Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: KPS trong 03:27:08 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9026Tiêu đề: CÁC BÀI TẬP CẦN MỌI NGƯỜI GIÚP
Gửi bởi: KPS trong 03:27:08 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
1) Lần lượt chiếu vào catôt của một tế bào quang điện hai bức xạ đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda_1=0,6\mu m, \lambda_2=0,5\mu m[/tex]   thì hiệu điện thế hãm để dòng quang điện triệt tiêu khác nhau ba lần. Giới hạn quang điện của kim loại làm catôt là:

[tex] A. 0,689\mu m[/tex]

[tex] B. 0,667\mu m[/tex]

[tex] C. 0,732\mu m[/tex]

[tex] D. 0,745\mu m[/tex]

2)Một sợi dây căng giữa hai điểm cố định cách nhau 75cm. Người ta tạo sóng dừng trên dây. Hai tần số gần nhau nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 150Hz và 200Hz. Vận tốc truyền sóng trên dây đó bằng:
A. 7,5m/s   B. 300m/s   C. 225m/s   D. 5m/s

3)Đồng vị  [tex]Na_{11}^{24}[/tex] phóng xạ [tex]\beta^-[/tex]  với chu kỳ bán rã T = 15 giờ. Hỏi có bao nhiêu hạt 
 được giải phóng trong 1giờ từ [tex]10^{-6}g[/tex] đồng vị 24Na . Chọn đáp án đúng.
A. 2,39.1016 hạt   B. 2,51.1016 hạt   C. 11,34.1015 hạt   D. 1,134.1015 hạt.

GIÚP MÌNH MẤY BÀI NÀY VỚI


Tiêu đề: Trả lời: CÁC BÀI TẬP CẦN MỌI NGƯỜI GIÚP
Gửi bởi: kydhhd trong 03:41:48 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
1) Lần lượt chiếu vào catôt của một tế bào quang điện hai bức xạ đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda_1=0,6\mu m, \lambda_2=0,5\mu m[/tex]   thì hiệu điện thế hãm để dòng quang điện triệt tiêu khác nhau ba lần. Giới hạn quang điện của kim loại làm catôt là:

[tex] A. 0,689\mu m[/tex]

[tex] B. 0,667\mu m[/tex]

[tex] C. 0,732\mu m[/tex]

[tex] D. 0,745\mu m[/tex]

[tex]\frac{hc}{\lambda 1}=A+eUh; \frac{hc}{\lambda 2}=A+3eUh\Rightarrow 2A=hc(\frac{3}{\lambda 1}-\frac{1}{\lambda 2})\Rightarrow \frac{2hc}{\lambda }=hc(\frac{3}{\lambda 1}-\frac{1}{\lambda 2})\Rightarrow \lambda =0,667\mu m[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: CÁC BÀI TẬP CẦN MỌI NGƯỜI GIÚP
Gửi bởi: kydhhd trong 03:52:45 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012

2)Một sợi dây căng giữa hai điểm cố định cách nhau 75cm. Người ta tạo sóng dừng trên dây. Hai tần số gần nhau nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 150Hz và 200Hz. Vận tốc truyền sóng trên dây đó bằng:
A. 7,5m/s   B. 300m/s   C. 225m/s   D. 5m/s


2 tần số gần nhau nhất tao ra sóng dừng thì khác nhau 1 bó sóng(do 2 đầu là 2 nút)
[tex]l=k\frac{v}{2f1};l=(k+1)\frac{v}{2f2}\Rightarrow l=\frac{f1}{f2}l+\frac{v}{2f2}\Rightarrow v=75m/s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: CÁC BÀI TẬP CẦN MỌI NGƯỜI GIÚP
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 04:02:16 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012

2)Một sợi dây căng giữa hai điểm cố định cách nhau 75cm. Người ta tạo sóng dừng trên dây. Hai tần số gần nhau nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 150Hz và 200Hz. Vận tốc truyền sóng trên dây đó bằng:
A. 7,5m/s   B. 300m/s   C. 225m/s   D. 5m/s
Áp dụng công thức :[tex]l=k\frac{\lambda }{2}=k\frac{v}{2f}[/tex]
Cho từng trường hợp ta có:[tex]l=k_{1}\frac{v}{2f_{1}}; l=k_{2}\frac{v}{2f_{2}}[/tex]
Lập tỉ số ta có:[tex]\frac{k_{1}}{k_{2}}=\frac{f_{1}}{f_{2}}=\frac{150}{200}=\frac{3}{4}[/tex]
Vậy k1 = 3, k2 = 4 từ đó ta có:[tex]v=\frac{2f_{1}l}{k_{1}}=\frac{2.150.0,75}{3}=75m/s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: CÁC BÀI TẬP CẦN MỌI NGƯỜI GIÚP
Gửi bởi: kydhhd trong 04:05:18 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012


3)Đồng vị  [tex]Na_{11}^{24}[/tex] phóng xạ [tex]\beta^-[/tex]  với chu kỳ bán rã T = 15 giờ. Hỏi có bao nhiêu hạt  
 được giải phóng trong 1giờ từ [tex]10^{-6}g[/tex] đồng vị 24Na . Chọn đáp án đúng.
A. 2,39.1016 hạt   B. 2,51.1016 hạt   C. 11,34.1015 hạt   D. 1,134.1015 hạt.

GIÚP MÌNH MẤY BÀI NÀY VỚI
khối lượng của hạt tạo thành
[tex]\Delta m=m(1-2^{\frac{1}{15}})[/tex]
số hạt tạo thành
[tex]N=\frac{\Delta m}{24}.6,02.10^{23}=1,134.10^{15}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: CÁC BÀI TẬP CẦN MỌI NGƯỜI GIÚP
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 04:17:00 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
3)Đồng vị  [tex]Na_{11}^{24}[/tex] phóng xạ [tex]\beta^-[/tex]  với chu kỳ bán rã T = 15 giờ. Hỏi có bao nhiêu hạt 
 được giải phóng trong 1giờ từ [tex]10^{-6}g[/tex] đồng vị 24Na . Chọn đáp án đúng.
A. 2,39.1016 hạt   B. 2,51.1016 hạt   C. 11,34.1015 hạt   D. 1,134.1015 hạt.
Đầu tiên tính số hạt nhân ban đầu của Na theo công thức:[tex]N_{0}=\frac{m_{0}N_{A}}{A}=\frac{10^{-6}6,02.10^{23}}{24}=2,5.10^{16}[/tex]hạt
Áp dụng công thức:[tex]\Delta N=N_{0}-\frac{N_{0}}{2^{\frac{1}{15}}}=\approx 1,129.10^{15}[/tex]
Tùy theo cách lấy tròn số có lẽ đáp án là D.