Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: linglei trong 10:57:14 AM Ngày 20 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8842Tiêu đề: giúp em bài cơ khó hiểu
Gửi bởi: linglei trong 10:57:14 AM Ngày 20 Tháng Năm, 2012
Một lò xo có độ cứng k= 40N/m dầu trên cố định đầu dưới gắn vật m. nâng m đến VT lò xo k biến dạng rồi thả nhẹ vật dđđh theo phương thẳng đứng với biên độ 2.5 cm . trong quá trình dao động trọng lực m có công suất cực đại bằng :
A. 0.41     b. 0.64                   C . 0.5           D.0.32


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài cơ khó hiểu
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:55:35 AM Ngày 20 Tháng Năm, 2012
Một lò xo có độ cứng k= 40N/m dầu trên cố định đầu dưới gắn vật m. nâng m đến VT lò xo k biến dạng rồi thả nhẹ vật dđđh theo phương thẳng đứng với biên độ 2.5 cm . trong quá trình dao động trọng lực m có công suất cực đại bằng :
A. 0.41     b. 0.64                   C . 0.5           D.0.32

Gọi [tex]\mathfrak{N}[/tex] là công suất của trọng lực.

Công suất tức thời của trọng lực được tính bởi: [tex]\mathfrak{N} = P. v[/tex] với v là vận tốc tức thời của vật.

Công suất cực đại khi v cực đại mà [tex]v_{max}= \omega A[/tex]

Nâng vật ở vị trí lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ cho vật dao động thì: [tex]\Delta l = A[/tex]

Mà [tex]\Delta l = \frac{g}{ \omega ^{2}}[/tex]

Thế vào là tính được. Bài này cho thiếu gia tốc trọng trường, ta lấy [tex]g = 10 \: m/s^{2}[/tex].