Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 11:37:22 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8972Tiêu đề: Con lắc đơn cần giúp đỡ
Gửi bởi: arsenal2011 trong 11:37:22 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
Một con lắc lò xo có chiều dài tự nhiên [tex]l_{0}=30cm[/tex] treo thẳng đứng ,đầu dưới của lò xo treo một vật có khối lượng m. Từ vị trí cân bằng của vật kéo vật thẳng đứng xuống dưới [tex]10cm[/tex] rồi thả nhẹ không vận tốc ban đầu. Gọi B là vị trí thả vật, O là vị trí cân bằng, M là trung điểm của OB thì tốc độ trung bình khi vật đi từ B đến M và tốc độ trung bình khi vật đi từ O đến M sai khác nhau 2 lần, hiệu của chúng bằng [tex]50cm/s[/tex]. Khi lò xo có chiều dài [tex]34cm[/tex] thì tốc độ của vật có giá trị xấp xỉ bằng:
[tex]A.105cm/s[/tex]
[tex]B.42cm/s[/tex]
[tex]C.91cm/s[/tex]
[tex]D.0[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn cần giúp đỡ
Gửi bởi: kydhhd trong 12:35:21 AM Ngày 24 Tháng Năm, 2012
Một con lắc lò xo có chiều dài tự nhiên [tex]l_{0}=30cm[/tex] treo thẳng đứng ,đầu dưới của lò xo treo một vật có khối lượng m. Từ vị trí cân bằng của vật kéo vật thẳng đứng xuống dưới [tex]10cm[/tex] rồi thả nhẹ không vận tốc ban đầu. Gọi B là vị trí thả vật, O là vị trí cân bằng, M là trung điểm của OB thì tốc độ trung bình khi vật đi từ B đến M và tốc độ trung bình khi vật đi từ O đến M sai khác nhau 2 lần, hiệu của chúng bằng [tex]50cm/s[/tex]. Khi lò xo có chiều dài [tex]34cm[/tex] thì tốc độ của vật có giá trị xấp xỉ bằng:
[tex]A.105cm/s[/tex]
[tex]B.42cm/s[/tex]
[tex]C.91cm/s[/tex]
[tex]D.0[/tex]

thời gian vật đi từ B đến M(A đến A/2) là T/6
Thời gian vật đi từ M đến O là T/12
[tex]v1-v2=50\Rightarrow \frac{10}{2/12T}-\frac{10}{2/6T}=50\Rightarrow T=0,6s\Rightarrow \omega =\frac{2\Pi }{0,6}[/tex]
[tex]\omega ^{2}=\frac{g}{\Delta l}\Rightarrow \Delta l=9cm\Rightarrow l_{CB}=30+9=39cm[/tex]
tại vị trí lo xo dai 34cm thì x=-5cm(34-39)
vận tóc tại điểm đó là
[tex]v=\omega \sqrt{A^{2}-x^{2}}=\frac{2\Pi }{0,6}\sqrt{10^{2}-5^{2}}=91cm/s[/tex]