Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: KPS trong 07:33:51 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9224Tiêu đề: MỘT SỐ CÂU LÝ TRONG ĐỀ THI
Gửi bởi: KPS trong 07:33:51 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
1)Một sợi dây đàn hồi dài 1,2m được treo lơ lửng lên một cần rung. Cần có thể rung theo phương ngang với tần số thay đổi được từ 100Hz đến 125Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây  là 6m/s. Trong quá trình thay đổi tần số rung của cần, có thể tạo ra được bao nhiêu lần sóng dừng trên dây? (Biết rằng khi có sóng dừng, đầu nối với cần rung là nút sóng)

A. 10 lần.   B. 12 lần.   C. 5 lần.   D. 4 lần.

2)Trong thí nghiệm giao thoa áng sáng dùng khe I-âng, khoảng cách 2 khe a = 1mm, khoảng cách hai khe tới màn D = 2m. Chiếu bằng sáng trắng có bước sóng thỏa mãn [tex] 0,39\mu m \leq \lambda \leq 0,76\mu m[/tex]. Khoảng cách gần nhất từ nơi có hai vạch màu đơn sắc khác nhau trùng nhau đến vân sáng trung tâm ở trên màn là

A. 3,24mm   B. 2,40  mm   C. 1,64mm   D. 2,34mm         

3) Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp năng lượng từ trường bằng ba lần năng lượng điện trường là 10^{-4}s. Thời gian giữa ba lần liên tiếp dòng điện trên mạch có giá trị lớn nhất là
[tex]A. 3.10^{-4}s.   B. 9.10^{-4}s.   C. 6.10^{-4}s.   D. 2.10^{-4}s.[/tex]

Mọi người giúp tớ 3 câu này nhé.cảm ơn mọi người
Tiêu đề: Trả lời: MỘT SỐ CÂU LÝ TRONG ĐỀ THI
Gửi bởi: missyou266 trong 08:41:36 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012

2)Trong thí nghiệm giao thoa áng sáng dùng khe I-âng, khoảng cách 2 khe a = 1mm, khoảng cách hai khe tới màn D = 2m. Chiếu bằng sáng trắng có bước sóng thỏa mãn [tex] 0,39\mu m \leq \lambda \leq 0,76\mu m[/tex]. Khoảng cách gần nhất từ nơi có hai vạch màu đơn sắc khác nhau trùng nhau đến vân sáng trung tâm ở trên màn là

A. 3,24mm   B. 2,40  mm   C. 1,64mm   D. 2,34mm         

  theo lý thiết ta biết tính từ vân trung tâm trở ra thi vân chạy từ tim--> đến đỏ  ( vân tím gần vân trung tâm hơn )
 ta lấy bươc sóng nhỏ nhất để xét : chọn [tex]\lambda=0,39\mu [/tex].
  X=K.[tex]\lambda[/tex]. D/a  ( với K la số nguyên  ta thử K =0, 1,2,3,..n)
   vơi k=3 ta ===> X=. 2,34 mm 


Tiêu đề: Trả lời: MỘT SỐ CÂU LÝ TRONG ĐỀ THI
Gửi bởi: quanghieneakar trong 08:53:29 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
3) Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp năng lượng từ trường bằng ba lần năng lượng điện trường là 10^{-4}s. Thời gian giữa ba lần liên tiếp dòng điện trên mạch có giá trị lớn nhất là
[tex]A. 3.10^{-4}s.   B. 9.10^{-4}s.   C. 6.10^{-4}s.   D. 2.10^{-4}s.[/tex]
Thời gian ngắn nhất để năng lượng điện trường giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa giá trị cực đại là [tex]\Delta t_1=\frac{T}{8}[/tex] . Suy ra chu kì dao động điện từ:[tex]T=12.10^{-4}(s)[/tex]
Thời gian ngắn nhất để điện tích trên tụ giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa giá trị đó là: [tex]\Delta t_2=\frac{T}{6}=2.10^{-4}(s)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: MỘT SỐ CÂU LÝ TRONG ĐỀ THI
Gửi bởi: quanghieneakar trong 09:20:28 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
1)Một sợi dây đàn hồi dài 1,2m được treo lơ lửng lên một cần rung. Cần có thể rung theo phương ngang với tần số thay đổi được từ 100Hz đến 125Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây  là 6m/s. Trong quá trình thay đổi tần số rung của cần, có thể tạo ra được bao nhiêu lần sóng dừng trên dây? (Biết rằng khi có sóng dừng, đầu nối với cần rung là nút sóng)
A. 10 lần.   B. 12 lần.   C. 5 lần.   D. 4 lần.
[tex]\begin{cases} & 100\leq \frac{6}{\lambda }\leq 125 \\ & l=\left(2k+1 \right)\frac{\lambda }{4} \end{cases}[/tex]
Từ đây [tex]\Rightarrow k[/tex] là số lần sóng dừng
[tex]39,5\leq k\leq 49,5[/tex]
k nguyên nên   [tex]k=10[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: MỘT SỐ CÂU LÝ TRONG ĐỀ THI
Gửi bởi: khaikull trong 09:33:28 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
3) Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp năng lượng từ trường bằng ba lần năng lượng điện trường là 10^{-4}s. Thời gian giữa ba lần liên tiếp dòng điện trên mạch có giá trị lớn nhất là
[tex]A. 3.10^{-4}s.   B. 9.10^{-4}s.   C. 6.10^{-4}s.   D. 2.10^{-4}s.[/tex]
Thời gian ngắn nhất để năng lượng điện trường giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa giá trị cực đại là [tex]\Delta t_1=\frac{T}{8}[/tex] . Suy ra chu kì dao động điện từ:[tex]T=12.10^{-4}(s)[/tex]
Thời gian ngắn nhất để điện tích trên tụ giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa giá trị đó là: [tex]\Delta t_2=\frac{T}{6}=2.10^{-4}(s)[/tex]
WL=3Wc => q=qo/2 => thời gian ngắn nhất giữa 2 lần WL=3Wc là T/12+T/12=T/6=10^-4   nên T=6.10^-4
Ta có thời gian giữa 3 lần liên tiếp dòng điện có giá trị cực đại là 2.T/2=T=6.10^-4. đáp án C bạn ơi


Tiêu đề: Trả lời: MỘT SỐ CÂU LÝ TRONG ĐỀ THI
Gửi bởi: quanghieneakar trong 10:31:32 PM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
3) Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp năng lượng từ trường bằng ba lần năng lượng điện trường là 10^{-4}s. Thời gian giữa ba lần liên tiếp dòng điện trên mạch có giá trị lớn nhất là
[tex]A. 3.10^{-4}s.   B. 9.10^{-4}s.   C. 6.10^{-4}s.   D. 2.10^{-4}s.[/tex]
Thời gian ngắn nhất để năng lượng điện trường giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa giá trị cực đại là [tex]\Delta t_1=\frac{T}{8}[/tex] . Suy ra chu kì dao động điện từ:[tex]T=12.10^{-4}(s)[/tex]
Thời gian ngắn nhất để điện tích trên tụ giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa giá trị đó là: [tex]\Delta t_2=\frac{T}{6}=2.10^{-4}(s)[/tex]
WL=3Wc => q=qo/2 => thời gian ngắn nhất giữa 2 lần WL=3Wc là T/12+T/12=T/6=10^-4   nên T=6.10^-4
Ta có thời gian giữa 3 lần liên tiếp dòng điện có giá trị cực đại là 2.T/2=T=6.10^-4. đáp án C bạn ơi
Đúng rồi Mình đọc nhầm, sory tưởng giống đề khối A vừa rồi