Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: __Sunny__ trong 10:34:03 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9144Tiêu đề: Nhờ mọi người giải giúp!
Gửi bởi: __Sunny__ trong 10:34:03 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2012
6. Một đoạn mạch RLC nối tiếp, L = 2/[tex]\pi .[/tex](H), điện áp hai đầu đoạn mạch là u = [tex]100\sqrt{2}cos100\pi t[/tex](V). Mạch tiêu thụ công suất 100W. Nếu mắc vào hai đầu L một ampe kế nhiệt có điện trở không đáng kể thì công suất tiêu thụ của mạch không đổi. Giá trị của R và C là?

7, Phản ứng  [tex]_{.3}^{6}Li+n\rightarrow _{.1}^{3}T+\alpha.[/tex]
 tỏa ra Q = 4,8 MeV. Giả sử động năng ban đầu không đáng kể. Động năng hạt [tex]\alpha .[/tex] là?

8. Chiếu ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda =0,4 (\mu m)[/tex] vào catot của một tế bào quang điện có công thoát e quang điện là A = 2(eV). Khi hiệu điện thế giữa anot và catot là [tex]U_{AK}=5(V)[/tex] thì vận tốc cực đại của e quang điện khi nó tới anot là bao nhiêu?

9, Hai điểm A và B trên mặt chất lỏng dao động cùng phương trình  u = 2cos100[tex]\pi t[/tex](cm), biết AB = 18cm. Gọi điểm I thuộc trung trực của AB là điểm gần O nhất dao động ngược pha với O, tìm khoảng cách OI biết O là trung điểm AB, bước sóng 4cm.

10, Khi cho một tia sáng đi từ nước vào một môi trường trng suốt nào đó, người ta nhận thấy vận tốc truyền của ánh sáng bị giảm đi một lượng [tex]\Delta v=10^{8}m/s[/tex]. Chiết suất tuyệt đối của môi trường này bằng bao nhiêu?


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ mọi người giải giúp!
Gửi bởi: kydhhd trong 10:54:12 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2012
6. Một đoạn mạch RLC nối tiếp, L = 2/[tex]\pi .[/tex](H), điện áp hai đầu đoạn mạch là u = [tex]100\sqrt{2}cos100\pi t[/tex](V). Mạch tiêu thụ công suất 100W. Nếu mắc vào hai đầu L một ampe kế nhiệt có điện trở không đáng kể thì công suất tiêu thụ của mạch không đổi. Giá trị của R và C là?


Zl=200
do P bằng nhau:[tex]P=\frac{U^{2}}{R^{2}+(Zl-Zc)^{2}}R=\frac{U^{2}}{R^{2}+Zc^{2}}R\Rightarrow Zc=0,5Zl=100\Rightarrow C=\frac{1}{100\Pi .100}=\frac{10^{-4}}{\Pi }[/tex]
thay vao tính R=50


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ mọi người giải giúp!
Gửi bởi: kydhhd trong 10:59:42 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2012

7, Phản ứng  [tex]_{.3}^{6}Li+n\rightarrow _{.1}^{3}T+\alpha.[/tex]
 tỏa ra Q = 4,8 MeV. Giả sử động năng ban đầu không đáng kể. Động năng hạt [tex]\alpha .[/tex] là?


[tex]m_{\alpha }W_{\alpha }=m_{T}W_{T}\Rightarrow W_{T}=\frac{4}{3}W_{\alpha }[/tex]
[tex]W_{\alpha }+W_{T}=4,8\Rightarrow W\alpha =\frac{4,8}{1+\frac{4}{3}}=2,05[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ mọi người giải giúp!
Gửi bởi: kydhhd trong 11:16:51 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2012

10, Khi cho một tia sáng đi từ nước vào một môi trường trng suốt nào đó, người ta nhận thấy vận tốc truyền của ánh sáng bị giảm đi một lượng [tex]\Delta v=10^{8}m/s[/tex]. Chiết suất tuyệt đối của môi trường này bằng bao nhiêu?

với môi trường nươc:[tex]n1=\frac{C}{v}[/tex]
môi trương trong suốt:[tex]n2=\frac{C}{v-\Delta v}=\frac{1}{\frac{v}{C}-\frac{\Delta v}{C}}=\frac{1}{\frac{3}{4}-\frac{1}{3}}=2,5[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ mọi người giải giúp!
Gửi bởi: kydhhd trong 11:24:27 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2012

9, Hai điểm A và B trên mặt chất lỏng dao động cùng phương trình  u = 2cos100[tex]\pi t[/tex](cm), biết AB = 18cm. Gọi điểm I thuộc trung trực của AB là điểm gần O nhất dao động ngược pha với O, tìm khoảng cách OI biết O là trung điểm AB, bước sóng 4cm.


pha ban đầu tại O và I lần lượt là:[tex]\alpha 1=-2\Pi \frac{9}{\lambda };\alpha 2=-2\Pi \frac{IB}{\lambda }[/tex]
I ngược pha với O và gần nhất là:[tex]2\Pi \frac{9}{4}+\Pi =2\Pi \frac{IB}{4}\Rightarrow IB=11cm\Rightarrow OI=\sqrt{11^{2}-9^{2}}=6,32[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ mọi người giải giúp!
Gửi bởi: onehitandrun trong 11:56:03 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2012

10, Khi cho một tia sáng đi từ nước vào một môi trường trng suốt nào đó, người ta nhận thấy vận tốc truyền của ánh sáng bị giảm đi một lượng [tex]\Delta v=10^{8}m/s[/tex]. Chiết suất tuyệt đối của môi trường này bằng bao nhiêu?

với môi trường nươc:[tex]n1=\frac{C}{v}[/tex]
môi trương trong suốt:[tex]n2=\frac{C}{v-\Delta v}=\frac{1}{\frac{v}{C}-\frac{\Delta v}{C}}=\frac{1}{\frac{3}{4}-\frac{1}{3}}=2,5[/tex]

Câu này cậu tính nhằm rồi DVD ơi:
Ta có [tex] \Deltav=\frac{c}{1}-\frac{c}{n}=3.10^8 [/tex]
 [tex] \to n=1,5 [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ mọi người giải giúp!
Gửi bởi: onehitandrun trong 12:01:07 AM Ngày 29 Tháng Năm, 2012


8. Chiếu ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda =0,4 (\mu m)[/tex] vào catot của một tế bào quang điện có công thoát e quang điện là A = 2(eV). Khi hiệu điện thế giữa anot và catot là [tex]U_{AK}=5(V)[/tex] thì vận tốc cực đại của e quang điện khi nó tới anot là bao nhiêu?Ta có [tex] \frac{hc}{\lambda}=A + W_o [/tex]
[tex] \to W_o=1,105eV [/tex]
Mà [tex] W_đ - W_o=e.U_{AK} \to W_{đ}=6,105eV \to v=1,465.10^6m/s [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ mọi người giải giúp!
Gửi bởi: onehitandrun trong 12:08:33 AM Ngày 29 Tháng Năm, 2012

10, Khi cho một tia sáng đi từ nước vào một môi trường trng suốt nào đó, người ta nhận thấy vận tốc truyền của ánh sáng bị giảm đi một lượng [tex]\Delta v=10^{8}m/s[/tex]. Chiết suất tuyệt đối của môi trường này bằng bao nhiêu?

với môi trường nươc:[tex]n1=\frac{C}{v}[/tex]
môi trương trong suốt:[tex]n2=\frac{C}{v-\Delta v}=\frac{1}{\frac{v}{C}-\frac{\Delta v}{C}}=\frac{1}{\frac{3}{4}-\frac{1}{3}}=2,5[/tex]

Ta có [tex] v=\frac{c}{n} [/tex]
Trong nước thì  [tex]v_1=c [/tex] (chiết suất của nước bằng 1)
Trong môi trường khác thì [tex] v_2=\frac{c}{n} [/tex]
Ta có [tex] {\Delta}v=|v_1-v_2|=10^8 [/tex]
         [tex] <=> v_1 - v_2 =10^8 <=>c-\frac{c}{n}=10^8 \to n=1,5 [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Nhờ mọi người giải giúp!
Gửi bởi: kydhhd trong 12:14:29 AM Ngày 29 Tháng Năm, 2012

10, Khi cho một tia sáng đi từ nước vào một môi trường trng suốt nào đó, người ta nhận thấy vận tốc truyền của ánh sáng bị giảm đi một lượng [tex]\Delta v=10^{8}m/s[/tex]. Chiết suất tuyệt đối của môi trường này bằng bao nhiêu?

với môi trường nươc:[tex]n1=\frac{C}{v}[/tex]
môi trương trong suốt:[tex]n2=\frac{C}{v-\Delta v}=\frac{1}{\frac{v}{C}-\frac{\Delta v}{C}}=\frac{1}{\frac{3}{4}-\frac{1}{3}}=2,5[/tex]

Ta có [tex] v=\frac{c}{n} [/tex]
Trong nước thì  [tex]v_1=c [/tex] (chiết suất của nước bằng 1)
Trong môi trường khác thì [tex] v_2=\frac{c}{n} [/tex]
Ta có [tex] {\Delta}v=|v_1-v_2|=10^8 [/tex]
         [tex] <=> v_1 - v_2 =10^8 <=>c-\frac{c}{n}=10^8 \to n=1,5 [/tex]
bạn nhầm rồi chiết suất của nước là 4/3 nhé của chân không và không khí mới lấy là 1


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ mọi người giải giúp!
Gửi bởi: mark_bk99 trong 12:18:26 AM Ngày 29 Tháng Năm, 2012

10, Khi cho một tia sáng đi từ nước vào một môi trường trng suốt nào đó, người ta nhận thấy vận tốc truyền của ánh sáng bị giảm đi một lượng [tex]\Delta v=10^{8}m/s[/tex]. Chiết suất tuyệt đối của môi trường này bằng bao nhiêu?

với môi trường nươc:[tex]n1=\frac{C}{v}[/tex]
môi trương trong suốt:[tex]n2=\frac{C}{v-\Delta v}=\frac{1}{\frac{v}{C}-\frac{\Delta v}{C}}=\frac{1}{\frac{3}{4}-\frac{1}{3}}=2,5[/tex]

Câu này cậu tính nhằm rồi DVD ơi:
Ta có [tex] \Deltav=\frac{c}{1}-\frac{c}{n}=3.10^8 [/tex]
 [tex] \to n=1,5 [/tex]

TA có:[tex]\frac{v1}{v2}=\frac{n2}{n1}[/tex]-->[tex]\frac{v1}{n2}=\frac{v2}{n1}[/tex]=[tex]\frac{\Delta v}{n2-n1}[/tex]

n2=v/c2  -->n2-n1=[tex]\frac{n1n2\Delta v}{c}[/tex] -->n2=[tex]\frac{1}{\frac{v}{c}-\frac{\Delta v}{c}}[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: Nhờ mọi người giải giúp!
Gửi bởi: onehitandrun trong 12:20:08 AM Ngày 29 Tháng Năm, 2012
Đề không nói rõ thì chiết suất phải là 1 mới đúng bạn ơi


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ mọi người giải giúp!
Gửi bởi: kydhhd trong 12:26:45 AM Ngày 29 Tháng Năm, 2012
Đề không nói rõ thì chiết suất phải là 1 mới đúng bạn ơi
eo bạn nhầm rồi nhé, chiết suất của nước bạn cho là 1, thế môi trường nước là môi trương chân không hay sao, nếu đầu bài không cho thì phải nhớ lấy thôi,