Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: SH.No1 trong 07:51:29 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8826Tiêu đề: 2 BÀi SÓNG CƠ
Gửi bởi: SH.No1 trong 07:51:29 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2012
1) Sóng truyền trên phương Ox với f=20Hz. Hai điểm M và N trên Ox cách nhau 45cm, luôn dao động vuông pha và giữa M, N có hai điểm dao động ngược pha với M. Xác định vận tốc truyền sóng?

A. 7,2m/s
B. 2m/s
C. 4m/s
D. 3,6m/s

2) Trong giao thoa sóng với hai nguồn kết hợp đồng bộ A và B. I là trung điểm của AB. Điểm M nằm trên đoạn AB cách I 2cm. Bước sóng là 24cm. Khi I có li độ -6mm thì li độ của M là?

[tex]A. -3\sqrt{3}mm[/tex]

[tex]B. 3\sqrt{3}mm[/tex]

[tex]C. 3mm[/tex]

[tex]D. -3mm [/tex]

mọi người giúp mình 2 câu này với


Tiêu đề: Trả lời: 2 BÀi SÓNG CƠ
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 08:05:29 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2012
1) Sóng truyền trên phương Ox với f=20Hz. Hai điểm M và N trên Ox cách nhau 45cm, luôn dao động vuông pha và giữa M, N có hai điểm dao động ngược pha với M. Xác định vận tốc truyền sóng?

A. 7,2m/s
B. 2m/s
C. 4m/s
D. 3,6m/s


2điểm ngc pha gần nhau nhất cách nhau lamda/2
2đjểm vuông pha gần nhau nhất cách nhau lamda/4.
Vậy theo dữ kiện bài ra thì MN =1,25 lamda=>lamda
=>v=lamda.f=7,2m/s


Tiêu đề: Trả lời: 2 BÀi SÓNG CƠ
Gửi bởi: SH.No1 trong 08:10:12 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2012


2điểm ngc pha gần nhau nhất cách nhau lamda/2
2đjểm vuông pha gần nhau nhất cách nhau lamda/4.
Vậy theo dữ kiện bài ra thì MN =1,25 lamda=>lamda
=>v=lamda.f=7,2m/s

đáp án là 4m/s nhé yumi ^^


Tiêu đề: Trả lời: 2 BÀi SÓNG CƠ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:52:06 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2012
1) Sóng truyền trên phương Ox với f=20Hz. Hai điểm M và N trên Ox cách nhau 45cm, luôn dao động vuông pha và giữa M, N có hai điểm dao động ngược pha với M. Xác định vận tốc truyền sóng?

A. 7,2m/s
B. 2m/s
C. 4m/s
D. 3,6m/s

Th2 có đáp án


Tiêu đề: Trả lời: 2 BÀi SÓNG CƠ
Gửi bởi: nhung pham trong 06:39:01 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2012
coi điểm I là biên âm
điểm M cách I 1 khoảng [tex]\lambda /12[/tex] nên nó ở vị trí -3[tex]\sqrt{3}[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: 2 BÀi SÓNG CƠ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 07:00:38 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2012
2) Trong giao thoa sóng với hai nguồn kết hợp đồng bộ A và B. I là trung điểm của AB. Điểm M nằm trên đoạn AB cách I 2cm. Bước sóng là 24cm. Khi I có li độ -6mm thì li độ của M là?

[tex]A. -3\sqrt{3}mm[/tex]

[tex]B. 3\sqrt{3}mm[/tex]

[tex]C. 3mm[/tex]

[tex]D. -3mm [/tex]

I là trung điểm AB, gọi d = AI = BI => khoảng cách từ M đến A là d-2, từ M đến B là d+2
2 nguồn đồng bộ, pt giao thoa tại 1 điểm bất kì cách 2 nguồn lần lượt d1, d2 là:

[tex]u=2acos\left[\frac{\pi }{\lambda }(d_2-d_1) \right]cos\left[\omega t-\frac{\pi }{\lambda}(d_1+d_2) \right][/tex]

=> pt sóng tại I: [tex]u_I=2acos(\omega t-\frac{2\pi d}{\lambda })[/tex]
     
     pt sóng tại M: [tex]u_M=a\sqrt{3}cos(\omega t-\frac{2\pi d}{\lambda })[/tex]

thay li độ của I là -6mm vào pt sóng tại I : [tex]cos(\omega t-\frac{2\pi d}{\lambda })=-\frac{6}{2a}[/tex]

thế vào pt sóng tại M: [tex]u_M=-3\sqrt{3}mm[/tex]