Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Xitrum0419 trong 03:08:21 PM Ngày 01 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9292Tiêu đề: 1 câu lý thuyết dễ mắc lừa
Gửi bởi: Xitrum0419 trong 03:08:21 PM Ngày 01 Tháng Sáu, 2012
Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây không đúng:
A.đối với mỗi ánh sáng đơn sắc thì phôtôn có một năng lượng hoàn toàn xác định.
B.đối với mỗi phôtôn, tích số giữa động lượng và bước sóng là đại lượng không đổi.
C.năng lượng của phôtôn bằng động năng của nó.
D.khối lượng của phôtôn không phụ thuộc vào màu sắc ánh sáng.


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu lý thuyết dễ mắc lừa
Gửi bởi: Xitrum0419 trong 03:44:42 PM Ngày 01 Tháng Sáu, 2012
Mong thầy và các bạn giải thích giúp


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu lý thuyết dễ mắc lừa
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:10:01 PM Ngày 01 Tháng Sáu, 2012
Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây không đúng:
A.đối với mỗi ánh sáng đơn sắc thì phôtôn có một năng lượng hoàn toàn xác định.
B.đối với mỗi phôtôn, tích số giữa động lượng và bước sóng là đại lượng không đổi.
C.năng lượng của phôtôn bằng động năng của nó.
D.khối lượng của phôtôn không phụ thuộc vào màu sắc ánh sáng.
theo trieubeo nghĩ thế này
A. [tex]\epsilon=h.f[/tex]
C. [tex]W=m_0c^2+Wd (m_0=0)[/tex]
D. [tex]m=\frac{h}{\lambda.c}[/tex]
B. [tex]p.\lambda=h[/tex]
(D kô hop ly)Tiêu đề: Trả lời: 1 câu lý thuyết dễ mắc lừa
Gửi bởi: traugia trong 04:18:27 PM Ngày 01 Tháng Sáu, 2012
Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây không đúng:
A.đối với mỗi ánh sáng đơn sắc thì phôtôn có một năng lượng hoàn toàn xác định.
B.đối với mỗi phôtôn, tích số giữa động lượng và bước sóng là đại lượng không đổi.
C.năng lượng của phôtôn bằng động năng của nó.
D.khối lượng của phôtôn không phụ thuộc vào màu sắc ánh sáng.
Gọi m là khối lượng tương đối tính của photon=> Năng lượng của photon: [tex]\varepsilon =\frac{hc}{\lambda } = hf = m.c^{2}[/tex]

A. thì đúng rồi
B. Tích của động lượng tương đối tính của photon và của bước sóng là [tex]p\lambda = mc\lambda = \frac{h}{\lambda }\lambda = h = const[/tex] => đúng
C. Năng lượng toàn phần của photon bằng năng lượng nghỉ cộng động năng mà khối lượng nghỉ của photon bằng không nên năng lượng nghỉ của photon cũng bằng 0 => năng lượng toàn phần bằng động năng.
D. khối lượng tương đối tính của photon : m = [tex]\frac{\varepsilon }{c^{2}} = \frac{hf}{c^{2}}[/tex] => m phụ thuộc vào tần số => m phụ thuộc vào màu sắc ánh sáng => Sai


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu lý thuyết dễ mắc lừa
Gửi bởi: Xitrum0419 trong 05:14:16 PM Ngày 01 Tháng Sáu, 2012
thank các thầy đã giúp đỡ