,35=y.\frac{a}{2} + n_{SO_2} [/tex]
[tex] \to n_{SO_2}=0,12 \to V=3,36l [/tex]