Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Dangaiphuong trong 05:38:59 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8774Tiêu đề: Bài tập sóng cơ?
Gửi bởi: Dangaiphuong trong 05:38:59 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Giúp em giải chi tiết với ạ?
Một sóng cơ học lan truyền dọc theo một đường thẳng có phương trình sóng tại nguồn O là:U=Acos(2pi*t/T).li độ tại một điểm  M cách nguồn O bằng 1/3 bước sóng ở thời điểm t=T/2 là UM=2 cm.biên độ sóng A là?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ?
Gửi bởi: mark_bk99 trong 05:45:42 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Giúp em giải chi tiết với ạ?
Một sóng cơ học lan truyền dọc theo một đường thẳng có phương trình sóng tại nguồn O là:U=Acos(2pi*t/T).li độ tại một điểm  M cách nguồn O bằng 1/3 bước sóng ở thời điểm t=T/2 là UM=2 cm.biên độ sóng A là?
Phương trình sóng tại M: uM=Acos([tex]\frac{2IIt}{T}-\frac{2IId}{\lambda })[/tex]=2
<---> Acos(II-2II/3)=2 --->A/2 =2 -->A=4cm