Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Dangaiphuong trong 08:54:28 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8784Tiêu đề: Bài sóng cơ khó hiểu
Gửi bởi: Dangaiphuong trong 08:54:28 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Bài sóng cơ khó hiểu đề thi thử đại học của trường em?

Phương trình sóng trên sợi dây cho bởi biểu thức:
u=2sin(pi*x/4)cos((3pi*t/5)+(pi/6)) cm.
Trong đó x(m) là khoảng cách từ điểm khảo sát đến gốc tọa độ;t(s) là thời điểm khảo sát.vận tốc truyền sóng trên dây là?Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ khó hiểu
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:50:55 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Bài sóng cơ khó hiểu đề thi thử đại học của trường em?

Phương trình sóng trên sợi dây cho bởi biểu thức:
u=2sin(pi*x/4)cos((3pi*t/5)+(pi/6)) cm.
Trong đó x(m) là khoảng cách từ điểm khảo sát đến gốc tọa độ;t(s) là thời điểm khảo sát.vận tốc truyền sóng trên dây là?


P/S: lần sau bạn chú ý đặt tên ngắn gọn, tôi đã sửa lại tên, bạn xem phần tô đậm trong đề, lần sau ghi vậy được rồi, không cần ghi quá chi tiết ở tên topic.

Cảm ơn bạn.

Về bài này  thì bạn xem thử một phương pháp giải nhanh của thầy Trieubeo heng:

Ví dụ:

2) Phương trình mô tả một sóng dừng có dạng [tex]u=10cos(\frac{\pi x}{3}-\frac{\pi}{4})sin(5\pi.t - \frac{\pi}{4})[/tex]. Tốc độ truyền sóng bằng? [15cm/s]

Giải:

mánh [tex]v=\frac{phan(t)}{phan(x)}=\frac{5\pi}{\pi/3}=15[/tex](đvị của x/s)
(áp dụng cả sóng đơn lẫn giao thoa nhé)


Áp dụng với bài trên của bạn:

[tex]v = \frac{\frac{3\pi }{5}}{\frac{\pi }{4}}= 2,4 \: (m/s)[/tex]