Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: khaikull trong 08:28:44 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9196Tiêu đề: mọi người giúp mình một số bài về sóng
Gửi bởi: khaikull trong 08:28:44 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
1.trong thì nghiệm giao thoa y-âng thực đồng thời 2 bức xạ đơn sắc với khoảng vân thu được lần lượt trên màn là i1=0.48mm  i2=0.64mm. xét tại 2 điểm A,B trên màn cùng phia svaan trung tâm cách nhau 1 khoảng 6.72mm. tại A cả hai hệ vân cùng cho vân sáng. tại B hệ i1 cho vân sáng, hệ i2 cho vân tối. số vân sáng trên đoạn AB là A.22(ĐÁ) B.26  C.20   D.24

2. con lắc đơn dao động trong môi trường ko khí. kéo con lắc lệch khỏi phương thẳng đứng 1 gói 0.1rad rồi thả nhẹ. biết lực cản tác dụng lên con lắc là không đổi và bằng 0.001 lần trọng lượng của vật. coi biên độ giảm đều trong từng chu kì. số lần con lắc đi qua vị trí cân bằng từ lúc bắt đầu dao động đến lúc dừng lại là A.400   B.50(ĐÁ)  C.100   D.200Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp mình một số bài về sóng
Gửi bởi: Quang Dương trong 08:40:37 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
1.trong thì nghiệm giao thoa y-âng thực đồng thời 2 bức xạ đơn sắc với khoảng vân thu được lần lượt trên màn là i1=0.48mm  i2=0.64mm. xét tại 2 điểm A,B trên màn cùng phia svaan trung tâm cách nhau 1 khoảng 6.72mm. tại A cả hai hệ vân cùng cho vân sáng. tại B hệ i1 cho vân sáng, hệ i2 cho vân tối. số vân sáng trên đoạn AB là A.22(ĐÁ) B.26  C.20   D.24Ta có : [tex]\frac{AB}{i_{1}} = 14[/tex]  và   [tex]\frac{AB}{i_{2}} = 10,5[/tex]

[tex]\frac{i_{1}}{i_{2}} = \frac{k_{2}}{k_{1}} = \frac{3}{4}\Rightarrow 4i_{1} = 3i_{2}[/tex]

Trong đoạn AB có :
+ 15 vân sáng của bức xạ thứ nhất
+ 11 vân sáng của bức xạ thứ hai
+ 4 vị trí trùng nhau của hai bức xạ
Vậy có 15 + 11 - 4 = 22 vân sáng
Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp mình một số bài về sóng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:44:50 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
1.trong thì nghiệm giao thoa y-âng thực đồng thời 2 bức xạ đơn sắc với khoảng vân thu được lần lượt trên màn là i1=0.48mm  i2=0.64mm. xét tại 2 điểm A,B trên màn cùng phia svaan trung tâm cách nhau 1 khoảng 6.72mm. tại A cả hai hệ vân cùng cho vân sáng. tại B hệ i1 cho vân sáng, hệ i2 cho vân tối. số vân sáng trên đoạn AB là A.22(ĐÁ) B.26  C.20   D.24
Xét A là vân trung tâm
Vị trí B :
vân 2: x2=6,72=k2.i2 ==> k2=10,5
Vân 1: x1=6,75=k1.i1 ==> k1=14
Số vân trùng 1,2: k1:k2=i2:i1=4:3 ==> có 4 vân trùng (tính luôn A)
==> số vân sáng trong đoạn AB là : 15+11-4=22 vân (Tính luôn 2 vân ở biên A và B)


Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp mình một số bài về sóng
Gửi bởi: kydhhd trong 08:56:55 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2012

2. con lắc đơn dao động trong môi trường ko khí. kéo con lắc lệch khỏi phương thẳng đứng 1 gói 0.1rad rồi thả nhẹ. biết lực cản tác dụng lên con lắc là không đổi và bằng 0.001 lần trọng lượng của vật. coi biên độ giảm đều trong từng chu kì. số lần con lắc đi qua vị trí cân bằng từ lúc bắt đầu dao động đến lúc dừng lại là A.400   B.50(ĐÁ)  C.100   D.200


độ giảm biên độ góc trong 1 chu kì
[tex]\alpha _{0}-\alpha _{2}=\frac{4F}{mg}[/tex]
số chu kì thực hiện được cho tới khi dừng lại là N
[tex]\alpha _{0}-0=N\frac{4F}{mg}\Rightarrow N=\frac{0.1}{4.0,001}=25[/tex]
một chu ki con lắc qua VTCB 2 lân sau 25 chu kì có 25.2=50 lần