Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thesea trong 10:48:02 AM Ngày 18 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8759Tiêu đề: Nhờ giúp đỡ một câu con lắc lò xo
Gửi bởi: thesea trong 10:48:02 AM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Một con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với gia tốc  cực đại 4 m/s^2. Khi tới vị trí cân bằng thì người ta giữ chặt điểm chính giữa của lò xo, sau đó nó dao động điều hòa với gia tốc cực đại bằng
[tex]A. 4 \frac{m}{s2} B. 4\sqrt{2}\frac{m}{s2} C. 2\sqrt{2}\frac{m}{s2} D. 8\frac{m}{s2}[/tex]
Đáp án là câu B
Nhờ thầy cô và các bạn giải giúp.Tiêu đề: Trả lời: Nhờ giúp đỡ một câu con lắc lò xo
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:08:17 AM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Một con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với gia tốc  cực đại 4 m/s^2. Khi tới vị trí cân bằng thì người ta giữ chặt điểm chính giữa của lò xo, sau đó nó dao động điều hòa với gia tốc cực đại bằng
[tex]A. 4 \frac{m}{s2} B. 4\sqrt{2}\frac{m}{s2} C. 2\sqrt{2}\frac{m}{s2} D. 8\frac{m}{s2}[/tex]
Đáp án là câu B
Nhờ thầy cô và các bạn giải giúp.
trước và sau khi giữ lò xo vận tốc vật không thay đổi [tex]==> A\omega=A'\omega' [/tex]
sau khi giữ  độ cứng tăng 2 [tex]==> \omega[/tex] tăng [tex]\sqrt{2}[/tex]
[tex]a'max=A'\omega'^2[/tex]
[tex]amax=A\omega^2[/tex]
[tex]==> a'max=(\omega'/\omega)amax=\sqrt{2}amax=4\sqrt{2}m/s^2[/tex]