Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: beokute trong 01:10:48 AM Ngày 22 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8899Tiêu đề: 3 bài thi thử đại học cần giúp gấp
Gửi bởi: beokute trong 01:10:48 AM Ngày 22 Tháng Năm, 2012
1. Một con lăc lò xa dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 10cm. Biết trong một chu kì khoảng thời gian để vật nhỏ của con lắc có độ lớn vận tốc không vượt quá 5pi cm/s là T/3. Tần số dao động của vật là?(0,5Hz)
2. Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình x1= A1* cos(wt-pi/6) cm và x2 =A2*cos(wt-pi)cm. Dao động tổng hợp ó phương trình x=9cos(wt+phi)cm. Biên độ A2 có giá trị cực đại thì A1=?(9 căn 3 cm).
3. Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp cuộn dây thuần cảm. Biết L=CR^2. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định, mạch có cùng hệ số công suất với 2 giá trị của tần số góc w1=50pi và w2=200pi. Hệ số công suất của đoạn mạch ứng với w1 và w2 là?(2/ căn 13)


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài thi thử đại học cần giúp gấp
Gửi bởi: Quang Dương trong 05:10:32 AM Ngày 22 Tháng Năm, 2012

3. Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp cuộn dây thuần cảm. Biết L=CR^2. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định, mạch có cùng hệ số công suất với 2 giá trị của tần số góc w1=50pi và w2=200pi. Hệ số công suất của đoạn mạch ứng với w1 và w2 là?(2/ căn 13)
Hệ số công suất bằng nhau nên tổng trở như nhau

Ta có : [tex]L = CR^2 \Rightarrow R^{2} = Z _{L1}Z_{C1} = Z _{L2}Z_{C2}[/tex] (1)

Hệ số công suất bằng nhau nên tổng trở như nhau . Từ đó ta có :

[tex]Z _{L1} - Z_{C1} = -( Z _{L2} - Z_{C2} )[/tex]
 
Hay : [tex]Z _{L1} - Z_{C1} = - 4 ( Z _{L1} - \frac{Z_{C1}}{4} ) \Rightarrow Z_{C1} =4Z_{L1}[/tex] (2)

Từ (1) và (2) ta suy ra : [tex]R = 2 Z _{L1}[/tex]
[tex]cos\varphi _{1} = \frac{2 Z _{L1}}{\sqrt{(2 Z _{L1})^{2} +(Z _{L1} - 4 Z _{L1} )^{2}}} = \frac{2}{\sqrt{13}}[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: 3 bài thi thử đại học cần giúp gấp
Gửi bởi: Quang Dương trong 05:20:46 AM Ngày 22 Tháng Năm, 2012

1. Một con lăc lò xa dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 10cm. Biết trong một chu kì khoảng thời gian để vật nhỏ của con lắc có độ lớn vận tốc không vượt quá 5pi cm/s là T/3. Tần số dao động của vật là?(0,5Hz)


Biểu diễn v qua vecto quay . Xét trong nửa chu kì , vì thời gian mà độ lớn vận tốc không vượt quá 5pi cm/s là T/6 nên tương ứng trong khoảng thời gian này vecto quay quay từ vị trí hợp với trục hoành góc [tex]\frac{\pi }{3}[/tex] đến [tex]\frac{2\pi }{3}[/tex]

Độ lớn vận tốc tức thời tương ứng ở thời điểm đầu và cuối là [tex]5\pi cm/s = \frac{v_{max}}{2} = \frac{A\omega }{2} \Rightarrow \omega = \pi rad/s[/tex]Tiêu đề: Trả lời: 3 bài thi thử đại học cần giúp gấp
Gửi bởi: Quang Dương trong 05:35:20 AM Ngày 22 Tháng Năm, 2012

2. Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình x1= A1* cos(wt-pi/6) cm và x2 =A2*cos(wt-pi)cm. Dao động tổng hợp ó phương trình x=9cos(wt+phi)cm. Biên độ A2 có giá trị cực đại thì A1=?(9 căn 3 cm


Các vecto biểu diễn các dao động tạo thành một tam giác . Theo định lí hàm sin ta có :

[tex]\frac{A}{sin\pi /6} = \frac{A_{2}}{sin\alpha }[/tex]

Để [tex] A_2 [/tex] cực đại thì [tex] sin\alpha = 1[/tex] ( Điều này luôn đúng cho mọi trường hợp hai dao động thành phần lệch pha nhau khác [tex] k \pi [/tex] )

 Trong bài toán này tam giác đang xét là nửa tam giác đều

[tex]A_{1} = Acotg \alpha = 9\sqrt{3}[/tex] (cm)

Tiêu đề: Trả lời: 3 bài thi thử đại học cần giúp gấp
Gửi bởi: beokute trong 01:46:25 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2012
[quote author=beokute link=topic=8899.msg41463#msg41463 date=1337623848

2. Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình x1= A1* cos(wt-pi/6) cm và x2 =A2*cos(wt-pi)cm. Dao động tổng hợp ó phương trình x=9cos(wt+phi)cm. Biên độ A2 có giá trị cực đại thì A1=?(9 căn 3 cm


Các vecto biểu diễn các dao động tạo thành một tam giác . Theo định lí hàm sin ta có :

[tex]\frac{A}{sin\pi /6} = \frac{A_{2}}{sin\alpha }[/tex]

Để [tex] A_2 [/tex] cực đại thì [tex] sin\alpha = 1[/tex] ( Điều này luôn đúng cho mọi trường hợp hai dao động thành phần lệch pha nhau khác [tex] k \pi [/tex] )

 Trong bài toán này tam giác đang xét là nửa tam giác đều

[tex]A_{1} = Acotg \alpha = 9\sqrt{3}[/tex] (cm)
[/quote]
thầy chỉ cho em cach giai bài này bằng giản đồ véc tơ với ạ.!!!!