Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: onehitandrun trong 11:29:58 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8800Tiêu đề: Câu khó trong đề thi thử trường mình
Gửi bởi: onehitandrun trong 11:29:58 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
1/Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ A=10cm,cứ sau những khoảng thời gian ngắn nhất là 0,15s thì động năng của vật lại có giá trị bằng thế năng.Tại một thời điểm nào đó vật có động năng là [tex] w_đ [/tex] thế năng là [tex] w_t [/tex] .Sau khoảng thời gian ngắn nhất là t động năng của vật tăng lên 3 lần,thế năng của vật giảm đi 3 lần.Tốc độ trung bình của vật trong khoảng thời gian t là?
A.73,2cm/s        B.72,3cm/s      C.7,32m/s           D.7,23m/s
2/Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương có các phương trình [tex] x_1=6cos(10{\pi}t + \frac{\pi}{3}) cm [/tex], [tex] x_2=6\sqrt{3}cos(10{\pi}t -\frac{\pi}{6}) cm [/tex] .Khi dao động thứ nhất có li độ 3cm và đang tăng thì dao động tổng hợp: 
A.Có li độ là [tex] -6\sqrt{3} [/tex] và đang tăng
B.Có li độ -6cm và đang giảm
C.Có li độ bằng không và đang tăng
D.Có li độ -6cm và đang tăng
3/Khi electron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hidro được xác định bởi công thức [tex] E_n=\frac{-13,6}{n^2} (ev) [/tex].Khi nguyên tử hidro đang đứng yên ở trạng thái cơ bạn một electron chuyển động với vận tốc [tex] 6.10^6 m/s [/tex] đến và chạm vào nguyên tử hidro đó,sau va chạm electron của nguyên tử hidro này chuyển lên trạng thái kích thích thứ 3 và nguyên tử hidro vẫn đứng yên.Vận tốc của electron sau va chạm la:
[tex] A.5,63.10^6 m/s       B.5,16.10^6 m/s [/tex]
[tex] C.5,61.10^6 m/s       D.5,36.10^6 m/s [/tex]
4/Trong mạch dao động điện từ tự do với điện tích cực đại của một bản tụ là [tex] Q_0 [/tex] và dòng điện cực đại qua cuộn cảm là [tex] I_0 [/tex].Khi dòng điện qua cuộn cảm bằng [tex] \frac{I_0}{n} [/tex] thì điện tích một bản của tụ có độ lớn là :
[tex] A.q= \frac{\sqrt{2n^2-1}}{n}Q_0 [/tex]
[tex] B.q=\frac{\sqrt{2n^2-1}}{2n}Q_0 [/tex]
[tex] C.q=\frac{\sqrt{n^2-1}}{n}Q_0 [/tex]
[tex] D.q=\frac{\sqrt{n^2-1}}{2n}Q_0 [/tex]
5/Tại hai điệm A và B trên mặt nước cách nhau một khoảng 16cm có hai nguồn kết hợp dao động điều hòa cùng tần số f=10Hz cùng pha nhau.Sóng lan truyền trên mặt nước với tốc độ 40cm/s.Hai điểm M và N cùng nằm trên mặt nước và cách đều A và B những khoảng 40cm.Số điểm trên đoạn thẳng MN dao động cùng pha với A là:
A.6         B.5           C.4           D.7
Mong thày cô cùng mấy bạn giải giúp.Em xin chân thành cảm ơn!   


Tiêu đề: Trả lời: Câu khó trong đề thi thử trường mình
Gửi bởi: SH.No1 trong 11:36:43 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012

4/Trong mạch dao động điện từ tự do với điện tích cực đại của một bản tụ là [tex] Q_0 [/tex] và dòng điện cực đại qua cuộn cảm là [tex] I_0 [/tex].Khi dòng điện qua cuộn cảm bằng [tex] \frac{I_0}{n} [/tex] thì điện tích một bản của tụ có độ lớn là :
[tex] A.q= \frac{\sqrt{2n^2-1}}{n}Q_0 [/tex]
[tex] B.q=\frac{\sqrt{2n^2-1}}{2n}Q_0 [/tex]
[tex] C.q=\frac{\sqrt{n^2-1}}{n}Q_0 [/tex]
[tex] D.q=\frac{\sqrt{n^2-1}}{2n}Q_0 [/tex]


[tex](\frac{q}{Q_o})^2 + (\frac{i}{I_o})^2=1 ===> (\frac{q}{Q_o})^2 + (\frac{I_o}{I_{o}n})^2=1==> q=Q_{o}\frac{\sqrt{n^2 - 1}}{n}[/tex]

đề này hình như đề PBC hả bạn


Tiêu đề: Trả lời: Câu khó trong đề thi thử trường mình
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:40:01 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
1/Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ A=10cm,cứ sau những khoảng thời gian ngắn nhất là 0,15s thì động năng của vật lại có giá trị bằng thế năng.Tại một thời điểm nào đó vật có động năng là [tex] w_đ [/tex] thế năng là [tex] w_t [/tex] .Sau khoảng thời gian ngắn nhất là t động năng của vật tăng lên 3 lần,thế năng của vật giảm đi 3 lần.Tốc độ trung bình của vật trong khoảng thời gian t là?
A.73,2cm/s        B.72,3cm/s      C.7,32m/s           D.7,23m/s
[tex]T/4=0,15 ==> T=0,6s[/tex]
ADĐLBTNL từ thời điểm KS cho đến thời gian t:
==> [tex]Wd+Wt = 3Wd + Wt/3 ==> 2Wt/3=2Wd ==> Wt=3Wd [/tex]
[tex]==> x_1=A.\sqrt{3}/2 ==> x_2=A/2[/tex]
==> thời gian chuyển động từ x1 đến x2 là T/12
[tex]==> V_{tb}=\frac{S}{T/12}=73,2cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Câu khó trong đề thi thử trường mình
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:59:26 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
2/Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương có các phương trình [tex] x_1=6cos(10{\pi}t + \frac{\pi}{3}) cm [/tex], [tex] x_2=6\sqrt{3}cos(10{\pi}t -\frac{\pi}{6}) cm [/tex] .Khi dao động thứ nhất có li độ 3cm và đang tăng thì dao động tổng hợp: 
A.Có li độ là [tex] -6\sqrt{3} [/tex] và đang tăng
B.Có li độ -6cm và đang giảm
C.Có li độ bằng không và đang tăng
D.Có li độ -6cm và đang tăng
cách 1:
[tex]x1=3cm,v>0 ==> cos(10\pi.t+\pi/3)=1/2[/tex]
[tex]==> 10\pi.t+\pi/3=-\pi/3+k2\pi [/tex]
[tex]==> 10\pi.t=-2\pi/3+k2\pi[/tex]
thế vào PT 2 [tex]==> x_2=6\sqrt{3}cos(-2\pi/3-\pi/6)=-9[/tex] và đang tăng
[tex]==> x=x_1+x_2=-6cm[/tex] và đang tăng
cách 2: viết PT tổng hợp [tex]x=12cos(10\pi.t)[/tex]
[tex]x1=3cm,v>0 ==> cos(10\pi.t+\pi/3)=1/2[/tex]
[tex]==> 10\pi.t+\pi/3=-\pi/3+k2\pi[/tex]
[tex] ==> 10\pi.t=-2\pi/3+k2\pi[/tex]==> x=-6cm và đang tăng.
Cách 3 :Dùng vecto quay cũng được


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Câu khó trong đề thi thử trường mình
Gửi bởi: SH.No1 trong 02:13:38 AM Ngày 19 Tháng Năm, 2012
1/Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ A=10cm,cứ sau những khoảng thời gian ngắn nhất là 0,15s thì động năng của vật lại có giá trị bằng thế năng.Tại một thời điểm nào đó vật có động năng là [tex] w_đ [/tex] thế năng là [tex] w_t [/tex] .Sau khoảng thời gian ngắn nhất là t động năng của vật tăng lên 3 lần,thế năng của vật giảm đi 3 lần.Tốc độ trung bình của vật trong khoảng thời gian t là?
A.73,2cm/s        B.72,3cm/s      C.7,32m/s           D.7,23m/s
[tex]T/4=0,15 ==> T=0,6s[/tex]
ADĐLBTNL từ thời điểm KS cho đến thời gian t:
==> [tex]Wd+Wt = 3Wd + Wt/3 ==> 2Wt/3=2Wd ==> Wt=3Wd [/tex]
[tex]==> x_1=A.\sqrt{3}/2 [/tex] ==> x_2=A/2
==> thời gian chuyển động từ x1 đến x2 là T/12
[tex]==> V_{tb}=\frac{S}{T/12}=73,2cm[/tex]


Sao mà từ x1 ==> x2=A/2 vậy thầy


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Câu khó trong đề thi thử trường mình
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:38:21 AM Ngày 19 Tháng Năm, 2012
1/Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ A=10cm,cứ sau những khoảng thời gian ngắn nhất là 0,15s thì động năng của vật lại có giá trị bằng thế năng.Tại một thời điểm nào đó vật có động năng là [tex] w_đ [/tex] thế năng là [tex] w_t [/tex] .Sau khoảng thời gian ngắn nhất là t động năng của vật tăng lên 3 lần,thế năng của vật giảm đi 3 lần.Tốc độ trung bình của vật trong khoảng thời gian t là?
A.73,2cm/s        B.72,3cm/s      C.7,32m/s           D.7,23m/s
[tex]T/4=0,15 ==> T=0,6s[/tex]
ADĐLBTNL từ thời điểm KS cho đến thời gian t:
==> [tex]Wd+Wt = 3Wd + Wt/3 ==> 2Wt/3=2Wd ==> Wt=3Wd [/tex]
[tex]==> x_1=A.\sqrt{3}/2 [/tex] ==> x_2=A/2
==> thời gian chuyển động từ x1 đến x2 là T/12
[tex]==> V_{tb}=\frac{S}{T/12}=73,2cm[/tex]


Sao mà từ x1 ==> x2=A/2 vậy thầy
[tex]Wt2=Wt1/3 ==> x2^2=x_1^2/3 ==> x2=x1/\sqrt{3}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Câu khó trong đề thi thử trường mình
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:54:19 AM Ngày 19 Tháng Năm, 2012
3/Khi electron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hidro được xác định bởi công thức [tex] E_n=\frac{-13,6}{n^2} (ev) [/tex].Khi nguyên tử hidro đang đứng yên ở trạng thái cơ bạn một electron chuyển động với vận tốc [tex] 6.10^6 m/s [/tex] đến và chạm vào nguyên tử hidro đó,sau va chạm electron của nguyên tử hidro này chuyển lên trạng thái kích thích thứ 3 và nguyên tử hidro vẫn đứng yên.Vận tốc của electron sau va chạm la:
[tex] A.5,63.10^6 m/s       B.5,16.10^6 m/s [/tex]
[tex] C.5,61.10^6 m/s       D.5,36.10^6 m/s [/tex]
Nguyên tử sau va chạm vẫn đứng yên ==> nguyên tử nhận 1 phần động năng e để chuyển lên trạng thái kích thích 3 [tex]==> n=4 ==> W_d'=\epsilon=13,6({1-\frac{1}{16})1,6.10^{-19}=2,04.10^{-18}[/tex]
Phần động năng còn lại là [tex]\Delta Wd=Wd-Wd'=1,638.10^{-17}-2,04.10^{-18}=1,434.10^{-17}[/tex]
[tex]==> v=5,61.10^6(m/s)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Câu khó trong đề thi thử trường mình
Gửi bởi: Pjn0kjr0 trong 08:27:48 AM Ngày 19 Tháng Năm, 2012
3/Khi electron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hidro được xác định bởi công thức [tex] E_n=\frac{-13,6}{n^2} (ev) [/tex].Khi nguyên tử hidro đang đứng yên ở trạng thái cơ bạn một electron chuyển động với vận tốc [tex] 6.10^6 m/s [/tex] đến và chạm vào nguyên tử hidro đó,sau va chạm electron của nguyên tử hidro này chuyển lên trạng thái kích thích thứ 3 và nguyên tử hidro vẫn đứng yên.Vận tốc của electron sau va chạm la:
[tex] A.5,63.10^6 m/s       B.5,16.10^6 m/s [/tex]
[tex] C.5,61.10^6 m/s       D.5,36.10^6 m/s [/tex]
Nguyên tử sau va chạm vẫn đứng yên ==> nguyên tử nhận 1 phần động năng e để chuyển lên trạng thái kích thích 3 [tex]==> n=4 ==> W_d'=\epsilon=13,6({1-\frac{1}{16})1,6.10^{-19}=2,04.10^{-18}[/tex]
Phần động năng còn lại là [tex]\Delta Wd=Wd-Wd'=1,638.10^{-17}-2,04.10^{-18}=1,434.10^{-17}[/tex]
[tex]==> v=5,61.10^6(m/s)[/tex]

trạng thái kích thích 3 thì sao n=4 hả thầy


Tiêu đề: Trả lời: Câu khó trong đề thi thử trường mình
Gửi bởi: Hoàng Anh Tài trong 09:09:20 AM Ngày 19 Tháng Năm, 2012
trạng thái kích thích 3 thì sao n=4 hả thầy

n=1: Trạng thái cơ bản (e chuyển động trên quỹ đạo K)
n=2: Trạng thái kích thích thứ nhất (L)
n=3: Trạng thái kích thích thứ 2 (M)
n=4: Trạng thái kích thích thứ 3 (N)