Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thanhcoibg trong 01:31:58 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8918Tiêu đề: một số bài điện rất khó cần giúp
Gửi bởi: thanhcoibg trong 01:31:58 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2012
bài 1
Cho mạch RLC , L thuần cảm . Điện áp đãt vào hai đầu đoạn mạch có dạng [tex]u=U\sqrt{2}cos(wt)(V)[/tex] , w thay đổi được . Biết [tex]\frac{L}{C}=R^{2}[/tex] .Mạch có hệ số công suất là [tex]\frac{1.05}{\sqrt{73}}[/tex] ứng với hai giá trị của tần số w.Biết [tex]w_{1}[/tex]=100[tex]\pi[/tex] . Xác định giá trị thứ hai [tex]w_{2}[/tex]
 A. 100pi    B.100pi/3    C. 100pi/7   D.100pi/9

Bài 2
Đặt hiệu điện thế xoay chiều có f thay đổi vào hai đầu đoạn mạch diện xoay chiều RLC mác' theo thứ tự R=50, L=1/6pi, C=[tex]\frac{10^{-2}}{24\pi }[/tex] . Để điện áp hiệu dụng 2 đầu LC đạt giá trị cực tiểu thì tần số dòng điện phải bằng
 A.60Hz             B.50Hz                   C.55Hz                   D.40Hz        
Bài 3
  Máy biến thế có vòng dây của cuộn sơ cấp là N1=220 vòng , số vòng dây của cuộn thứ cấp N2=110 vòng. Điện trở của cuộn dây sơ cáp r1=3,6 . Điện trở của cuộn sơ cáp r2=1,6 .Điện trở mắc vào cuộn thứ cấp R=10 . Xem mạch từ khép kín và hao phí do dòng phu cô là không đáng kể . Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp 1 U1=220(V) .Xác định hiệu điện thế hiệu dụng U2 tại hai đầu cuộn thứ cấp và hiệu điện thế của máy biến thế
    A.110V và 88.8%               B.80V và 88.8%            C. 88V và 80%           D.80V và 80%
Bài 4
  Cho ba linh kiện  R=60 ,Cuộn cảm thuần L , C . Lần lượt đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào 2 đầu đoạn mạch nối tiếp RL hoặc RC thì biểu thức cường độ dòng điển trong mạch lần lựơt là [tex]i_{1}=\sqrt{2}cos(100\pi t-\frac{\pi }{12})[/tex] và [tex]i_{2}=\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{7\pi }{12})[/tex].Nếu đặt điện áp trên vào mạch RLC nối tiếp thì dòng điện trong mạch có biểu thức

 
Tiêu đề: Trả lời: một số bài điện rất khó cần giúp
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:29:09 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2012
Bài 2
Đặt hiệu điện thế xoay chiều có f thay đổi vào hai đầu đoạn mạch diện xoay chiều RLC mác' theo thứ tự R=50, L=1/6pi, C=[tex]\frac{10^{-2}}{24\pi }[/tex] . Để điện áp hiệu dụng 2 đầu LC đạt giá trị cực tiểu thì tần số dòng điện phải bằng
 A.60Hz             B.50Hz                   C.55Hz                   D.40Hz        

[tex]U_L_C=\left|U_L-U_C \right|[/tex] => để [tex]U_L_C[/tex] cực tiểu thì [tex]U_L=U_C=>Z_L=Z_c => f= 60Hz[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: một số bài điện rất khó cần giúp
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:38:22 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2012
Bài 4
  Cho ba linh kiện  R=60 ,Cuộn cảm thuần L , C . Lần lượt đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào 2 đầu đoạn mạch nối tiếp RL hoặc RC thì biểu thức cường độ dòng điển trong mạch lần lựơt là [tex]i_{1}=\sqrt{2}cos(100\pi t-\frac{\pi }{12})[/tex] và [tex]i_{2}=\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{7\pi }{12})[/tex].Nếu đặt điện áp trên vào mạch RLC nối tiếp thì dòng điện trong mạch có biểu thức

cường độ dòng điện cực đại trong 2 trường hợp không đổi =>[tex]Z_R_L=Z_R_C=>Z_L=Z_C[/tex]

và [tex]\varphi _1=-\varphi _2[/tex]

ta có : [tex]\varphi _u-\varphi _1=\varphi _i_1=-\frac{\pi }{12}[/tex]

          [tex]\varphi _u-\varphi _2=\varphi _i_2=\frac{7\pi }{12}[/tex]

cộng 2 pt => [tex]\varphi _u=\frac{\pi }{4}[/tex]

[tex]u=U\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{4})V[/tex]

khi mắc RLC nối tiếp thì xảy ra cộng hưởng => [tex]i=\frac{U\sqrt{2}}{R}cos(100\pi t+\frac{\pi }{4})A[/tex]

[tex]i_1,i_2[/tex] lệch pha nhau [tex]\frac{2\pi }{3}[/tex] => [tex]i_1[/tex] lệch với u góc [tex]\frac{\pi }{3}[/tex]

[tex]Z_L=R\sqrt{3}=60\sqrt{3}\Omega =>Z_R_L=120\Omega =>U_0=120\sqrt{2}V[/tex]

vậy [tex]i=2\sqrt{2}cos(100\pi t+\frac{\pi }{4})A[/tex]Tiêu đề: Trả lời: một số bài điện rất khó cần giúp
Gửi bởi: traugia trong 02:54:28 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2012
 Câu 1: Hình như sai đề thì phải !
  Mình tính mãi không ra được kết quả có trong đáp án:
     [tex]\omega _{2} = \frac{100\pi }{0.01488}[/tex]
 hoặc
     [tex]\omega _{2} = \frac{100\pi }{67.198}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: một số bài điện rất khó cần giúp
Gửi bởi: kydhhd trong 09:40:18 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2012
     
Bài 3
  Máy biến thế có vòng dây của cuộn sơ cấp là N1=220 vòng , số vòng dây của cuộn thứ cấp N2=110 vòng. Điện trở của cuộn dây sơ cáp r1=3,6 . Điện trở của cuộn sơ cáp r2=1,6 .Điện trở mắc vào cuộn thứ cấp R=10 . Xem mạch từ khép kín và hao phí do dòng phu cô là không đáng kể . Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp 1 U1=220(V) .Xác định hiệu điện thế hiệu dụng U2 tại hai đầu cuộn thứ cấp và hiệu điện thế của máy biến thế
    A.110V và 88.8%               B.80V và 88.8%            C. 88V và 80%           D.80V và 80%

[tex]\frac{U1-I1r1}{U2+I2.r2}=\frac{N1}{N2}=\frac{I2}{I1}=2\Rightarrow \frac{U1-0,5I2r1}{U2+I2r2}=2\Rightarrow \frac{220-0,5.\frac{U2}{R}r1}{U2+\frac{U2}{R}r2}=2\Rightarrow \frac{220-0,18U2}{1,16U2}=2\Rightarrow U2=88V[/tex]
nhìn vào đáp án chỉ có C, không cần tính hiệu suất nữa  :P


Tiêu đề: Trả lời: một số bài điện rất khó cần giúp
Gửi bởi: thanhcoibg trong 10:11:28 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2012
     
Bài 3
  Máy biến thế có vòng dây của cuộn sơ cấp là N1=220 vòng , số vòng dây của cuộn thứ cấp N2=110 vòng. Điện trở của cuộn dây sơ cáp r1=3,6 . Điện trở của cuộn sơ cáp r2=1,6 .Điện trở mắc vào cuộn thứ cấp R=10 . Xem mạch từ khép kín và hao phí do dòng phu cô là không đáng kể . Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp 1 U1=220(V) .Xác định hiệu điện thế hiệu dụng U2 tại hai đầu cuộn thứ cấp và hiệu điện thế của máy biến thế
    A.110V và 88.8%               B.80V và 88.8%            C. 88V và 80%           D.80V và 80%

[tex]\frac{U1-I1r1}{U2+I2.r2}=\frac{N1}{N2}=\frac{I2}{I1}=2\Rightarrow \frac{U1-0,5I2r1}{U2+I2r2}=2\Rightarrow \frac{220-0,5.\frac{U2}{R}r1}{U2+\frac{U2}{R}r2}=2\Rightarrow \frac{220-0,18U2}{1,16U2}=2\Rightarrow U2=88V[/tex]
nhìn vào đáp án chỉ có C, không cần tính hiệu suất nữa  :P
[tex]\frac{U1-I1r1}{U2+I2.r2}=\frac{N1}{N2}=\frac{I2}{I1}=2\Rightarrow \frac{U1-0,5I2r1}{U2+I2r2}=2\Rightarrow
vi sao ở bên trên là U1-I1r1 bên dưói laij là U2+I2r2 vậy


Tiêu đề: Trả lời: một số bài điện rất khó cần giúp
Gửi bởi: traugia trong 10:22:47 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2012
 à !
Bạn ạ ! Do cái nằm trên ấy là ứng với cuộn sơ cấp đóng vai trò máy thu điện. Còn cái nằm dưới ấy là đóng vai trò là nguồn điện mà. Còn công thức ấy ở đâu thì công thức đấy hình như được học ở lớp 11 ấy nhỉ !