Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: qquynh trong 09:05:33 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9072Tiêu đề: Một số bài thi thử cần giúp đỡ !
Gửi bởi: qquynh trong 09:05:33 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2012
 Mọi người giúp mình bài này
B1: 1  hỗn hợp 2 chất phóng xạ có chu kì bán rã lần lượt là T1=1 giờ , T2=2 giò. vậy chu kì bán rã của hỗn hợp trên này là bao nhiêu?
B2:hạt nhân Ra phong xạ anpha theo phuơng trình :
 (226,88)Ra----> anpha +(222,86)Rn .m_anpha=4,0015u, m_e=5,486.10^-4u. m_Ra=226,0254u. m_Rn=222,01757u  1u=931,5 MeV/c^2, 1eV=1,6.10^-19 J. hạt nhân Ra dung yên và nang lượng tỏa ra của phản ứng được chuyển thành động năng của hat anpha và hạt nhan Rn .tính vận tốc hạt anpha?


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài thi thử cần giúp đỡ !
Gửi bởi: onehitandrun trong 10:40:31 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2012
Mọi người giúp mình bài này
B1: 1  hỗn hợp 2 chất phóng xạ có chu kì bán rã lần lượt là T1=1 giờ , T2=2 giò. vậy chu kì bán rã của hỗn hợp trên này là bao nhiêu?
B2:hạt nhân Ra phong xạ anpha theo phuơng trình :
 (226,88)Ra----> anpha +(222,86)Rn .m_anpha=4,0015u, m_e=5,486.10^-4u. m_Ra=226,0254u. m_Rn=222,01757u  1u=931,5 MeV/c^2, 1eV=1,6.10^-19 J. hạt nhân Ra dung yên và nang lượng tỏa ra của phản ứng được chuyển thành động năng của hat anpha và hạt nhan Rn .tính vận tốc hạt anpha?
Dễ dàng tính ra năng lượng tỏa của phản ứng là: [tex] {\delta}E=5,9 Mev [/tex]
Ta có [tex] K_{Ra} + {\delta}E =K_{\alpha} + K_{Rn} [/tex]
[tex] \to K_{\alpha} + K_{Rn}=5,9 (1) [/tex] Do Ra đứng yên nên [tex] K_{Ra}=0 [/tex]
Bảo toàn động lượng ta có:[tex] P_{\alpha}=P_{Rn} [/tex]
[tex] \to m_{\alpha}.K_{\alpha}=m_{Rn}.K_{Rn} [/tex]
[tex] \to 4K_{\alpha} - 222K_{Rn}=0 [/tex] (2)
Từ (1),(2) [tex] \to K_{\alpha}=5,795 Mev [/tex]
[tex] \to v_{\alpha}=1,67.10^7 m/s [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài thi thử cần giúp đỡ !
Gửi bởi: qquynh trong 08:29:36 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2012
Các bạn giúp m 2 bài nữa nhé:
B3:1 prôtôn có động năng K_p=2,5 MeV bắn phá hạt nhân (7,3)Li đứng yên . biết m_p=1,0073u, m_Li=7,012u, m_x=4,0015u. 1u=931,5MeV/c^2. sau phản ứng xuất hiện 2 hạt nhân X gống nhau có cùng động năng có phương chuyển động hợp với phương chuyển động của protôn 1 góc anpha như nhau.coi phản ứng không kem theo bức xạ gam ma. tính anpha? (82,7 độ)
B4:trong điều trị bệnh ung thư . bệnh nhân được chiếu xạ với 1 liều xác định nào đó từ 1 nguồn phóng xạ . biết nguồn có chu kì bán rã là 4 năm .khi nguồn sử dụng lần đầu thì thời gian cho 1 lần chiếu xạ là 10 phút .Hỏi sau 2 năm thì thời gian cho 1 liều chiếu xạ là bao nhiêu phút ? (14 phút)


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài thi thử cần giúp đỡ !
Gửi bởi: missyou266 trong 09:10:53 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2012
 B3:1 prôtôn có động năng K_p=2,5 MeV bắn phá hạt nhân (7,3)Li đứng yên . biết m_p=1,0073u, m_Li=7,012u, m_x=4,0015u. 1u=931,5MeV/c^2. sau phản ứng xuất hiện 2 hạt nhân X gống nhau có cùng động năng có phương chuyển động hợp với phương chuyển động của protôn 1 góc anpha như nhau.coi phản ứng không kem theo bức xạ gam ma. tính anpha? (82,7 độ )
  ===> Kx= (daltaE + Kp)/2= 8,8 MeV ( vi sau phản ứng xuất hiện 2 hạt nhân X gống nhau nên chia 2 )
  vẽ hình ta sẽ thấy :
ap dụng ham số cos ta có: Px^2=Px^2 + Pp^2 -2 Pp.Px.cos(phi)
                             ===> cos(phi)=Pp/2Px  ===> phi = 82,7 độ  ( voi Px^2=2Kx.mx)


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài thi thử cần giúp đỡ !
Gửi bởi: missyou266 trong 09:31:46 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2012
 bài 4  (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?action=printpage;topic=7631.0)