Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Quangviplove trong 11:50:13 AM Ngày 26 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9061Tiêu đề: Giúp em bài sóng cơ khó?
Gửi bởi: Quangviplove trong 11:50:13 AM Ngày 26 Tháng Năm, 2012
Một sợ dây đàn hồi căng ngang,đang có sóng dừng ổn định.trên dây,A là một nút,B là một điểm bụng gần A nhât, C là trung điểm AB,với AB=10 cm.biết khoảng thời gian ngắn nhât giữa hai lần mà li độ dao động của phần tử tại B bằng biên độ dao động của phần tử tại C là 0,2 s.tốc độ truyền sóng?


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em bài sóng cơ khó?
Gửi bởi: mark_bk99 trong 12:28:20 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2012
Một sợ dây đàn hồi căng ngang,đang có sóng dừng ổn định.trên dây,A là một nút,B là một điểm bụng gần A nhât, C là trung điểm AB,với AB=10 cm.biết khoảng thời gian ngắn nhât giữa hai lần mà li độ dao động của phần tử tại B bằng biên độ dao động của phần tử tại C là 0,2 s.tốc độ truyền sóng?
A là nút,B là bụng gần A nhất ,khoảng cách giữa AB là [tex]\lambda /4[/tex]=10 -->[tex]\lambda =40cm[/tex]

Biên độ điểm B là 2a  -->Biên độ của điểm C là Ac=2asin[tex]\frac{2IId}{\lambda }[/tex]
Khoảng cách từ A đến C là [tex]\lambda /8[/tex] -->Ac=[tex]\sqrt{2}a[/tex]
YCBT xB=Ac <-->2acos(wt+[tex]\phi[/tex])=[tex]\sqrt{2}[/tex]a <==>cos(wt+[tex]\phi[/tex])=[tex]\frac{\sqrt{2}}{2}[/tex]
-->  2 nghiệm min là :wt1+[tex]\phi[/tex]=II/4 và wt2+[tex]\phi[/tex]=3II/4
-->[tex]\frac{2II(t2-t1)}{T}=II/2[/tex] ==>t2-t1=T/4 =0,2s -->T=0,8s

Vậy v=[tex]\frac{\lambda }{T}[/tex]=0,5m/s


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em bài sóng cơ khó?
Gửi bởi: Quangviplove trong 01:51:56 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2012
Khó hiểu qúa, ai giúp em giải chi tiêt với sao biên độ tại C lại bằng AC.em cảm ơn