Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: santacrus trong 08:59:36 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8786Tiêu đề: mn hướng dẫn e bài hạt nhân tks
Gửi bởi: santacrus trong 08:59:36 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Theo mẫu nguyên tử Bo thì trong nguyên tử hiđrô, bán kính quỹ đạo dừng của electron trên các quỹ đạo là rn = n2ro, với ro = 0,53.10-10m; n = 1,2,3, ... là các số nguyên dương tương ứng với các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử. Gọi v là tốc độ của electron trên quỹ đạo K. Khi nhảy lên quỹ đạo M, electron có  tốc độ bằng
A. v/9         B. 3v     C. [tex]\frac{v}{\sqrt{3}}[/tex]           D. v/3


Tiêu đề: Trả lời: mn hướng dẫn e bài hạt nhân tks
Gửi bởi: mark_bk99 trong 10:39:44 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Theo mẫu nguyên tử Bo thì trong nguyên tử hiđrô, bán kính quỹ đạo dừng của electron trên các quỹ đạo là rn = n2ro, với ro = 0,53.10-10m; n = 1,2,3, ... là các số nguyên dương tương ứng với các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử. Gọi v là tốc độ của electron trên quỹ đạo K. Khi nhảy lên quỹ đạo M, electron có  tốc độ bằng
A. v/9         B. 3v     C. [tex]\frac{v}{\sqrt{3}}[/tex]           D. v/3

Ta có v=[tex]\sqrt{\frac{ke^{2}}{mr}}[/tex]

Ở quỹ đạo K thì r=ro -->v=[tex]\sqrt{\frac{ke^{2}}{mro}}[/tex]

Ở quỹ đạo M thì r=9ro -->v'=[tex]\sqrt{\frac{ke^{2}}{9mro}}[/tex]

Vậy v/v'=3 vậy -->v'=v/3