Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: __Sunny__ trong 12:09:30 AM Ngày 26 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9051Tiêu đề: Một số bài toán trong đề thi thử đại học cần được giúp đỡ.
Gửi bởi: __Sunny__ trong 12:09:30 AM Ngày 26 Tháng Năm, 2012
Mọi người giúp mình với nha. Mấy câu này mình không làm nổi. Hì...
1, Năng lượng trong nguyên tử Hidro được xác định theo biểu thức [tex]E_{n}[/tex]=
[tex]\frac{-13,6}{n^{2}}[/tex]; n = 1, 2, 3... Nguyên tử hidro hấp thụ một photon có năng lượng 16eV làm bật electron ra khỏi nguyên tử từ trạng thái cơ bản. Tính động năng của electron khi bật ra khỏi nguyên tử.

2, Biết lực tương tác giữa e và hạt nhân là lực Culong. Tính tốc độ của e trên quỹ đạo K.

3, Một con lắc đơn gồm một quả cầu kim loại nhỏ, khối lượng m = 1g, tích điện dương q = 5,66.[tex]10^{-7}[/tex]C, được treo vào một sợi dây mảnh dài l = 1,4m trong điện trường đều có phương nằm ngang, E = 10000V/m, tại một nơi có gia tốc trọng trường g = 9,79 m/[tex]s^{2}[/tex]. Con lắc ở vị trí cân bằng khi phương của dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc bao nhiêu?

4, Một con lắc đơn có chiều dài dây treo l, quả nặng có khối lượng m và mang điện tích q. Biết qE<<mg. Khi không có điện trường con lắc dao động điều hòa với chu kì [tex]T_{o}[/tex]. Nếu cho con lắc dao động điều hòa trong điện trường giữa hai bản tụ điện phẳng có vecto cường độ điện trường [tex]\vec{E}[/tex] thẳng đứng hướng xuống thì chu kì dao động của con lắc là: (Cho [tex](1-a)^{n} = 1 - na[/tex] nếu a << 1.
A. [tex]T = T_{o}(1 + \frac{qE}{mg})[/tex]        B. [tex]T = T_{o}(1 + \frac{qE}{2mg})[/tex]
C. [tex]T = T_{o}(1 - \frac{qE}{2mg})[/tex]       D. [tex]T = T_{o}(1 - \frac{qE}{mg})[/tex] 

5, Một sóng cơ điều hòa lan truyền trong một môi trường có biên độ dao động A và bước sóng [tex]\lambda .[/tex] Gọi V và [tex]V_{max}[/tex] lần lượt là vận tốc truyền sóng và vận tốc cực đại dao động của các phần tử  trong môi trường. Khi đó:
A. V = [tex]V_{max}[/tex] nếu [tex]\lambda = \frac{3A}{2\pi .}[/tex]
B. V = [tex]V_{max}[/tex] nếu A = 2[tex]\pi. \lambda[/tex]
C. V = [tex]V_{max}[/tex] nếu [tex]A = \frac{\lambda .}{2\pi .}[/tex]
D. Không thể xảy ra V = [tex]V_{max}[/tex]

6. Một đoạn mạch RLC nối tiếp, L = 2/[tex]\pi .[/tex] (H), điện áp hai đầu đoạn mạch là u = 100[tex]\sqrt{2}[/tex]cos100[tex]\pi t[/tex] (V). Mạch tiêu thụ công suất 100W. Nếu mắc vào hai đầu L một ampe kế nhiệt có điện trở không đáng kể thì công suất tiêu thụ của mạch không đổi. Giá trị của R và C là?

7, Phản ứng [tex]._{3}^{6}Li + n \rightarrow ._{1}^{3}T +\alpha[/tex] tỏa ra Q = 4,8 MeV. Giả sử động năng ban đầu không đáng kể. Động năng hạt [tex]\alpha.[/tex] là?

8. Chiếu ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda = 0,4 (\mu m)[/tex] vào catot của một tế bào quang điện có công thoát e quang điện là A = 2(eV). Khi hiệu điện thế giữa anot và catot là [tex]U_{AK} = 5 (V)[/tex] thì vận tốc cực đại của e quang điện khi nó tới anot là bao nhiêu?

9, Hai điểm A và B trên mặt chất lỏng dao động cùng phương trình  u = 2cos100[tex]\pi t[/tex] (cm), biết AB = 18cm. Gọi điểm I thuộc trung trực của AB là điểm gần O nhất dao động ngược pha với O, tìm khoảng cách OI biết O là trung điểm AB, bước sóng 4cm.

10, Khi cho một tia sáng đi từ nước vào một môi trường trng suốt nào đó, người ta nhận thấy vận tốc truyền của ánh sáng bị giảm đi một lượng [tex]\Delta v=10^{8} m/s[/tex]. Chiết suất tuyệt đối của môi trường này bằng bao nhiêu?

11, Cho biết khối lượng của e và của pôzitôn đều bằng 0,511MeV/[tex]c^{2}[/tex]. trong quá trình va chạm trực diện giữa một e và một poziton cùng tốc độ, có sự hủy cặp tạo thành 2 photon có năng lượng đều bằng 2,0MeV chuyển động theo hai chiều ngượ nhau. tính đông năng của mỗi hạt trước khi va chạm.

12, Cho đoạn mạch RLC nối tiếp có C thay đổi được. Khi [tex]C_{1}=2.10^{-4}/\pi (F)[/tex] hoặc [tex]C_{1}=10^{-4}/1,5\pi (F)[/tex] thì công suất  của mạch có giá trị như nhau. Hỏi với giá trị nào của C thì công suất trong mạch cực đại?

13, Trong thí nghiệm giao thoa với hai nguồn sóng đồng bộ trại A, B trên mặt nước. AB = 8cm, hai sóng truyền đi có bước sóng bằng 2cm. Trên đường thẳng xx' song song với AB, cách AB một khoảng 2cm, khoảng cách ngắn nhất giữa giao điểm C của xx' với đường trung trực AB đến điểm giao động với biên độ cực đại trên xx' là?

14, Cho phản ứng hạt nhân A + B ->  C + D. Hạt nhân B đứng yên, động năng của các hạt nhân A, C, D lần lượt là: 4,12MeV; 2,31MeV; 2,62MeV. Tính độ biến thiên khối lượng của hệ hạt.

15, Một cuộn dây có điện trở thuần R  được mắc vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng và tần số là  100V, 50Hz thì cảm kháng của nó là 100[tex]\Omega,[/tex] và cường độ dòng điện hiệu dụng qua nó là [tex]\frac{\sqrt{2}}{2}[/tex]A, mắc cuộn dây trên nối tiếp với một tụ điện có điện dung C (với C < 4[tex]\mu F[/tex]) rồi mắc vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng và tần số 200V, 200Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua nó vẫn là [tex]\frac{\sqrt{2}}{2}[/tex]A, điện dung C có giá trị là?

16, Một con lắc lò xo được đặt nằm ngang gồm lò xo có độ cứng K = 40 N/m và vật nặng khối lượng m = 400g. Từ vị trí cân bằng kéo vật ra một đoạn 8cm rồi thả nhẹ cho vật dao động. Sau khi thả vật [tex]\frac{7\pi .}{30}[/tex]s thì giữ đột ngột điểm chính giữa của lò xo khi đó. Biên độ của vật sau khi giữ lò xo là?

17, Một con lắc lò xo nằm ngang có k = 100N/m, m = 100g, hệ số ma sát giữa vật và sàn là [tex]\mu = 0,02[/tex], lấy g=[tex]\pi ^{2}[/tex] = 10m/[tex]s^{2}[/tex]. Đưa vật tới vị trí lò xo giãn 2cm rồi truyền cho vật vận tốc đầu 20cm/s hướng về vị trí cân bằng. Xác định thế năng cực đại trong quá trình dao động.

18, Đặt điện áp u = [tex]100\sqrt{6}cos(100\pi t)[/tex](V) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Biết cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi được. Điều chỉnh độ tự cảm L để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là 200V. Giá trị cực đại đó là?

19, Một con lắc đơn có khối lượng vật nặng là m, chiều dài dây treo là 1m, dao động điều hòa dưới tác động của ngoại lực [tex]F = F_{o}cos(2\pi ft+\frac{\pi .}{2})N.[/tex] Lấy g=10m/[tex]s^{2}[/tex]. Nếu tần số f của ngoại lực thay đổi từ 1Hz đến  2Hz thì biên độ dao động của con lắc sẽ"
A. tăng rồi giảm.
B. không thay đổi
C. tăng
D. giảm

20, Đặt vào hai đầu sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng một điện áp xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu thứ cấp để hở là 100V. Ở cuộn thứ cấp nếu giảm bớt n vòng dây thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu thứ cấp để hở là U, nếu tăng thêm n vòng dây thì điện áp đó là 2U. Nếu tăng thêm 3n vòng dây ở cuộn thứ cấp thì điện áp hiệu dụng hai đầu thứ cấp để hở là bao nhiêu?

21, Một chất điểm dao động tắt dần quanh vị trí O. Cứ sau một chu kì năng lượng dao động giảm đi 10% so với đầu chu kì, biên độ dao động giảm bao nhiêu % so với đầu chu kì?

22, Cho đoạn mạch RLC cuộn dây thuần cảm. Biết R = 200[tex]\Omega ,[/tex] đặt điện áp xoay chiều u=[tex]200\sqrt{2}cos2\pi ft[/tex](V) vào hai đầu mạch và thay đổi tần số f để công suất tiêu thụ trên mạch đạt cực đại. Giá trị cực đại của công suất này là?

23, Trong một mạch LC, khoảng thời gian ngắn nhất để năng lượng điện giảm từ cực đại về 0 là [tex]3.10^{-6}[/tex]. Khoảng thời gian ngắn nhất để điện tích của một bản tụ giảm từ cực đại [tex]q_{o}[/tex] đến [tex]\frac{q_{o}}{2}[/tex] là?

24, Cho đoạn mạch AMNB nối tiếp, AM chứa cuộn dây thuần cảm có [tex]Z_{L}=50\sqrt{3}\Omega .[/tex]. Đoạn MN chứa điện trở. R=50[tex]\Omega .[/tex] và đoạn NB chứa tụ điện có [tex]Z_{C}=\frac{50}{\sqrt{3}}\Omega .[/tex] Vào một thời điểm điện áp của đoạn AN là [tex]80\sqrt{3}[/tex]V thì điện áp của đoạn NB là 60V. Điện áp cực đại hai đầu mạch AB là?

25, Tại 2 điểm A, B trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp là [tex]u_{a}=4cos(10\pi t-\frac{\pi }{6})[/tex] (cm,s) và [tex]u_{b}=2cos(10\pi t+\frac{\pi }{6})[/tex]. Biên độ sóng tại trung điểm của AB là? 


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài toán trong đề thi thử đại học cần được giúp đỡ.
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 12:17:23 AM Ngày 26 Tháng Năm, 2012
Bạn đọc laị nội quy diễn đàn nhé!


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài toán trong đề thi thử đại học cần được giúp đỡ.
Gửi bởi: KPS trong 12:22:52 AM Ngày 26 Tháng Năm, 2012
hic...hỏi 1 lúc tới 25 bài


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài toán trong đề thi thử đại học cần được giúp đỡ.
Gửi bởi: mark_bk99 trong 12:32:12 AM Ngày 26 Tháng Năm, 2012
Cũng mún giúp lắm ,mà số lượng câu nhiều quá ,bạn nên chia bớt từng phần mỗi topic 5 câu là tối đa,sợ giải song mod khóa topic nên ko giám mon men  :D . Đọc lại nội quy diễn đàn khi đăng bài bạn nhé.Chào mừng bạn đến với thư viện vật lý ,chúc bạn học tốt ^-^


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài toán trong đề thi thử đại học cần được giúp đỡ.
Gửi bởi: kydhhd trong 10:38:25 AM Ngày 26 Tháng Năm, 2012
bạn vi phạm qui định của diễn đàn viết quá nhiều bài, một lần gửi bài không quá 5 câu
nên tạm thời TOPIC của bạn bị khóa
Rất cảm ơn bạn đã tham gia diễn đàn!