Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: nanaghusa trong 11:09:38 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8970Tiêu đề: một bài toán cho từ từ axit vào muối cần giải đáp
Gửi bởi: nanaghusa trong 11:09:38 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
nhỏ từ từ [tex]_{H_{2}SO_{4}}[/tex] loãng vào dung dịch X chứa 0,1 mol [tex]_{Na_{2}CO_{3}}[/tex] và 0,2 mol [tex]_{NaHCO_{3}}[/tex] thu được dung dịch Y và 4,48 lít [tex]_{CO_{2}}[/tex]. tính khối lượng kết tủa thu được khi cho dung dịch [tex]_{Ba(OH)_{2}}[/tex] dư vào dung dịch Y?
A. 66,3g   B. 54,65g   C. 46,6g   D. 19,7g
Mong thầy cô và các bạn giải giúp em!

Tiêu đề: Trả lời: một bài toán cho từ từ axit vào muối cần giải đáp
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 12:41:36 AM Ngày 24 Tháng Năm, 2012
nhỏ từ từ [tex]_{H_{2}SO_{4}}[/tex] loãng vào dung dịch X chứa 0,1 mol [tex]_{Na_{2}CO_{3}}[/tex] và 0,2 mol [tex]_{NaHCO_{3}}[/tex] thu được dung dịch Y và 4,48 lít [tex]_{CO_{2}}[/tex]. tính khối lượng kết tủa thu được khi cho dung dịch [tex]_{Ba(OH)_{2}}[/tex] dư vào dung dịch Y?
A. 66,3g   B. 54,65g   C. 46,6g   D. 19,7g
Mong thầy cô và các bạn giải giúp em!
Cho h2so4 trước hết là phản ưng [tex]H^{+}[/tex]+CO3[tex]^{2-}[/tex]=>HCO3[tex]^{-}[/tex]
sau đó mới đến phản ưng tạo khí từ đó =>HCO3- còn lại+OH-=>CO3-=>kết tủa
Tiêu đề: Trả lời: một bài toán cho từ từ axit vào muối cần giải đáp
Gửi bởi: black_snow trong 12:52:07 AM Ngày 24 Tháng Năm, 2012
nhỏ từ từ [tex]_{H_{2}SO_{4}}[/tex] loãng vào dung dịch X chứa 0,1 mol [tex]_{Na_{2}CO_{3}}[/tex] và 0,2 mol [tex]_{NaHCO_{3}}[/tex] thu được dung dịch Y và 4,48 lít [tex]_{CO_{2}}[/tex]. tính khối lượng kết tủa thu được khi cho dung dịch [tex]_{Ba(OH)_{2}}[/tex] dư vào dung dịch Y?
A. 66,3g   B. 54,65g   C. 46,6g   D. 19,7g
Mong thầy cô và các bạn giải giúp em!
đầu tiên
 [tex]H^+ + CO^{2-}_{3} ---> HCO_3- [/tex]
 [tex]HCO_3- + H+ ---> CO_{2} + H_{2}O[/tex]
 số mol [tex]HCO_{3}-[/tex] = 0,3 mol ---> dư 0,1 mol = số mol [tex]CO_{3} 2-[/tex]
 H+ pứ = 0,3 mol ---> số mol [tex]H_2SO_4 = 0,15[/tex]
 --> m kết tủa = 0,15.96 + 0,1.60 + 0,25.137 = 54,65