Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: SH.No1 trong 01:59:21 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8767Tiêu đề: BT DAO ĐỘNG CƠ...
Gửi bởi: SH.No1 trong 01:59:21 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
1)  Một vật dao động trên trục x với phương trình x = 5,0.cos(5πt + π/3)cm, t tính bằng s. Trong giây đầu tiên kể từ t = 0, vật ba lần đi qua vị trí x = x1. Giá trị x1 bằng
A. + 5,0cm.   B. – 2,5cm.   C. + 2,5cm.   D. – 5,0cm


2) Tại hai điểm A, B trên mặt chất lỏng cách nhau 8,0cm, có hai nguồn sóng dao động theo phương thẳng đứng với các phương trình: uA= uB = a.cos(2πft). C, D là hai điểm trên mặt chất lỏng sao cho ABCD là hình vuông. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là [tex]v =\sqrt{2}-1(m/s)[/tex]. Để trên đoạn CD có đúng ba điểm, tại đó các phần tử dao động với biên độ cực đại thì tần số dao động của nguồn phải thoả mãn
A. f ≤ 12,5Hz.   B. 12,5Hz ≤ f ≤ 25,0Hz.
C. f  ≥ 25Hz.   D. 12,5Hz ≤ f < 25,0Hz.


3) Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, ta thấy tại điểm M trên màn có vân sáng bậc 10. Dịch chuyển màn theo phương vuông góc với nó một đoạn 10cm thì tại M có vân tối thứ 10 tính từ vân trung tâm. Trước lúc dich chuyển, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn bằng
A. D = 1,2m.   B. D = 1,5m.   C. D = 1,9m.   D. 1,0m.

mọi người giúp mình nhé


Tiêu đề: Trả lời: BT DAO ĐỘNG CƠ...
Gửi bởi: mark_bk99 trong 02:09:44 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
1)  Một vật dao động trên trục x với phương trình x = 5,0.cos(5πt + π/3)cm, t tính bằng s. Trong giây đầu tiên kể từ t = 0, vật ba lần đi qua vị trí x = x1. Giá trị x1 bằng
A. + 5,0cm.   B. – 2,5cm.   C. + 2,5cm.   D. – 5,0cm

T=0,4s
Tại t=0 thì x=A/2   và đang chuyển động theo chiều âm
Trong 1s vật thực hiện được 2,5 dao động toàn phần ---t=2T +1/2T
sau 2T quay lại vị trí cũ tức x=A/2 tiếp tục chuyển động theo chiều âm thì sau 1/2T vật qua vị trí x=-A/2  -->ĐA B


Tiêu đề: Trả lời: BT DAO ĐỘNG CƠ...
Gửi bởi: SH.No1 trong 02:16:54 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
1)  Một vật dao động trên trục x với phương trình x = 5,0.cos(5πt + π/3)cm, t tính bằng s. Trong giây đầu tiên kể từ t = 0, vật ba lần đi qua vị trí x = x1. Giá trị x1 bằng
A. + 5,0cm.   B. – 2,5cm.   C. + 2,5cm.   D. – 5,0cm

T=0,4s
Tại t=0 thì x=A/2   và đang chuyển động theo chiều âm
Trong 1s vật thực hiện được 2,5 dao động toàn phần ---t=2T +1/2T
sau 2T quay lại vị trí cũ tức x=A/2 tiếp tục chuyển động theo chiều âm thì sau 1/2T vật qua vị trí x=-A/2  -->ĐA B

câu đấy đáp án D bạn ơi ^^


Tiêu đề: Trả lời: BT DAO ĐỘNG CƠ...
Gửi bởi: mark_bk99 trong 02:27:15 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
1)  Một vật dao động trên trục x với phương trình x = 5,0.cos(5πt + π/3)cm, t tính bằng s. Trong giây đầu tiên kể từ t = 0, vật ba lần đi qua vị trí x = x1. Giá trị x1 bằng
A. + 5,0cm.   B. – 2,5cm.   C. + 2,5cm.   D. – 5,0cm

T=0,4s
Tại t=0 thì x=A/2   và đang chuyển động theo chiều âm
Trong 1s vật thực hiện được 2,5 dao động toàn phần ---t=2T +1/2T
sau 2T quay lại vị trí cũ tức x=A/2 tiếp tục chuyển động theo chiều âm thì sau 1/2T vật qua vị trí x=-A/2  -->ĐA B

câu đấy đáp án D bạn ơi ^^
Ừ nhầm rồi  %-) qua 3 lần vị trị x=x1 ,nếu qua x=-2,5 thì qua tới 5 lần rồi
Vậy trong 2T đầu tiên qua được 2 lần , và T/2 còn lại qua được thêm 1 lần nữa ,TC 3 lần và đó là vị trí biên âm


Tiêu đề: Trả lời: BT DAO ĐỘNG CƠ...
Gửi bởi: SH.No1 trong 02:44:56 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
vậy vật đi qua 3 lần phải như thế này hở bạn


Tiêu đề: Trả lời: BT DAO ĐỘNG CƠ...
Gửi bởi: mark_bk99 trong 02:45:26 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012

2) Tại hai điểm A, B trên mặt chất lỏng cách nhau 8,0cm, có hai nguồn sóng dao động theo phương thẳng đứng với các phương trình: uA= uB = a.cos(2πft). C, D là hai điểm trên mặt chất lỏng sao cho ABCD là hình vuông. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là [tex]v =\sqrt{2}-1(m/s)[/tex]. Để trên đoạn CD có đúng ba điểm, tại đó các phần tử dao động với biên độ cực đại thì tần số dao động của nguồn phải thoả mãn
A. f ≤ 12,5Hz.   B. 12,5Hz ≤ f ≤ 25,0Hz.
C. f  ≥ 25Hz.   D. 12,5Hz ≤ f < 25,0Hz.

ABCD là hv ->CA=BD=8[tex]\sqrt{2}[/tex] cm

2 nguồn sóng cùng pha số điểm dao động cực đại trên đoạn CD tính bằng công thức:
[tex]\frac{CA-CB}{\lambda }\leq k\leq \frac{DB-DA}{\lambda }[/tex]

<-->[tex]\frac{8.10^{-2}(1-\sqrt{2})f}{\sqrt{2}-1}\leq k\leq \frac{8.10^{-2}(\sqrt{2}-1)f}{\sqrt{2}-1}[/tex]

<-->[tex]-8.10^{-2}f\leq k\leq 8.10^{-2}f[/tex]
Trên CD có 3 cực đại
Nhìn thấy ĐA D thỏa mãn ycbt -->nhận D  8-x


Tiêu đề: Trả lời: BT DAO ĐỘNG CƠ...
Gửi bởi: mark_bk99 trong 02:57:50 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Vẽ vòng tròn lượng giác nhé : ban đầu tại t=0 thì x=A/2 và đang cd theo chiều âm  sau 2 chu kì vật qua biên âm và biên dương  2 lần ,nhưng qua vị trí x=-2,5 và x=2,5   4 lần lận!!
Sau 1/2 chu kì  còn lại thì vật ở vị trí x=-A/2 có nghĩa là đi qua vị trí x=-5 1 lần nữa TC 3 lần thỏa ycbt
 


Tiêu đề: Trả lời: BT DAO ĐỘNG CƠ...
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 04:05:16 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
3) Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, ta thấy tại điểm M trên màn có vân sáng bậc 10. Dịch chuyển màn theo phương vuông góc với nó một đoạn 10cm thì tại M có vân tối thứ 10 tính từ vân trung tâm. Trước lúc dich chuyển, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn bằng
A. D = 1,2m.   B. D = 1,5m.   C. D = 1,9m.   D. 1,0m.

lúc đầu tại M là VS bậc 10, sau khi dịch chuyển màn thì tại M là VT thứ 10 => khoảng vân tăng => dời màn ra xa.

ta có: [tex]\frac{10\lambda D}{a}=\frac{9,5\lambda (D+0,1)}{a}=>D=1,9m[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: BT DAO ĐỘNG CƠ...
Gửi bởi: SH.No1 trong 04:15:18 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
giúp mình thêm câu này nữa nhé


Tiêu đề: Trả lời: BT DAO ĐỘNG CƠ...
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:32:16 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
giúp mình thêm câu này nữa nhé
xem link : http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8680.msg40486#msg40486 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8680.msg40486#msg40486)