Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: gmvd trong 09:32:36 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9274Tiêu đề: một số câu lý thuyết hóa học nhờ các bạn giải đáp giúp
Gửi bởi: gmvd trong 09:32:36 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012
 câu 1
Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, nguyên tố X ở nhóm IIA, nguyên tố Y ở
nhóm VA. Công thức của hợp chất tạo thành từ 2 nguyên tố trên có dạng là
câu 2
 Nếu vật làm bằng hợp kim Fe-Zn bị ăn mòn điện hoá thì trong quá trình ăn mòn
A.  kẽm đóng vai trò catot và bị oxi hóa. 
B.  sắt đóng vai trò anot và b ị oxi hoá.
C. sắt đóng vai trò catot và ion H+bị oxi hóa. 
D. kẽm đóng vai trò anot và bị oxi hoá
câu 3
 Cho a lít dung dịch KOH có pH = 12,0 vào 8,00 lít dung dịch HCl có pH = 3,0 thu được
dung dịch Y có pH =11,0. Giá trị của a là
A. 1,60.  B. 0,80.  C. 1,78.  D. 0,12.

cam ơn cac ban nhiu


Tiêu đề: Trả lời: một số câu lý thuyết hóa học nhờ các bạn giải đáp giúp
Gửi bởi: onehitandrun trong 10:31:10 AM Ngày 01 Tháng Sáu, 2012
câu 3
 Cho a lít dung dịch KOH có pH = 12,0 vào 8,00 lít dung dịch HCl có pH = 3,0 thu được
dung dịch Y có pH =11,0. Giá trị của a là
A. 1,60.  B. 0,80.  C. 1,78.  D. 0,12.

cam ơn cac ban nhiu

pH=12 nên [tex] [OH^-]=10^{-2} \to n_{OH^-}=10^{-2}a [/tex]
pH=3 nên [tex] n_{H^+}=8.10^{-3} [/tex]
Do dung dịch Y có pH>7 nên [tex] OH^- [/tex] còn dư:
[tex] 10^{-2}.a-8.10^{-3}=10^{-3}(a+8) [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: một số câu lý thuyết hóa học nhờ các bạn giải đáp giúp
Gửi bởi: gmvd trong 10:38:53 AM Ngày 01 Tháng Sáu, 2012
câu 1
Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, nguyên tố X ở nhóm IIA, nguyên tố Y ở
nhóm VA. Công thức của hợp chất tạo thành từ 2 nguyên tố trên có dạng là
câu 2
 Nếu vật làm bằng hợp kim Fe-Zn bị ăn mòn điện hoá thì trong quá trình ăn mòn
A.  kẽm đóng vai trò catot và bị oxi hóa. 
B.  sắt đóng vai trò anot và b ị oxi hoá.
C. sắt đóng vai trò catot và ion H+bị oxi hóa. 
D. kẽm đóng vai trò anot và bị oxi hoá
câu 3
 Cho a lít dung dịch KOH có pH = 12,0 vào 8,00 lít dung dịch HCl có pH = 3,0 thu được
dung dịch Y có pH =11,0. Giá trị của a là
A. 1,60.  B. 0,80.  C. 1,78.  D. 0,12.

cam ơn cac ban nhiu

còn 2 câu lý thuyết các bạn giải đáp giúp mình với


Tiêu đề: Trả lời: một số câu lý thuyết hóa học nhờ các bạn giải đáp giúp
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 11:34:28 AM Ngày 01 Tháng Sáu, 2012
câu 1
Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, nguyên tố X ở nhóm IIA, nguyên tố Y ở
nhóm VA. Công thức của hợp chất tạo thành từ 2 nguyên tố trên có dạng là


[tex]X_{3}}^{+2}Y_{2}^{-3}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: một số câu lý thuyết hóa học nhờ các bạn giải đáp giúp
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 11:37:42 AM Ngày 01 Tháng Sáu, 2012

câu 2
 Nếu vật làm bằng hợp kim Fe-Zn bị ăn mòn điện hoá thì trong quá trình ăn mòn
A.  kẽm đóng vai trò catot và bị oxi hóa. 
B.  sắt đóng vai trò anot và b ị oxi hoá.
C. sắt đóng vai trò catot và ion H+bị oxi hóa. 
D. kẽm đóng vai trò anot và bị oxi hoá

Tính khử Zn>Fe => Zn đóng vai trò là anot,
Zn --> Zn+2   => Zn là chất khử hay bị OXH