Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: missyou266 trong 08:58:11 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8860Tiêu đề: dong dien xoay chieu !!!!
Gửi bởi: missyou266 trong 08:58:11 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2012
 cau 1 : Cho mạch điện có RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm và có độ tự cảm có thể thay đổi
được. R = 100Ω. Mắc hai đầu đoạn mạch vào điện áp xoay chiều có tần số f = 50Hz. Thay đổi độ tự
cảm L thì thấy có hai giá trị L1 và L1/3 đều có cùng một công suất tiêu thụ và có các cường độ dòng
điện vuông pha nhau. Giá trị L1 là
 A. 1/pi     B.  2/pi    C.  3/pi    D  . 4/pi
 
 


Tiêu đề: Trả lời: dong dien xoay chieu !!!!
Gửi bởi: mark_bk99 trong 09:50:06 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2012
cau 1 : Cho mạch điện có RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm và có độ tự cảm có thể thay đổi
được. R = 100Ω. Mắc hai đầu đoạn mạch vào điện áp xoay chiều có tần số f = 50Hz. Thay đổi độ tự
cảm L thì thấy có hai giá trị L1 và L1/3 đều có cùng một công suất tiêu thụ và có các cường độ dòng
điện vuông pha nhau. Giá trị L1 là
 A. 1/pi     B.  2/pi    C.  3/pi    D  . 4/pi
 
 
Thay đổi L để mạch có cùng CS thì Zc=(Zl1 +Zl1/3 )/2 =2Zl1/3

Mà 2 dòng điện vuông pha nhau --->[tex]\frac{Zl1-Zc}{R}.\frac{\frac{Zl1}{3}-Zc}{R}=-1[/tex]
<-->[tex]\frac{Zl1}{3}=R[/tex]-->ZL1=300 vậy L1=3/II 8-x
[tex]\frac{Zl1}{3}=R[/tex]Tiêu đề: Trả lời: dong dien xoay chieu !!!!
Gửi bởi: kydhhd trong 09:51:37 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2012
cau 1 : Cho mạch điện có RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm và có độ tự cảm có thể thay đổi
được. R = 100Ω. Mắc hai đầu đoạn mạch vào điện áp xoay chiều có tần số f = 50Hz. Thay đổi độ tự
cảm L thì thấy có hai giá trị L1 và L1/3 đều có cùng một công suất tiêu thụ và có các cường độ dòng
điện vuông pha nhau. Giá trị L1 là
 A. 1/pi     B.  2/pi    C.  3/pi    D  . 4/pi
 
 
2TH cùng công suất tức là cung I, cùng Z nên:[tex]Zl-Zc=Zc-Zl'=Zc-1/3Zl\Rightarrow Zc=2/3Zl[/tex]
2 dòng vuông góc: [tex]\frac{Zl-Zc}{R}=\frac{R}{Zc-1/3Zl}\Rightarrow Zl=3R=300\Rightarrow L=3/\Pi[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: dong dien xoay chieu !!!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:00:12 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2012
cau 1 : Cho mạch điện có RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm và có độ tự cảm có thể thay đổi
được. R = 100Ω. Mắc hai đầu đoạn mạch vào điện áp xoay chiều có tần số f = 50Hz. Thay đổi độ tự
cảm L thì thấy có hai giá trị L1 và L1/3 đều có cùng một công suất tiêu thụ và có các cường độ dòng
điện vuông pha nhau. Giá trị L1 là
 A. 1/pi     B.  2/pi    C.  3/pi    D  . 4/pi
 
2 TH cho cùng công suất ex][t==> ZL1-ZC=-ZL1/3+ZC ==> ZC=2ZL1/3[/tex]
ZL1>ZL2 ==> TH u nhanh pha hơn i, Th2 u chậm pha hơn i [tex](\varphi_{i1}<\varphi_{i2})[/tex]
[tex]==> \varphi_{i2} - \varphi_{i1}=\pi/2 ==> \varphi_{i2}-\varphi_u + \varphi_{u}-\varphi_{i1}=\pi/2[/tex]
[tex]==> \varphi_1 - \varphi_2=\pi/2[/tex]
[tex]tan(\varphi_1)=\frac{ZL1-ZC}{R}[/tex]
[tex]tan(\varphi_2)=\frac{ZC-ZL1/3}{R}[/tex]
Giả thiết [tex]tan(\varphi_1).tan(\varphi_2)=1 ==> \frac{1}{3}ZL1.\frac{1}{3}ZL1=R^2[/tex]
[tex]==> ZL1=300 ==> L1=ZL/\omega=3/\pi[/tex]