Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: ksogi trong 12:29:07 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9169Tiêu đề: giúp em bài điện xoay chiều
Gửi bởi: ksogi trong 12:29:07 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2012
Mạch điện xoay chiều AB gồm R, C, L mắc nối tiếp, UAB = Uo sin100pi*t (V). Khi mắc ampe kế có điện trở nhỏ vào 2 đầu cuộn dây thì ampe kế chỉ 1A, hệ số công suất của mạch AB là 0,8. khi mắc vôn kế có điện trở rất lớn thay chỗ cho ampe kế thì vôn kế chỉ 200V, hệ số công suất của mạch là 0,6. Tìm R và Uo


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài điện xoay chiều
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:10:22 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2012
Mạch điện xoay chiều AB gồm R, C, L mắc nối tiếp, UAB = Uo sin100pi*t (V). Khi mắc ampe kế có điện trở nhỏ vào 2 đầu cuộn dây thì ampe kế chỉ 1A, hệ số công suất của mạch AB là 0,8. khi mắc vôn kế có điện trở rất lớn thay chỗ cho ampe kế thì vôn kế chỉ 200V, hệ số công suất của mạch là 0,6. Tìm R và Uo

Khi mắc ampe kế có điện trở nhỏ vào 2 đầu cuộn dây thì cuộn dây bị nối tắt nên mach chỉ là R nt C. Ta có :

[tex]cos \varphi = \frac{4}{5} \Rightarrow Z = \frac{5}{4} R [/tex] và [tex]Z_{C} = \frac{3}{4}R[/tex]

Khi thay bằng vôn kế mạch R nt cuộn dây nt C :

[tex]cos \varphi '= \frac{3}{5} \Rightarrow Z' = \frac{5}{3} R [/tex] và [tex]Z_L - Z_{C} = \frac{4}{3}R[/tex]

Vậy [tex]Z_{L} = \frac{25}{12}R = \frac{5}{4}Z[/tex] và [tex]I' = \frac{3}{4}I[/tex]

[tex]U = I'Z' = I'\frac{4}{5}Z_{L} = 160V[/tex]

[tex]Z = \frac{U}{I} = 160 \Omega \Rightarrow R = \frac{4}{5}Z = 128\Omega[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài điện xoay chiều
Gửi bởi: ksogi trong 01:51:25 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2012
thầy cho em hỏi vì sao ở trường hợp mắc vôn kế biết được ZL > ZC


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài điện xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 02:22:51 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2012
thầy cho em hỏi vì sao ở trường hợp mắc vôn kế biết được ZL > ZC
lúc đầu ZL không có (ZL=0), lúc sau (ZL<>0) ==> [tex]\varphi[/tex] tăng (lúc đầu [tex]\varphi_1=-37^0[/tex], lúc sau [tex]\varphi_2=53^0[/tex])