Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: truonglongmoto trong 09:26:56 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9044Tiêu đề: Lý thuyết Hoá, giúp mình với
Gửi bởi: truonglongmoto trong 09:26:56 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
1.[tex]Cu_{2}S+Cu_{2}O[/tex]-->?

2.Cho các chất sau:[tex]FeBr_{3},FeCl_{2},Fe_{3}O_{4},AlBr_{3},MgI_{2},KBr,NaCl,CaF_{2},CaC_{2}[/tex]
Axit [tex]H_{2}SO_{4}[/tex] đặc nóng có thể oxi hoá được bao nhiêu chất:

3.Cho các chất sau: xiclobutan, metylxiclopropan, 1,2-đimetylxiclopropan, [tex]\alpha[/tex]-butilen, but-1-in, trans but-2-en, butadien, vinyl axetilen, isobutilen, anlen. Có bao nhiêu chất trong số các chất trên khi tác dụng với hiđro có thể tạo ra butan

4.Khi điều chế Na trong công nghiệp người ta dùng hỗn hợp gồm 2 phần NaCl và 3 phần CaCl2 về khối lượng với mục đích:
A.   Tạo ra nhiều chất điện li hơn
B.   Tăng nồng độ ion Cl-
C.   Giảm nhiệt độ nóng chảy
D.   Tạo ra hỗn hợp có khối lượng riêng nhỏ nổi lên trên Na nóng chảy

5.Cho các dung dịch sau: natri cacbonat, Sắt (III) clorua, axit sunfuric loãng, axit axetic, natri phenolat, phenyl amoni clorua, đimetyl amoni clorua. Dung dịch metylamin tác dụng được với dung dịch?

6.Cho dung dịch muối X vào các dung dịch [tex]Na_{2}CO_{3}[/tex];dung dịch [tex]Na_{2}S[/tex]
đều thấy có kết tủa và khí bay lên. Vậy X là:
A.[tex]AlCl_{3}[/tex]     B.[tex]FeCl_{3}[/tex]   C.[tex]FeCl_{2}[/tex]   D.[tex]CuCl_{2}[/tex]

7.Dãy các dung dịch nào sau đây, khi điện phân (điện cực trơ, màng ngăn) có sự tăng pH của dung dịch:
A.NaOH,KNO3,KCl      B.NaOH,CaCl2,HCl    C.CuSO4,KCl,NaNO3    D.KCl,KOH,KNO3

Mọi người giúp mình với, cảm ơn nhiều


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết Hoá, giúp mình với
Gửi bởi: onehitandrun trong 10:31:04 AM Ngày 26 Tháng Năm, 2012
1.[tex]Cu_{2}S+Cu_{2}O[/tex]-->?


[tex] Cu_2S + 2Cu_2O \to 6Cu + SO_2 [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết Hoá, giúp mình với
Gửi bởi: onehitandrun trong 10:35:37 AM Ngày 26 Tháng Năm, 2012

3.Cho các chất sau: xiclobutan, metylxiclopropan, 1,2-đimetylxiclopropan, [tex]\alpha[/tex]-butilen, but-1-in, trans but-2-en, butadien, vinyl axetilen, isobutilen, anlen. Có bao nhiêu chất trong số các chất trên khi tác dụng với hiđro có thể tạo ra butan


Mọi người giúp mình với, cảm ơn nhiều
Các chất đó là:Xiclobutan,[tex]\alpha[/tex]-butilen,but-1-in,trans but-2-en,butadien,vinylaxetilen. Còn cái anlen mình không biết là gì nữa @@


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết Hoá, giúp mình với
Gửi bởi: onehitandrun trong 10:56:52 AM Ngày 26 Tháng Năm, 2012


6.Cho dung dịch muối X vào các dung dịch [tex]Na_{2}CO_{3}[/tex];dung dịch [tex]Na_{2}S[/tex]
đều thấy có kết tủa và khí bay lên. Vậy X là:
A.[tex]AlCl_{3}[/tex]     B.[tex]FeCl_{3}[/tex]   C.[tex]FeCl_{2}[/tex]   D.[tex]CuCl_{2}[/tex]


Mọi người giúp mình với, cảm ơn nhiều
Dễ thấy  chỉ có [tex] AlCl_3 và FeCl_3 [/tex] mới có thế tác dụng với [tex]Na_2CO_3 [/tex] sinh ra khí:
[tex] FeCl_3 + Na_2CO_3 \to Fe_2(CO_3)_3 + NaCl [/tex]
Mà [tex] Fe_2(CO_3)_3 [/tex] không tồn tại nên nó sẽ tác dụng:
[tex] Fe_2(CO_3)_3 + H_2O \to Fe(OH)_3 + CO_2 [/tex]
Tượng tự với [tex] AlCl_3 [/tex]
Do [tex] Na_2S [/tex] có tính bazơ nên dung dịch sẽ có dư ion OH-, chất nào có khả năng phản ứng với [tex] OH^- hay S^{2-} [/tex] (tạo kết tủa, hay bay hơi) thì phản ứng được với [tex] Na_2S [/tex]. Phương trình phản ứng nè:
 [tex]Na_2S + AlCl_3 + H_2O \to NaCl + Al(OH)_3 + NaHS/H_2S[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết Hoá, giúp mình với
Gửi bởi: onehitandrun trong 11:05:41 AM Ngày 26 Tháng Năm, 2012


7.Dãy các dung dịch nào sau đây, khi điện phân (điện cực trơ, màng ngăn) có sự tăng pH của dung dịch:
A.NaOH,KNO3,KCl      B.NaOH,CaCl2,HCl    C.uSO4,KCl,NaNO3    D.KCl,KOH,KNO3

Mọi người giúp mình với, cảm ơn nhiều
[tex] NaOH [/tex] không bị điện phân [tex] \to H_2O [/tex] điện phân [tex] \to [OH^-] tăng \to [/tex] pH tăng
[tex] CaCl_2 \to Ca(OH)_2 [/tex] [tex] \to pH tăng [/tex]
[tex] HCl [/tex] điện phân làm giảm ion [tex] H^+ \to [/tex] pH tăng


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết Hoá, giúp mình với
Gửi bởi: truonglongmoto trong 10:11:27 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2012
Mình nghĩ metylxiclopropan, [tex]\alpha[/tex]-butilen,isobutilen cũng cộng được với hiđro mà.