Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thanh dc trong 12:54:47 AM Ngày 26 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9053Tiêu đề: động cơ điện nhờ mọi người giúp
Gửi bởi: thanh dc trong 12:54:47 AM Ngày 26 Tháng Năm, 2012
1,Một máy biến thế có hiệu suất 80%.Cuộn sơ cấp có 150 vòng ,cuộn thứ cấp có 300 vòng .hai đầu cuộn thứ cấp nối với 1 cuộn dây có điện trở hoạt động R=100 ôm ,độ tự cảm L=318mH.hệ số công suất của mạch sơ cấp =1. hai đầu cuộn sơ cấp được đặt ở hđt xoay chiều có U1=100V ,tần số 50Hz .tính cường độ dđ hiệ̀u dụng ở cuộn sơ cấp
2,Một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây cuộn thứ cấp gấp 2 lần cuộn sơ cấp .Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp 1 điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì điện áp hiệu dụng đầu thứ cấp để hở là 1,5U .Khi kiểm tra thì phát hiện có một số vòng dây cuộn thứ cấp bị cuốn ngược chiều với đa số các vòng dây của nó .Số cuộn sơ cấp là 1000. Số vòng dây cuốn nhầm của cuộn thứ cấp là: A 456   B 234  C 212  D 250
3, Một máy phát điện xoay chiều 1 pha có điện trở trong không đáng kể .nối 2 cực của máy với 1 cuộn dây thuần cảm. khi roto quay với tốc độ N vòng/s thì dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây có giá trị hiệu dụng là I .Nếu roto quay với tốc độ 3N vòng/s thì cường độ hiệu dụng của dòng điện qua dây là :A 2I  B I   C 2I/3  D I/2
4,Một máy phát điện 3 pha mắc hình sao có điện áp dây là 350V, các tải giống nhau có tổng trở mỗi tải là:125 ôm .khi 1 trong 3 dây nối đến tải bị đứt thì cđdđ qua tải bằng bao nhiêu:A7/5  B 1/2 C 1/30 D1/15
5,Một máy phát điện cung cấp cho mạch ngoài công suất P1=2MW,điện áp 2 cực của máy phát U1=2000V. Biết dòng điện cùng pha với điện áp. dong điện được đưa vào cuộn sơ cấp của máy biến áp có  hiệu suất 97.5%,cuộn sơ cấp gồm 160vòng,cuộn thứ cấp có 1200vong .cương độ dòng điên ở cuộn thứ cấp được dẫn đến nơi tiêu thụ bằng dây dẫn có điện trở R=10 ôm.tính hiệu suất truyền tải điện năng : A 91.3% B 90,3% C 56,23% D 23,56%


Tiêu đề: Trả lời: động cơ điện nhờ mọi người giúp
Gửi bởi: kakaplus2410 trong 08:27:07 AM Ngày 26 Tháng Năm, 2012
1,Một máy biến thế có hiệu suất 80%.Cuộn sơ cấp có 150 vòng ,cuộn thứ cấp có 300 vòng .hai đầu cuộn thứ cấp nối với 1 cuộn dây có điện trở hoạt động R=100 ôm ,độ tự cảm L=318mH.hệ số công suất của mạch sơ cấp =1. hai đầu cuộn sơ cấp được đặt ở hđt xoay chiều có U1=100V ,tần số 50Hz .tính cường độ dđ hiệ̀u dụng ở cuộn sơ cấp

ZL=[tex]\omega L[/tex]=100[tex]\Omega[/tex]  => Z2= 100[tex]\sqrt{2}[/tex]

[tex]\frac{N1}{N2}=\frac{U1}{U2}[/tex]  => U2=200  => I2=[tex]\frac{U2}{Z2}[/tex]=[tex]\sqrt{2}[/tex]
Mặt khác: H=[tex]\frac{U1.I1}{U2.I2}[/tex]=0,8   =>  I2=1,6[tex]\sqrt{2}[/tex]

4,Một máy phát điện 3 pha mắc hình sao có điện áp dây là 350V, các tải giống nhau có tổng trở mỗi tải là:125 ôm .khi 1 trong 3 dây nối đến tải bị đứt thì cđdđ qua tải bằng bao nhiêu:A7/5  B 1/2 C 1/30 D1/15 

Up=[tex]\frac{Ud}{\sqrt{3}}[/tex]=[tex]\frac{350}{\sqrt{3}}[/tex]
Khi 1 tải bị đứt thì  U`=[tex]\frac{U\sqrt{3}}{2}[/tex]=350    =>   I`=[tex]\frac{U`}{Z}[/tex]=1,4

5,Một máy phát điện cung cấp cho mạch ngoài công suất P1=2MW,điện áp 2 cực của máy phát U1=2000V. Biết dòng điện cùng pha với điện áp. dong điện được đưa vào cuộn sơ cấp của máy biến áp có  hiệu suất 97.5%,cuộn sơ cấp gồm 160vòng,cuộn thứ cấp có 1200vong .cương độ dòng điên ở cuộn thứ cấp được dẫn đến nơi tiêu thụ bằng dây dẫn có điện trở R=10 ôm.tính hiệu suất truyền tải điện năng : A 91.3% B 90,3% C 56,23% D 23,56%

[tex]\frac{P}{P1}=0,975[/tex]  => P=1,95MW   =>  P=UIcos[tex]\varphi[/tex]   =>  I1=975A
[tex]\frac{N1}{N2}=\frac{I2}{I1}[/tex]   =>   I2=130A
[tex]\frac{U2}{U1}=\frac{N2}{N1}[/tex]   =>  U2=15000
độ giảm điện thế: [tex]\Delta U=I2.R[/tex]=1300
=> Hiệu suất truyền tải điện: H=[tex]\frac{U2-\Delta U}{U2}[/tex]=[tex]\frac{15000-1300}{15000}.100[/tex]%=91,3%
Tiêu đề: Trả lời: động cơ điện nhờ mọi người giúp
Gửi bởi: missyou266 trong 08:40:42 AM Ngày 26 Tháng Năm, 2012
1,Một máy biến thế có hiệu suất 80%.Cuộn sơ cấp có 150 vòng ,cuộn thứ cấp có 300 vòng .hai đầu cuộn thứ cấp nối với 1 cuộn dây có điện trở hoạt động R=100 ôm ,độ tự cảm L=318mH.hệ số công suất của mạch sơ cấp =1. hai đầu cuộn sơ cấp được đặt ở hđt xoay chiều có U1=100V ,tần số 50Hz .tính cường độ dđ hiệ̀u dụng ở cuộn sơ cấp

ZL=[tex]\omega L[/tex]=100[tex]\Omega[/tex]  => Z2= 100[tex]\sqrt{2}[/tex]

[tex]\frac{N1}{N2}=\frac{U1}{U2}[/tex]  => U2=200  => I2=[tex]\frac{U2}{Z2}[/tex]=[tex]\sqrt{2}[/tex]
Mặt khác: H=[tex]\frac{U1.I1}{U2.I2}[/tex]=0,8   =>  I2=1,6[tex]\sqrt{2}[/tex]

4,Một máy phát điện 3 pha mắc hình sao có điện áp dây là 350V, các tải giống nhau có tổng trở mỗi tải là:125 ôm .khi 1 trong 3 dây nối đến tải bị đứt thì cđdđ qua tải bằng bao nhiêu:A7/5  B 1/2 C 1/30 D1/15 

Up=[tex]\frac{Ud}{\sqrt{3}}[/tex]=[tex]\frac{350}{\sqrt{3}}[/tex]
Khi 1 tải bị đứt thì  U`=[tex]\frac{U\sqrt{3}}{2}[/tex]=350    =>   I`=[tex]\frac{U`}{Z}[/tex]=1,4

5,Một máy phát điện cung cấp cho mạch ngoài công suất P1=2MW,điện áp 2 cực của máy phát U1=2000V. Biết dòng điện cùng pha với điện áp. dong điện được đưa vào cuộn sơ cấp của máy biến áp có  hiệu suất 97.5%,cuộn sơ cấp gồm 160vòng,cuộn thứ cấp có 1200vong .cương độ dòng điên ở cuộn thứ cấp được dẫn đến nơi tiêu thụ bằng dây dẫn có điện trở R=10 ôm.tính hiệu suất truyền tải điện năng : A 91.3% B 90,3% C 56,23% D 23,56%

[tex]\frac{P}{P1}=0,975[/tex]  => P=1,95MW   =>  P=UIcos[tex]\varphi[/tex]   =>  I1=975A
[tex]\frac{N1}{N2}=\frac{I2}{I1}[/tex]   =>   I2=130A
[tex]\frac{U2}{U1}=\frac{N2}{N1}[/tex]   =>  U2=15000
độ giảm điện thế: [tex]\Delta U=I2.R[/tex]=1300
=> Hiệu suất truyền tải điện: H=[tex]\frac{U2-\Delta U}{U2}[/tex]=[tex]\frac{15000-1300}{15000}.100[/tex]%=91,3%Câu 1 bạn  tính thiếu cái he so công suat :
150/300=U1/U2 ==> U2=200 (V)
ta tinh đươc Zct=100can2 (om) ===> I2=U2/Zct= căn2 (A)
==> cos(phi2)=R/Zct=1/căn2
 ta có công thức tính hiệu suất :
 H%=U2.I2.cos(phi2)/U1.I1.1  ===>I1= 2,5 (A)


Tiêu đề: Trả lời: động cơ điện nhờ mọi người giúp
Gửi bởi: missyou266 trong 08:58:26 AM Ngày 26 Tháng Năm, 2012
3, Một máy phát điện xoay chiều 1 pha có điện trở trong không đáng kể .nối 2 cực của máy với 1 cuộn dây thuần cảm. khi roto quay với tốc độ N vòng/s thì dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây có giá trị hiệu dụng là I .Nếu roto quay với tốc độ 3N vòng/s thì cường độ hiệu dụng của dòng điện qua dây là :A 2I  B I   C 2I/3  D I/2
N/3N=U/U'  ==>U'=3U
I=U/Zl va Zl'=3Zl  ( vi tốc độ tăng 3 lần)
I'=U'/Zl'=I   ( dap an B)


Tiêu đề: Trả lời: động cơ điện nhờ mọi người giúp
Gửi bởi: kientri88 trong 04:18:28 PM Ngày 17 Tháng Chín, 2012
bài 4 sao em thấy ở chỗ khác lại có đáp số [tex]\frac{7\sqrt{3}}{5}[/tex]A, bài này lại ra 1,4 A
 , vậy đáp số nào đúng ạ?