Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhngoca1 trong 03:49:18 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9027Tiêu đề: hỏi truyền tải điện(đã sửa)
Gửi bởi: anhngoca1 trong 03:49:18 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
mọi ngừoi cho mình hỏi 2 bài này khác nhau ở chỗ nào, vì 2 cách giải khác nhau. nếu áp dụng cách giải bài này cho bài kia thì đáp án không còn đúng nữa. cảm ơn nhé

Bài 2: Người ta truyền tải điện năng đến một nơi tiêu thụ bằng đường dây một pha có điện trở R. Nếu điện áp hiệu dụng đưa lên 2 đầu đường dây là U=220V thì hiệu suất truyền tải điện năng là 60%. Để hiệu suất truyền tải tăng đến 90% mà công suất truyền đến nơi tiêu thụ vẫn không thay đổi thì điện áp hiệu dụng đưa lên 2 đầu đường dây bằng bao nhiêu?
A.359,26V
B.330V
C.134,72V
D.146,67V
Ta có: [tex]H_{1} = \frac{U_{B}}{U_{A}}[/tex] và [tex]H_{1} = \frac{U_{B}'}{U_{A}'}[/tex]
==> [tex]\frac{H1}{H2} = \frac{U_{B}}{U_{B}'}.\frac{U_{A}'}{U_{A}}[/tex]

==> [tex]U_{A}' = U_{A}\frac{H1}{H2}.\frac{U_{B}'}{U_{B}}[/tex]


Do công suất nơi tiêu thụ không đổi ==> [tex]U_{B}.I = U_{B'}.I' \Rightarrow \frac{U_{B}'}{U_{B}} = \frac{I}{I'}[/tex]

và [tex]I^{2}R = I'^{2}R ==> I = I'[/tex]

==> [tex]\frac{U_{B}'}{U_{B}} = 1[/tex]

Vậy: [tex]U_{A}' = U_{A}\frac{H1}{H2}[/tex] = 146,67

Câu 4: Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi với U=2kV. hiệu suất truyền tải là 80%, muốn nâng hiệu suất lên 95% thì phải
A) Tăng U lên đến 4kV  B) Giảm U xuống còn 1KV  C) Tăng U lên đến 8kV   D) Giảm U xuống còn 0,5kV
[tex]4) \frac{U2}{U1}=\sqrt{\frac{1-H1}{1-H2}} ==> \frac{U2}{2}=\sqrt{\frac{1-0,8}{1-0,95}}==> U2=4kV[/tex]Tiêu đề: Trả lời: hỏi truyền tải điện(đã sửa)
Gửi bởi: havang1895 trong 11:30:46 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
mọi ngừoi cho mình hỏi 2 bài này khác nhau ở chỗ nào, vì 2 cách giải khác nhau. nếu áp dụng cách giải bài này cho bài kia thì đáp án không còn đúng nữa. cảm ơn nhé

Bài 2: Người ta truyền tải điện năng đến một nơi tiêu thụ bằng đường dây một pha có điện trở R. Nếu điện áp hiệu dụng đưa lên 2 đầu đường dây là U=220V thì hiệu suất truyền tải điện năng là 60%. Để hiệu suất truyền tải tăng đến 90% mà công suất truyền đến nơi tiêu thụ vẫn không thay đổi thì điện áp hiệu dụng đưa lên 2 đầu đường dây bằng bao nhiêu?
A.359,26V
B.330V
C.134,72V
D.146,67V
Ta có: [tex]H_{1} = \frac{U_{B}}{U_{A}}[/tex] và [tex]H_{1} = \frac{U_{B}'}{U_{A}'}[/tex]
==> [tex]\frac{H1}{H2} = \frac{U_{B}}{U_{B}'}.\frac{U_{A}'}{U_{A}}[/tex]

==> [tex]U_{A}' = U_{A}\frac{H1}{H2}.\frac{U_{B}'}{U_{B}}[/tex]


Do công suất nơi tiêu thụ không đổi ==> [tex]U_{B}.I = U_{B'}.I' \Rightarrow \frac{U_{B}'}{U_{B}} = \frac{I}{I'}[/tex]

và [tex]I^{2}R = I'^{2}R ==> I = I'[/tex]

==> [tex]\frac{U_{B}'}{U_{B}} = 1[/tex]

Vậy: [tex]U_{A}' = U_{A}\frac{H1}{H2}[/tex] = 146,67

Câu 4: Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi với U=2kV. hiệu suất truyền tải là 80%, muốn nâng hiệu suất lên 95% thì phải
A) Tăng U lên đến 4kV  B) Giảm U xuống còn 1KV  C) Tăng U lên đến 8kV   D) Giảm U xuống còn 0,5kV
[tex]4) \frac{U2}{U1}=\sqrt{\frac{1-H1}{1-H2}} ==> \frac{U2}{2}=\sqrt{\frac{1-0,8}{1-0,95}}==> U2=4kV[/tex]Khác nhau ở chỗ, trong trường hượp đầu công suất tiêu thụ ở tải là không đổi, trong trường hợp sau, cả công suất hao phí lẫn công suất tiêu thụ ở tải đều thay đổi nhưng tỉ lệ hao phí đã giảm, trường hợp sau không cố định công suất tiêu thụ ở tải.


Tiêu đề: Trả lời: hỏi truyền tải điện(đã sửa)
Gửi bởi: anhngoca1 trong 12:07:59 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2012
vậy ở trường hợp 2 cái gì là không đổi, tại sao lại có công thức [tex]\frac{U2}{U1}=\sqrt{}\frac{1-H1}{1-H2}[/tex]
   giải thích giùm mình với nhé


Tiêu đề: Trả lời: hỏi truyền tải điện(đã sửa)
Gửi bởi: Hoàng Anh Tài trong 12:48:41 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2012
vậy ở trường hợp 2 cái gì là không đổi, tại sao lại có công thức [tex]\frac{U2}{U1}=\sqrt{}\frac{1-H1}{1-H2}[/tex]
   giải thích giùm mình với nhé


Công suất phát không đổi!

[tex]H = \frac{U'}{U} = 1 - \frac{\Delta U}{U} = 1 - \frac{IR}{U}[/tex] (với U' điện áp nơi tiêu thụ, U điện áp nơi phát)
==> [tex]H = 1 - \frac{P.R}{U^{2}cos\varphi }[/tex]

==> [tex]U_{1} = \sqrt{\frac{P.R}{(1 - H1)cos\varphi }}[/tex]
      
       [tex]U_{2} = \sqrt{\frac{P.R}{(1 - H2)cos\varphi }}[/tex]

Lập tỷ số ==> CT đó