Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 03:59:49 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9100Tiêu đề: Mạch 3 pha và sóng cơ cần giúp
Gửi bởi: arsenal2011 trong 03:59:49 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2012
Câu 1:Một máy phát điện ba pha mắc hình sao chạy ổn định cấp điện cho tải là 3 điện trở không đổi giống hệt nhau mắc hình sao không có dây trung hòa thì công suất tiêu thụ điện của hệ thống là P. Khi một  trong số ba dây pha bị đứt thì công suất tiêu thụ điện của hệ thống là:   
[tex]A.3P/4[/tex]
[tex]B.P/2[/tex]
[tex]C.P\sqrt{3}/2[/tex]
[tex]D.2P/3[/tex]

Câu 2 :Một sóng nước lan truyền  tốc độ [tex]v=2m/s[/tex] từ nguồn O.Hai điểm M,N  trên cùn một phương truyền sóng cách O lần lượt là 10cm và 20 cm có biên độ sóng lần lượt là [tex]A_{M}[/tex] và [tex]A_{N}[/tex]. thì tỉ số [tex]A_{M}:A_{N}[/tex] là:
[tex]A.1[/tex]
[tex]B.1,41[/tex]
[tex]C.2[/tex]
[tex]D.[/tex] Không xác định được


Tiêu đề: Trả lời: Mạch 3 pha và sóng cơ cần giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:56:35 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2012
Câu 1:Một máy phát điện ba pha mắc hình sao chạy ổn định cấp điện cho tải là 3 điện trở không đổi giống hệt nhau mắc hình sao không có dây trung hòa thì công suất tiêu thụ điện của hệ thống là P. Khi một  trong số ba dây pha bị đứt thì công suất tiêu thụ điện của hệ thống là:   
[tex]A.3P/4[/tex]
[tex]B.P/2[/tex]
[tex]C.P\sqrt{3}/2[/tex]
[tex]D.2P/3[/tex]
Lúc chưa đứt
[tex]P=3.U_p^2/R.[/tex]
Sau khi đứt:
[tex]R_{nt}=2R ==> P'=\frac{U_d^2}{2R}=\frac{3U_p^2}{2R}=1/2P[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Mạch 3 pha và sóng cơ cần giúp
Gửi bởi: traugia trong 10:37:03 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2012
Câu 2 :Một sóng nước lan truyền  tốc độ [tex]v=2m/s[/tex] từ nguồn O.Hai điểm M,N  trên cùn một phương truyền sóng cách O lần lượt là 10cm và 20 cm có biên độ sóng lần lượt là [tex]A_{M}[/tex] và [tex]A_{N}[/tex]. thì tỉ số [tex]A_{M}:A_{N}[/tex] là:
[tex]A.1[/tex]
[tex]B.1,41[/tex]
[tex]C.2[/tex]
[tex]D.[/tex] Không xác định được

Một ngày thật buồn !
Gọi năng lượng của nguồn O phát ra trong 1 đơn vị thời gian là E0
Sóng truyền trên mặt nước là sóng phẳng trong quá trình lan truyền năng lượng sóng được phân bố đều trên đường tròn tâm O
          Tại điểm thứ nhất cách nguồn sóng một khoảng R1 = 10cm có năng lượng:
                                   [tex]E_{1} = \frac{E_{0}}{2\pi R_{1}}[/tex] = [tex]\frac{m\omega ^{2}A_{1}^{2}}{2}[/tex]  (1)
          Tại điểm thứ hai cách nguồn sóng một khoảng R2 20cm có năng lượng:
                                   [tex]E_{2} = \frac{E_{0}}{2\pi R_{2}}[/tex] = [tex]\frac{m\omega ^{2}A_{2}^{2}}{2}[/tex]  (2)
Từ (1) và (2) suy ra: [tex]\frac{A_{1}}{A_{2}} = \sqrt{\frac{R_{2}}{R_{1}}} = \sqrt{2}[/tex]